«DRAMATIZATION» OF V/ STEFANYK’S NOVELLAS IN THE FOCUS OF NARRATOLOGICAL METHODOLOGY

Authors

  • O. V. Kazanova Odesa I. I. Mechnikov National University

Keywords:

novella, dramatism, narrative models, dialogues and monologues of speech, characterization of personages, V. Stefanyk.

Abstract

The research elucidates the peculiarities of functioning of narrative forms of Vasyl Stefanyk’s novellas that affected dramatization of his prose and modification of genre forms of the writer’s creations. It is argued that with the employment of methods of dramaturgical poetics (dramatization of actions, dialogue and monologue speech, etc.) the author of novellas psychologized his creations, gave the prosaic narrations tension bordering on the genuine folk-philosophical tragedy.

References

Балухатый С. Д. Вопросы поэтики / С.Д. Балухатый. – Л.: ЛГУ, 1990. – 320 с.

Василь Стефаник у критиці і спогадах / Від. ред. М. Ф. Вишенський. – К.: Дніпро, 1969. – 482 с.

Грицюта М.С. Художній світ В. Стефаника / М.С. Грицюта. – К.: Наукова думка, 1982. – 200 с. (АН УРСР, Ін-т літератури імені Т. Шевченка).

Денисюк І. О. Розвиток української малої прози кінця XIX – початку XX століття / І. О. Денисюк. – Л.: Академічний експрес, 1999. – 276 с.

Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. – М.: 2004. – 560 с.

Калениченко Н. Л. Українська проза початку XX століття / Н.Л. Каленичеико. – К.: Наукова думка, 1964. – 450, [1] с. (Акад. наук Укр. РСР. Ін-т літератури імені Т. Г. Шевченка).

Козак Б. «Білі мотелі, плетені ланцюги» / Богдан Козак // Український театр. – 1997. – № 6. – С. 10-11.

Костащук В. Володар дум селянських / Василь Косташук. – Л.: Книжково-журнальне видавництво, 1959. – 182 с.

Лагутин В. И. Проблемы анализа художественного диалога: (К прагмалингвист. теории драмы ) / В. И. Лагутин / Отв. ред. В. И. Банару; Белц. гос. ун-т. имени А. Руссо. – Кишенеу: Штиинца, 1991. – 89 с.

Ліпницька І. М. Творчість Модеста Левицького в контексті української прози кінця XIX – початку XX століття: дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Інна Миколаївна Ліпницька. – К., 2004. – 201с.

Микуш С. Й. Поетика В. Стефаника: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. філол. наук: 10.01.01 «Українська література» / С. Й. Ми-куш. – Л., 1998. – 17 с.

Ненадкевич Є. О. Із студій над стилем стефаникової новели («Хлопська комісія» І. Франка. «Злодій» В. Стефаника. Порівняльний аналіз) / Є. О. Ненадкевич // Записки Волинською інституту народної освіти. – 1927. – № 2. – С. 81-108.

Островська А. С. Експресіонізм у творчості В. Стефаника: матеріали спецкурсу / А. С. Островська. – Д.: ДНУ, 2004. – 207 с.

«Покутська трійця» в загальноукраїнському літературному процесі кінця XIX – початку XX століття: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2006. – 496 с.

Райковська О. «Земле моя» (нова вистава в обласному театрі ім.І. Франка) / О. Райковська // Слово і доля: 3б. на пошану письменника, професора Степана Пушика. – Івано-Франківськ: Міністерство освіти і науки України, Прикарпатський ун-т імені В. Стефаника, Інститут українознавства, 2004. – С. 220-222.

Стефаник В. Повне зібрання творів у III т. – К.: Академія наук Української PCP, 1954. – T. III. – Листи. – 330 с.

Теория литературы: Учеб, пособ. для студ. філолог. факул. высш. учеб., заведений: В 2-х томах / Под ред. Н. Д. Тамарченко. – Издат. центр «Академия», 2004. – Т. 1. – Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. – 512 с.

Ткачук М. П. Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль: ТИПУ: Медобори, 2007. – 464 с.

Уэллек Р. Теория литературы / Р. Уэллек, О. Уорршт. – М.: Прогресс, 1978. – 284 с.

Фащенко В. В. Діалог і монолог / В. В. Фащенко; В. Г. Полтавчук (упоряд., вступ, стаття) // У глибинах людського буття: Літературознавчі студії. – Одеса: Маяк, 2005. – С. 110-130. (Серія «Бібліотека Шевчен-ківського комітету»).

Федорчук М. Слово, вигострене на кремені душі (до 100-річчи від дня народження Василя Стефаника) / М. Федорчук. – Донбас, 1971. – №3. – С. 98-103.

Хализев В. Е. Драма как род литературы (поэтика, генезис, функционирование) / В. Е. Хализев. – М.: МГУ, 1986. – 260 с.

Хороб С. І. Слово – образ – форма: у пошуках художності: Літературознавчі статті і дослідження / С. І. Хороб // Прикарпатський ун-т імені В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – 198 с.

Черненко О. Експресіонізм у творчості Василя Стефаника / Олександра Черненко. – Б. м.: Сучасність, 1989. – 279 с. (Бібліотека «Прологу і сучасності»; Ч. 188).

Юриняк А. Літературні жанри малої форми / Анатоль Юриняк. – К.: Смолоскип, 1996. – 131 с.

Lubbok R The craft of Fiction. – New York: The Viking Press, 1957. – 274 s.

Pfister M. Das Drama Theorie und Analyse. – München, 1997. – 285 s.

Stanzel F. Typowe formy powiesci // Poetyka. – T. 2. – W.-wa: WPUW, 2001. – S. 25-73.

Teoria form narracyjnych w niemieckim kregu jçzykowym: Antologia / Wybor tekstow, oprak. і preckl. R. Nandke. – Krak (3w: Wydwo liter., 1980. – 370 s.

Published

2020-06-17

How to Cite

Kazanova, O. V. (2020). «DRAMATIZATION» OF V/ STEFANYK’S NOVELLAS IN THE FOCUS OF NARRATOLOGICAL METHODOLOGY: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 431–455. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1330