THE CONCEPT OF FEAR IN THE LITERARY FAIRYTALE

Authors

  • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

fear, horror, children’s literature, literary fairytale.

Abstract

The article deals with the problem of researches of fear, especially in literary fairytales. Specific features of presence of fears in chronotope and their classification are defined. Modern popular subgenres of terror literature as horror, suspense, thriller are delineated. The condition of existence of fear in children’s literature is analyzed.

References

Caillois R. Od baśni do science fiction, przeł. J. Lisowski / R. Caillois // Odpowiedzialność i styl. Eseje, wybór M. Żurowski. – Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967. – S. 31-65.

Caroll N. The Philosophy of Horror / N. Caroll. – N.Y.& L.: Routledge, 1990. – 256 p.

Grzelecki S. Horror! Horror! Horror!/ S. Grzelecki // Kino. – 1970. – Nr. 12. – S. 33-37.

Has-Tokarz A. Horror w literaturze współczesnej i filmie / A. Has-Tokarz. – Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010. – 493 s.

Kierkegaard S. Fear and Trembling [Електронний ресурс] / S. Kier-kegaard. – Доступ: http://www.yavanika.org/classes/reader/kierkegaard. pdf

Piasecka E. „Dolina mroku”: groza i niesamowitość w prozie polskiej lat 1890-1918 / E. Piasecka. – Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006. – 194 s.

Slany K. Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana / K. Slany // Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. – Kra-ków, 2016. – 332 s.

Аскольдов С. Концепт и слово / С. Аскольдов // Русская словесность: От теории словесности к структуре текста: Антология. – М.: Academia, 1977. – С. 267-279.

Богун К. Онтології літературних казок першої половини ХХ ст. в контексті антифобіального дискурсу / К. Богун // Вісник Харківського національного університету імені Г. Сковороди. Серія «Філософія». – Х.: ХНПУ, 2016. – Вип. 46 (частина І). – С. 107-116.

Богун К. Онтологія жахливого та антифобіальні практики в літературних казках К. Чуковського / К. Богун // Мультиверсум. Філософсь-кий альманах. – 2015. – Вип. 7-8 (145-146) – С. 149-159.

Войтко В. Психологічний словник / В. Войтко. – К.: Вища школа, 1982. – 215 с.

Голод Р. «Петрії і Довбущуки» І. Франка в парадигмі української літературної ґотики / Р. Голод, І. Гросевич // Філологічні трактати. – 2014. – Т. 6, № 1. – С. 5-11.

Деркачова О. Художній концепт «гріх» в поезії Богдана Томенчука (на матеріалі збірки «Сезон ненаписаних віршів») / О. Деркачова // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2015. – № 2(30). – С. 287-296.

Зайкина С. Эмоциональной концепт «страх» в английской и русской лингвокультурах (сопоставительной аспект): дис. … канд. филол. наук: спец. 10.02.20 «Теория языка» [Електронний ресурс] / С. Зайкина. – Волгоград: ВГПУ, 2000. – 39 с. Режим доступу: http://31f.ru/dissertation/ 500-dissertaciya-emocionalnyj-koncept-strax-v-anglijskoj-i-russkoj-lingvokulturax.html.

Лавкрафт Г. Сверхъестественный ужас в литературе / Г. Лавкрафт // Хребты безумия: сборник; [пер. с англ.] – М.: АСТ: ЛЮКС, 2005. – С. 647-731.

Огар Е. Дитина і зло у сучасному медійному просторі: конструктивні і деструктивні складові взаємин / Е. І. Огар // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2007. – №1. Т.1. – С. 56-60.

Петрунько О. Фільми жахів як осучаснена казка / О. Петрунько // Медіакритика. Дайджест електронного журналу, присвяченого медіа і масової комунікації. – 2003. – №1. – С. 47-55.

Попович Т. Дескрипція емоційного концепту fear/страх / Т. Попович // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – № 1. – С. 122-131.

Словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/Strakh

Тарасова И. Художественный концепт: диалог лингвистики и литературоведения / И. Тарасова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2010. – № 4 (2). – С. 742-745.

Туренко О. Страх: спроба філософського осмислення феномена: [монографія] / О. Туренко. – К.: Вид-во ПАРАПАН, 2006. – 216 с.

Фройд З. Вступ до психоаналізу / З. Фройд; Пер. з нім. П. Таращук. – К.: Основи, 1998. – 709 с.

Щербатых Ю. Психология страха: Популярная энциклопедия / Ю.В. Щербатых. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с.

Published

2020-06-17

How to Cite

О. В. (2020). THE CONCEPT OF FEAR IN THE LITERARY FAIRYTALE: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 537–544. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1340