IDEOLOGICAL AND ARTISTIC PECULIARITIES OF V. CHUBATYI ‘S MELODRAMA “VOSKRESENNIA”

Authors

  • Z. Ya. Rodchyn Ivano-Frankivsk National Medical University

Keywords:

genre, play poetics, problematics, plot, composition, character’s actions motivation, national traits of work.

Abstract

The article focuses on research related to dramatic genre – melodrama. Artistic originality of V. Chubatyi’s play “VOSKRESENNIA” in the context of literature process of 20-th – 30-th years of the XX-th century peculiarities is
analysed. Special attention is paid to sign attributes of melodrama.

References

Блок В. Диалектика театра: очерки по теории драмы и ее сценического воплощения / Владислав Блок. – М.: Искусство, 1983. – 294 с.

Денисюк І. О. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. / Іван Овксентійович Денисюк. – К.: Гол. вид-во видав. об’єдн. “Вища школа”, 1981. – 216 с.

Залеська-Онишкевич Л. М. Л. Текст і гра. (Модерна українська драма) / Лариса-Марія-Любов Залеська-Онишкевич. – Львів: Літопис, 2009. –472 с.

Ищук-Фадеева Н. Жанры русской драмы / Н. Ищук-Фадеева. – Тверь: Тверской гос. ун-т, 2003. – Ч. 1: Традиционные жанры русской драматургии. – 2003. – 88 с.

Карпенко-Карий І. Драматичні твори / Іван Карпенко-Карий; вступ. ст., упоряд. і приміт. Р. Я. Пилипчука; ред. С. Д. Зубков. – К.: Наукова думка, 1989. – 608 с.

Малютіна Н. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття: аспекти родо-жанрової динаміки / Наталія Малютіна. – Одеса: Астроспринт, 2006. – 350 с.

Матющенко А. Час героя: українська драматургія першої третини ХХ століття / Анжела Матющенко. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2004. – 124 с.

Ніцше Ф. По той бік добра і зла (Прелюдія до філософії майбутнього. Генеалогія моралі) / Фрідріх Ніцше; пер. з нім. А. Онишко. – Львів: Літопис, 2002. – 320 с.

Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры / Хосе Ортега-и-Гассет; вступ. ст. Г. М. Фридлендера; сост. В. Е. Багно. – М.: Искусство, 1991. – 588 с. – (История эстетики в памятниках и документах).

Працьовитий В. Українська драматургія 20-х – 30-х років ХХ століття. Жанрова модифікація / Володимир Працьовитий. – Львів: ТзОВ “Ліга-Прес”, 2001. – 132 с.

Семенюк Г. Ф. Українська драматургія 20-х років (Нове осмислення драматургічних і театральних явищ одного з найбагатших і непростих етапів в історії національної літератури та культури: посібник для вчи-

теля / Г. Ф. Семенюк. – К.: РВЦ “Проза”, 1993. – 204 с.

Скрипник Л. Г. Власні імена людей: словник-довідник / Л. Г. Скрипик, Н. П. Дзятківська; за ред. В. М. Русанівського. – К.: Наукова думка, 1986. – 311, [1] с.

Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности: монография / Зигмунд Фрейд; пер. с нем. М. В. Вульфа; с пред. проф. И. Д. Ермакова; ред. В. В. Пригожая. – К.: Здоровья, 1990. – 144 с.

Фролов В. В. Судьбы жанров драматургии (Анализы драматургических жанров в России ХХ века) / В. В. Фролов. – М.: Советский писатель, 1979. – 423 с.

Хализев В. Драма как род литературы (Поэтика, генезис, функционирование) / Валентин Хализев. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 260 с.

Хороб С. І. Українська модерна драма кінця ХІХ – початку ХХ століть (Неоромантизм, символізм, експресіонізм) / Степан Іванович Хороб. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 414 с.

Чубатий В. Воскресення: п’єса на 4 дії / Віктор Чубатий. – Львів –Тернопіль: Накладом вид-ва “Подільська театральна бібліотека” –Нью-Йорк, 1927. – 38 с.

Published

2020-09-03

How to Cite

Родчин, З. Я. . (2020). IDEOLOGICAL AND ARTISTIC PECULIARITIES OF V. CHUBATYI ‘S MELODRAMA “VOSKRESENNIA”. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(30), 405-413. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1373