REFLECTION OF FEMINITIVES IN VASYL STEFANYK WORKS

Authors

  • M. P. Brus Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

feminitives, feminicon of Vasyl Stefanyk’s.

Abstract

The article analyzes feminitives (appeals and women's nicknames) which found reflection in Vasyl Stefanyk’s works. Special attention is paid to the specific features of the literary language of the author, a reperesentative of Pokuttya vernacular. Semantic, wordbuilding and stylistic peculiarities of names of women fixed in his literary works have been revealed. It has been pointed out that the feminicon of Vasyl Stefanyk's literary works presents an effective combunation of general literary Western Ukrainian as well as Pokuttya lexical units in which Pokuttya colloquial elements prevail in forming the feminicon the short-story writer’s language.

References

Баран Є. Листування як літературознавче джерело / Євген Баран; Ред.кол.: В.В.Ґрещук, В.І.Кононенко, С.І.Хороб // Василь Стефаник – художник слова. – Івано-Франківськ : Плай, 1996. – С. 155-165.

Богдан С. Діалектні риси в епістолярних стереотипах Василя Стефаника / Світлана Богдан // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича: зб. наук. праць. Слов’янська філологія / Наук.ред. Бунчук Б.І. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 428-429. – С. 111-117.

Брус М. П. Загальні жіночі особові номінації в українській мові XVІ-XVІІ століть: словотвір і семантика [Текст]: дис… канд. філол. наук : 10.02.01 / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – 260 с.

Брус М. П. Поняття з основою фемін- у контексті сучасної української лінгвістики / Марія Брус // Лінгвістичні студії : зб.наук. праць. – Донецьк: Донецький національний університет, 2008. – Вип.16. – С. 209-214.

Брус М.П. Словотвірна термінологічна база фемінітивної підсистеми української мови / Марія Брус // Лінгвістичні студії : Зб.наук.праць / Донецький національний університет; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Вип. 23. – С. 17-21.

Брус М. П. Становлення лінґвальної категорії жіночості / Марія Брус // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – Вип. ХІ-ХІІ. – С. 39-48.

Гаєвська Н. Особливості змалювання жіночого образу в новелах В. Стефаника (до питання майстерності) / Н.Гаєвська; Ред.кол.: Хороб С.І., Каспришин З.О., Кіліченко Л.М., Пилип’юк О.М. // Василь Стефаник і українська культура: Тези. – Івано-Франківськ, 1991. – Ч.1.– С. 23-25.

Ґрещук В. Гуцульсько-покутські діалектні паралелі в мові Василя Стефаника / Василь Ґрещук // Вісник Прикарпатського університету. Філологія (мовознавство). – Івано-Франківськ. – Вип. ХІХ-ХХ. – С. 21-26.

Ґрещук В. Лінгвістичний аспект листування / Ред. кол.: В.В.Ґрещук, В.І.Кононенко, С.І.Хороб // Василь Стефаник – художник слова. – Івано-Франківськ: Плай, 1996. – С. 165-176.

Жилко Ф.Т. Нарис з діалектології української мови / Ф.Т.Жилко // Вид. друге (перероблене). – К.: Рад. школа, 1966. – С. 225-230.

Клименко Н.Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі : монографія / Н.Ф.Клименко, Є.А.Карпіловська, Л.П.Кислюк. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.

Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова / Б.В.Кобилянський. – К.: Радянська школа, 1960. – 276 с.

Ковалик І. Вчення про словотвір. Вибрані праці [Текст] / І.Ковалик; Упорядник та автор передмови Василь Ґрещук. – Івано-Франківськ–Львів : Місто НВ, 2007. – 404 с.

Ковалик I.I. Словотворчий розряд суфіксальних загальних назв живих істот жіночої статі у східнослов’янських мовах у порівнянні з іншими слов’янськими мовами / І.І.Ковалик // Питання українського мовознавства. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1962. – Кн.5. – С. 3-34.

Марусяк М. Структура концепту «мати» в епістолярії В. Стефаника / Марія Марусяк // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : зб. наук. праць. Слов’янська філологія / Наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 428-429. –С. 196-200.

Матвіяс І. Варіанти української літературної мови / Іван Матвіяс. – К.: Інститут української мови НАН України, 1998. – 162 с.

Жанрово-стильова неповторність / Н.В.Мафтин, Р.В.Піхманець, С.М.Луцак, Н.Я.Тишківська; Ред. кол.: В.В.Ґрещук, В.І.Кононенко, С.І.Хороб // Василь Стефаник – художник слова. – Івано-Франківськ : Плай, 1996. – С. 65-80.

Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (1983-2003): словник / Анатолій Нелюба. – Харків, 2004. – 136 с.

Семенюк С. П. Формування словотвірної системи іменників із модифікаційним значенням жіночої статі в новій українській мові [Текст] : автореф. Дис… канд. філол. наук : 10.02.01 / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2000. – 20 с.

Стефаник В.С. Вибране / Упоряд., підгот. текстів, приміт. і словник В.М.Лесина та Ф.П.Погребенника; авт. вступ. статті В.М.Лесин. – Ужгород: Карпати, 1979. – 392 с.

Стефаник В. Повне зібрання творів: у 3-х томах / В.Стефаник. – К.: Вид-во АН УРСР, 1954. – Т. І-ІІІ.

Федурко М.Ю. Словотвірна морфонологія українських фемінативів у лінвокультурологічному аспекті / Марія Ю.Федурко // Відображення історії та культури народу в словотворенні : доповіді ХІІ Міжнародної наукової конференції Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів (25-28 травня 2010 р., Київ, Україна) / Упор. та наукове ред. Н.Ф.Клименко і Є.А.Карпіловської. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 433-442.

Фекета І.І. Жіночі особові назви в українській мові. (Творення і вживання): дис. … канд. філол. наук : 10.02.02 / І.І.Фекета. – Ужгород, 1968. – 369 с.

Published

2020-10-05

How to Cite

Брус, М. П. . (2020). REFLECTION OF FEMINITIVES IN VASYL STEFANYK WORKS. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(14), 51-59. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1542