THE GOTHIC AS AN ARTISTIC AND STYLISTIC FEATURE IN SHORT PROSE BY IVAN FRANKO

Authors

  • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

mystery, fear, mythologism, folklorism, theodicy, gothic elements, motives of surreal dreams, surrealistic-oneirological motives.

Abstract

The article analyses the short prose by Ivan Franko in the paradigm of gothic poetics, determines and systematizes the complex of elements of gothic paradigm in the writ’s texts, substantiates the philosophical doctrine of theodicy as one of the fundamental platforms of the whole literary gothic in general and analizes Ivan Franko’s writings in particular.

References

Антологія української ґотичної прози: у 2-х т. – Т. 2 / Упорядкув. і передм. Ю. П. Винничука; худож.-оформлювач О. М. Іванова. – Харків: Фоліо, 2014. – 604 с.: іл.

Берк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного / Э. Берк. – М.: Искусство, 1979. – 237 с.

Безхутрий Ю. М. Оповідання І. Франка «Як Юра Шикманюк брів Черемош» і «Терен у нозі»: між реалізмом і модернізмом / Ю. М. Безхут-рий // Фiлологiя: Збiрник наукових праць / Харкiвський національний університет iм. В.Н. Каразiна. – Х.: В-во ХНУ iм. В.Н. Каразiна, 2006. – № 1. – С. 149-161.

Білоус О. Архетипи готичного роману (спроба семіотичного аналізу готичної прози) / О. Білоус // Американська література на рубежі ХХ-ХХІ століть: матеріали ІІ Міжнародної конференції з літератури США, (Київ, 24-26 вересня 2002 р) / Укл. Т. Н. Денисова. – К.: ІМВ, 2004. – С. 191-197.

Голод Р. Б. Елементи сюрреалізму в художній творчості Івана Франка / Р. Б. Голод // Мандрівець. – Тернопіль, 2005. – № 5. – С. 50 – 53.

Голод Р. Б. Натуралізм у творчості Івана Франка: до питання про особливості творчого методу Каменяра / Р. Б. Голод. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. – 108 с.

Денисюк І. Казковий чудесний покажчик у новелі Франка «Неначе сон» / І. Денисюк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 1999. – Вип. 27. – С. 104-111.

Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство: Посібник / Н. В. Зборовська. – К.: Академвидав, 2003. – 392 с.

Зубак Л. Новела Івана Франка «Неначе сон»: спроба психобіографічногопрочитання / Л. Зубак // Наукові записки. Серія: філологічні науки. – Вип. 85. – С. 183-193.

Костомаров М. Слов’янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М. Костомаров. – К.: Либідь, 1994. – 384 с.

Лімборський І. Західноєвропейський готичний роман і українська література / І. Лімборський // Всесвіт. – 1998. – № 5-6. – С. 157-162.

Пономарьов А. Царина народної уяви та її класичні розробки /А. Пономарьов // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – 640 с.

Сичевська-Возняк О. Генеза проблеми теодицеї в античній філософії / О. Сичевська-Возняк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Розділ ІІІ. Історія філософії. – № 16. – 2014. – С. 89-95.

Словник давньоукраїнської міфології / за ред. С. Плачинди. – К.: Укр. письменник, 1993. – 63 с.

Стрих В. Дом и бездомность / В. Стрих // Ступени. – 1997. – №10. – С. 70-77.

100 найвідоміших образів української міфології / Під заг. ред. О. Таланчук, Ю. Бедрика. – 2-е вид., виправ. й допов. – К.: Автограф, Ор-фей, 2006. – 460 с.

Тесля С. Дом как привычка и символ повседневной жизни / С. Тесля // Ступени. – 1997. – № 10. – С. 54-70.

Тінь: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kseniya-editor.blogspot.com/2014/04/blog-post.html?view=flipcard.

Турскова Т. Новый справочник символов и знаков / Т. Турскова. – М.: Рипол Классик, 2003. – 800 с.

Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний словник. 2-е вид. / А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна та ін. – К.: Либідь, 1994. – 256 с.

Франко І. Зібрання творів: У 50 т. / Іван Франко. – К.: Наукова думка, 1980. –Т. 21. – С. 424-472.

Франко І. Зібрання творів: У 50 т. / Іван Франко – К.: Наукова думка, 1980. – Т. 22. – С. 318-322.

Published

2020-06-17

How to Cite

І. В. (2020). THE GOTHIC AS AN ARTISTIC AND STYLISTIC FEATURE IN SHORT PROSE BY IVAN FRANKO: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 501–508. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1336