INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND FOREIGN LANGUAGES TEACHING METHODS AT NON-LINGUISTIC FACULTIES

Authors

  • М. S. Vasylyk Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7402-2019-3(55)-214-220

Keywords:

technology, interactive education technology, innovation, teaching methods, project methods, brainstorming, role play.

Abstract

The article reveals the effectiveness and reasonable usage of interactive methods while teaching English as a foreign language to the students of non-specialized faculties. The article shows the importance of these methods as a means of intensification, optimization and stimulation of studying process.

The article analyses the concept «interactive education technology». The methods of teaching applied in an interactive process of teaching foreign languages such as situational-thematic, discussion and research are studied.

The most effective in terms of assimilation of language material and the interest of students in the process of learning at non-language faculties is the project method, the method of «brainstorming» and the method of business role-playing games.

Thus, these innovative methods are characterized by high efficiency of material mastering. In the process of work, students of non-language faculties develop not only organizational but also methodological and play-technical skills.

References

Barabanova H.V. Kohnitivno-komunikatyvna model navchannia profesiino oriientovanoho chytannia inozemnoiu movoiu v nemovnomu vuzi // Inozemni movy. – 2004. – №1. – S. 29 – 31.

Dianova E.M., Kostina L.T. Rolevaia ihra v obuchenii inostrannomu yazyku // Inostrannye yazyki v shkole. – 1988. – № 3. – S. 12 – 16.

Ehorov O. Mobilnost «mozghovoho tsentra»: Metodicheskaia sluzhba innovatsyonnoi shkoly // Uchitel (Rossia). – 2000. – №5. – S. 30-32.

Kapska A.I. Pedahohika zhyvoho slova: Navch.-metod. posib. – Kyiv: IZMN, 1997. – 140 s.

Korneeva L.Y. Sovremennye interaktivnye metody obucheniia v sisteme povysheniia kvalifikatsii rukovodiashchikh kadrov v Hermanii: zarubezhnyi opyt // Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. – 2004. – № 4 (32). – S. 78-83.

Maltseva N., Karunova L. Obshchenie pedahohov s pomoshchiu interaktivnykh metodov. // Doshkolnoe vospitanie. – 2003. – № 3. – S. 90–93.

Martynova R.Yu. Tsilisna zahalnodydaktychna model zmistu navchannia inozemnykh mov. – K.: Vyshcha shkola, 2004. – 456 s.

Matytsina I.H. Aktivnye metody obucheniia v sisteme povysheniia kvalifi-katsii pedahohicheskikh kadrov. // Poslediplomnoe obrazovanie: dostizheniia i aktualnye napravleniia razvitiia: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Ch.2 / M-vo obrazovaniia Resp. Belarus, HUO «Akad. Poslediplom. Obra-zovaniia». – Mn.: APO, 2005. – S. 14–18.

Muradova N.S. Kommunikativnosviazuiushchaia rol kultury obshcheniia studentov tekhnicheskikh zavedenii v interaktivnom obuchenii. – Dostupnyi z: http://www.ostu.ru/conf/ruslang2004/trend2/muradova.htm

Orhanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu. Z dosvidu roboty vyshchykh navchalnykh zakladiv I-II rivniv akredytatsii. / Red. Salmai N.M., Tsybenko N.V. – Vyp. 10. – 2007. – S. 80-95.

Ostapchuk O. Shliakhy pidvyshchennia innovatsiinoho potentsialu meto-dychnoi roboty // Shliakh osvity. – 2002. – №2. – S. 9-15.

Polat E.S. Metod proektov na urokakh inostrannoho yazyka // Inostrannye yazyki v shkole. – 2000. – № 2. – S. 25-26.

Pometun O., Pyrozhenko L. Suchasnyi urok: Interaktyvni tekhnolohii navchannia. – K.: Vydavnytstvo A.S.K., 2004. – 192 s.

Suchasni osvitni tekhnolohii u vyshchii shkoli: Materialy mizhnar. nauk.-metod. konf. (Kyiv, 1-2 lystopada 2007 roku): Tezy dopovidei: U 2 ch. – Ch. 2. – K.: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2007. – 259 s.

Philips B.D. Role-playing games in the English as a Foreign Language Classroom. – Taipei: Crane Publishing Ltd., 1994. – 729 p.

Published

2019-04-12

How to Cite

Vasylyk М. S. . (2019). INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND FOREIGN LANGUAGES TEACHING METHODS AT NON-LINGUISTIC FACULTIES: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (3(55), 214–220. https://doi.org/10.31471/2304-7402-2019-3(55)-214-220

Issue

Section

У СВІТЛІ МЕТОДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ