EXEGETICS OF “THE CONCILIARITY” IN TARAS SHEVCHENKO’S POETRY

Authors

  • O. A. Bigun Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

byzantism, conciliarity, reception, typology, Taras Shevchenko.

Abstract

The article is dedicated to the research in typology of the conciliarity in Taras Shevchenko’s works and the liturgical, ecclesiastical materials, Old Ukrainian literature. The notion of conciliarity is singled out as a doctrine about the Holy Trinity. The logos ideas of the conciliarity incarnated in the Virgin are compared with «Acaphistus to the Virgin» by Romanus the Melodist, with the poems «Maria» and «Neophytus» by Taras Shevchenko. The conciliarity is reflected as a reception of the theological conception “Oneness in Christ”.

References

Балей С. Трійця в творчості Шевченка / С. Балей // Зб. математично-природописно-лікарської секції; Наук. т-во Шевченка. – Львів, 1925. – Т. 23-24. – С. 105-139.

Головащенко С. І. “Образ Христа” в богословсько-катехитичній, літургійній та моралістичній творчості Петра Могили / С. І. Головащенко // Образ Христа в укр. культурі: [зб. наук. праць / Ред. кол.: В. С. Горський (відп. ред.) та ін.]. – К.: ВД “КМ Академія”, 2003. – 2 вид. – С. 72-89.

Ковалів Ю. І. Літературна герменевтика: [монографія] / Юрій Іванович Ковалів. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 278 c.

Лосский В. Н. По образу и подобию [Электронный ресурс] / В. Н. Лосский; [сб. статей / пер. с фр. В. А. Рещиковой. – М.: Издание Свято-Владимирского Братства, 1995. – Режим доступа: http://www.platonizm.ru/content/losskiy-vh-po-obrazu-i-podobiyu

Максим Исповедник. Творения: В 2-х кн.; [пер. с др.-греч.]. / Максим Исповедник. – М.: Мартис, 1993. – Кн.1. – 354 с.

Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо “Москалевої криниці”: Дванадцять статтів: монографія / Леонід Плющ; передм. Ю. Шевельо-ва. – К.: Факт, 2001. – 384 с.

Розумний Я. Естетичні погляди Т. Шевченка на візантинізм і німецький ідеалізм / Я. Розумний // Сучасність – 1973. – №7/8. – С. 52-67.

Розумний Я. Поет, розіп’ятий на “ізмах” / Я. Розумний // Світи Тараса Шеченка: [зб. статей до 185-річчя з дня народження поета / Наукове товариство ім. Шевченка]. – Т. 2. – Нью-Йорк; Львів, 2001. – С. 17-44.

Стебельський Б. Ідеї і творчість: [зб. статей та есеїв / Канадське наукове товариство ім. Шевченка] / Б. Стебельський. – Торонто, 1991. – С. 133-153.

Степовик Д. В. Наслідуючи Христа: Віруючий у Бога Тарас Шевченко: монографія / Дмитро Власович Степовик. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2013. – 480 с.

Сулима В. І. Свята Трійця в українській літературі ХІ-ХV ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.01.01 “Українська література” / В. І. Су-лима. – К., 2002. – 19 с.

Чижевський Д. Шевченко і релігія / Д. Чижевський // Філософські твори: В 4 х т. / під заг. ред. В. С. Лісового. – К.: Смолоскип, 2005. – Т.2: Між інтелектом і культурою: дослідження з історії української фі-лософії. – С. 192-205.

Шевченків М. Бог сущий у поезії Кобзаря: Про реальність Бога та Його місце в поезії Тараса Шевченка: монографія / Михаїл Шевченків. – Зарваниця–Lublin–Тернопіль: Астон, 2008. – 166 с.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 ти т. / НАН України; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Ред. кол. М. Г. Жулинський (голова) та ін. / Тарас Григорович Шевченко. – К.: Наукова думка, 2001-2014. – Т.1: Поезія 1837-1847 рр. – 784 с.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 ти т. / НАН України; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Ред. кол. М. Г. Жулинський (голова) та ін. / Тарас Григорович Шевченко. – К.: Наукова думка, 2001-2014. – Т.2: Поезія 1847 – 1861 рр. – 784 с.

Яковина О. Візантійство в релігійній та естетичній парадигмі Шевченка / О. Яковина, О. Слободян // Тарас Шевченко: істина – некомун-кативна реальність. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2013. – С.59-82.

Mokry W. Literatura i myśl filozoficzno-religijna ukraińskiego romantyz-mu: Szewczenko, Kostomarow, Szaszkewicz / W. Mokry. – Kraków, 1996. – 320 s.

Published

2020-06-18

How to Cite

Bigun, O. A. . (2020). EXEGETICS OF “THE CONCILIARITY” IN TARAS SHEVCHENKO’S POETRY: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 268–276. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1314