VASYL STEFANYK AND UKRAINIAN RADICAL MOVEMENT IN POKUTTYA (IN THE LATE XIXth – EARLY XXth CENTURIES)

Authors

  • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

Vasyl Stefanyk, Ukrainian Radical Party, radicals, Pokuttya, public meeting, State Council, Galician Regional Diet, «Pokuttia Trinity», «People’s Will».

Abstract

The article highlights the role and place of Vasyl Stefanyk in the organization of Ukrainian radical movement in Pokuttya in the late XIXth – early XXth centuries. The peculiarities of the formation of his ideology and social and political views are analyzed. The role of Vasyl Stefanyk in the process of the Radical Party’s organizational formation ші shown. The cooperation of Vasyl Stefanyk with party bodies, involvemend in the election campaigns to the State Council (Austrian Parliament) and Galician Regional Diet, which took place within the region, are observed. The treatment of the member of «Pokuttia Trinity» to the inner party conflict in the late 1890’s is investigated. The main areas of Vasyl Stefanyk’s practice in URP in the early XX century are observed.

References

Аркуша О. Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 рр. / Олена Аркуша. – Львів: Національна Академія Наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1996. – 173 с.

Арсенич П. Прикарпаття в житті Каменяра / Петро Арсенич. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1995. – 80 с.

Білинкевич І. Іван Франко на Станіславщині: Біографічно-краєзнавчі нариси / І. Білинкевич; Вст. ст., підгот. тексту і наук. редакція М. М. Васильчука. – Коломия: Вік, 2006. – 164 с.

Василь Семенів [Стефаник В.]. Жолудки наших робітних людей і читальні. (Зі Снятинского) / Василь Семенів // Народ. – 1890. – 15 мая. – Ч. 10. – С. 144-146.

Василь Стефаник у критиці і спогадах / Упор., вст. стаття та прим. Ф. Погребенника. – К.: Дніпро, 1970. – 482 с.

Великий вічевий рух в краю за справедливою виборчою реформою до сойму. Городенка // Свобода. Політичне, просьвітне і господарське письмо для народу. – 1912. – 8 лютого. – Ч. 6. – С. 1.

Виборець. Посольський звіт посла тов. Василя Стефаника / Виборець // Громадський Голос. Радикальна, полїтична часопись. – 1908. – 7 жовтня. – Ч. 59. – С. 3.

Виноградник Т. Франко в житті Стефаника. Статті, спомини, нариси / Теофіл Виноградник. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2006. – 232 с.

Від редакції // Народ. – 1890. – 1 січня. – Ч. 1. – С. 1-2.

Відозва до всіх Товаришів радикалів і всіх руских селян Галичини і Буковини // Хлібороб. – 1895. – 1 вересня. – Ч. 13-17. – С. 1-3.

Відозва до наших селян виборцїв! // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1911. – 5 цьвітня. – Ч. 14. – С. 1.

Вісти з краю і світа. Василь Стефаник студент медицини син селянина з Русовє зістав був сего місяця арештований … // Хлібороб. – 1895. – 1 вересня. – Ч. 13-17. – С. 6.

Віча за виборчою реформою. Снятинщина // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1910. – 16 падолиста. – Ч. 46. – С. 2.

Всебор. Мазепинське сьвято у формі довірочних зборів відбуло ся дня 11. липня с. р. в Русові повіту снятинського / Всебор // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1909. – 11 серпня. – Ч. 32 і 33. – С. 1.

Всячина. Перше повітове Сїчове свято в Снятинї // Новий Громадський Голос. Радикальна часопись. – 1904. – 22 вересня. – Ч. 16. – С. 121-122.

Головний Заряд української радикальної партії // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1911. – 27 грудня. – Ч. 58. – С. 2.

Грицак Я. «Молоді» радикали в суспільно-політичному житті Гали-чини / Я. Грицак // Записки НТШ. – Львів, 1991. – Т. ССХХІІ. – С. 71-110.

Грицак Я. До генези ідеї політичної самостійності України / Я. Грицак // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 119-143.

Гуйванюк М. Участь Василя Стефаника у виборчому процесі в Га-личині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Микола Гуйванюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Іс-торія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький університет, 2014. – Вип. 702-703. – С. 31-36.

Гуйванюк М. Еміграція галицького селянства (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) у художній прозі Василя Стефаника / Микола Гуйванюк // Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. – 2013. – Ч. 6(20). – С. 46-54.

Гуйванюк М. Еміграція західноукраїнського селянства (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) в рецепції Василя Стефаника / Микола Гуйванюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 607-609. – С. 50-59.

Дальше справозданє посла тов. д-ра Бачинського. Городенщина // Громадський Голос. Радикальна, полїтична часопись. – 1908. – 31 жовтня. – Ч. 65. – С. 2-3.

24 українські посли // Свобода. Політичне, просьвітне і господарське письмо для народу. – 1911. – 6 липня. – Ч. 35. – С. 1.

Дописї. В Снятинї відбуло ся віче 12 червня с. р. передовсїм в університетській справі // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1910. – 6 липня. – Ч. 27. – С. 6.

Дописї. Задубрівцї пов. Снятин // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1910. – 7 вересня. – Ч. 36. – С. 5.

Дописї. Мурашка. З Городенки / Мурашка // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1911. – 29 падолиста. – Ч. 54. – С. 6.

Дописї. Учасник. Засїданє Ширшого Повітового Заряду української радикальної партії (У.Р.П.) відбуло ся в салї «Народного Дому» в Городенцї … / Учасник // Громадський Голос. Радикальна полїтична ча-сопись. – 1911. – 27 вересня. – Ч. 45. – С. 6.

Животко А. Історія української преси / Аркадій Животко. – К.: Наша культура і наука, 1999. – 368 с.

З виборчого руху. До славних виборцїв Городенщини! // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1911. – 12 червня. – Ч. 29. – С. 3.

З виборчого округа 58 (Городенка, Залїщики, Снятин, Борщів, Тлусте, Мельниця) // Свобода. Політичне, просьвітне і господарське письмо для народу. – 1911. – 14 червня. – Ч. 30. – С. 5-6.

З виборчого руху. Хлоп-мурашка. З Городенки / Хлоп-мурашка // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1911. – 25 мая. – Ч. 26. – С. 4.

З вічевого руху в справі виборчої реформи до сойму. Снятинщина // Свобода. Політичне, просьвітне і господарське письмо для народу. – 1910. – 17 падолиста. – Ч. 46. – С. 6.

З партійного руху. В. К. Снятинщина. (Повітова орґанізація української радикальної партії) / В. К. // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1912. – 27 марта. – Ч. 13. – С. 5.

З Товариств і зборів. Сїчовий фестин у Снятинї // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1909. – 11 серпня. – Ч. 32 і 33. – С. 7.

За виборчою реформою до сойму. Зїнкевич С. Снятин / Семен Зінкевич // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1912. – 10 сїчня. – Ч. 2. – С. 5.

За виборчою реформою до сойму. Снятин // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1912. – 7 лютого. – Ч. 6. – С. 2.

За виборчою реформою до сойму. Снятинщина // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1912. – 28 лютого. – Ч. 9. – С. 3.

За український унїверситет. Підвисоке пов. Снятин // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1912. – 26 червня. – Ч. 26. – С. 3.

Звіт із партійного з’їзду в Тернополи. (Кінець.) // Громадський Голос. Радикальна, полїтична часопись. – 1909. – 19 лютого. – Ч. 7. – С. 4-5.

Іл. Пл. Справозданє посольське тов. Стефаника / Іл. Пл. // Громадський Голос. Радикальна, полїтична часопись. – 1908. – 27 серпня. – Ч. 51. – С. 2-3.

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (далі – ІЛ НАН України), відділ рукописних фондів і текстології. – Ф.8 Василь Стефа-ник. – Спр. 916. Фірманюк М.М. «Спомини про Василя Стефаника». 2 зошити. – 1 зошит – 22 арк. (4 арк. чисті), 19.ІХ.1951 р.; 2 зошити. – 14 арк. (1 арк. чист.), [б. д.].

ІЛ НАН України, відділ рукописних фондів і текстології. – Ф. 8. – Спр. 923. Кобринський Володимир Васильович «Незабутні спомини». Спогади про зустрічі з В. Стефаником. 12.ІХ.1954 р. – 2 арк.

Королько А. Участь «Покутської трійці» в діяльності УРП у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / А. Королько, Ю. Яковлєв // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук. праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 684-685. – С. 36-52.

Костащук В. Володар дум селянських [В. Стефаник] / В. Костащук; Передм. В. Паливоди. – 2-е вид., доповн. – Ужгород: Карпати, 1968. – 190 с.

Кравченюк О. Коломия й радикальний рух / Осип Кравченюк // Коломия й Коломийщина. Збірник споминів і статей про недавнє минуле. – Філадельфія: Видання Комітету Коломиян, 1988. – С. 431-441.

Лисяк-Рудницький І. Українці в Галичині під австрійським пануванням / Іван Лисяк-Рудницький; пер. з англ.: у 2 т. // Історичні есе. – К.: Основи, 1994. – Т. 1. – С. 413-450.

Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника (далі – ЛННБ України), відділ рукописів. – Плеш. 40 Данилович Іванна і Євгенія, донька Северина Даниловича. Біографічні спо-гади про Северина Даниловича (1861-1942) та інших членів родини. 1980. Снятин. – 52 арк.

ЛННБ України, відділ рукописів. – Плеш. 1. Плешкан Ольга «В яких стосунках був Василь Стефаник з Іваном Плешканом (Спомини про В.Стефаника)». – 24 арк.

ЛННБ України, відділ рукописів. – Ф. 167 Левицький І.О. – Оп. 2. – Спр. 3007, п. 89. Стефаник Василь Семенович … 1890, 1901. Львів. НТШ 493/238. – 18 арк.

Новина. Оповід. Василя Стефаника. З єго «Синоі Книжочки» / Василь Стефаник // Громадський Голос. Орган русько-украінскоі радикальноі партіі. – 1899. – 1 червня. – Ч. 11. – С. 86-87.

Новинки. Загальні збори «Народноі Волі» відбулися в Коломиі 9 н. ст. // Громадський Голос. Газета для руского народу. – 1895. – 20 червня. – Ч. 4. – С. 30.

Новинки. Очевидець. Свято побіди відсьвяткували радикали коломийського округа виборчого дня 13. червня в коломийськім міськім парку / Очевидець // Громадський Голос. Радикальна, полїтична часо-пись. – 1907. – 28 червня. – Ч. 48. – С. 4.

Оповістки. З Городенщини. В 58. окрузї виборчім стає з рамени радикальної партії т. Василь Стефаник як кандидат на посла з меншос-ти … // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1911. – 11 мая. – Ч. 24. – С. 3.

Оповістки. Залуче над Черемошем // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1910. – 17 серпня. – Ч. 33. – С. 7.

Панове Громада! // Хлібороб. – 1891. – 25 квітня. – Ч. 1. – С. 1-2.

Передвиборчий рух. З Снятинщини … // Свобода. Політичне, просьвітне і господарське письмо для народу. – 1907. – 18 цьвітня. – Ч. 16. – С. 4.

Передвиборчий рух. З Снятинщини пишуть нам … // Свобода. Політичне, просьвітне і господарське письмо для народу. – 1907. – 21 марта. – Ч. 12. – С. 5-7.

І. Повђтове Сђчове свято въ Снятинђ // Зоря. – 1904. – Липень і сер-пень. – Ч. 7 і 8. – С. 21-24.

Плекан Ю. Боротьба за реформу виборчого законодавства до Австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): монографія / Юрій Плекан. – Івано-Франківськ: Видавець Тре-тяк І. Я., 2008. –204 с.

По першім голосованю. // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1911. – 21 червня. – Ч. 31. – С. 2-3.

По другім голосованню // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1911. – 28. червня. – Ч. 32. – С. 2-3.

По третім голосованю // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1911. – 5 липня. – Ч. 33. – С. 3.

Погребенник Ф. П. Василь Стефаник і родина Кирила Гаморака / Ф. П. Погребенник. – Снятин: Прут Принт, 2000. – 72 с.

Привіти для Михайла Петровича [Драгоманова]. Василь Стефаник // Народ. – 1895. – 1 і 15 січня. – Ч. 1-2. – С. 27-28.

Про вђче радикальне въ Коломыи // Дђло. – 1896. – 13 (25 грудня). – Ч. 279. – С. 1-2.

Равлюк В.Т. Спогади про «Покутську трійцю» / Василь Равлюк / Упорядкування, передмова, примітки, коментарі Василя Харитона. – Снятин: Прут Принт, 2006. – 78 с.

Равлюк В. Спогади про Василя Стефаника / Василь Равлюк // Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. – 2005. – Ч. 13-14. – С. 108-114.

Радикальні кандидатури // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1911. – 20 цьвітня. – Ч. 17-18. – С. 1.

Романюк М. М. Українські часописи Коломиї (1865-1994 рр.): Історико-бібліографічне дослідження / Передмова В. Качкана; М.М. Романюк, М.В. Галушко. – Львів, 1996. – 238 с.

Сїчові справи. Зїнкевич. Приготованя до Сїчового Сьвята. В Снитинї відбулися довірочні збори в справі устроєня сїчового сьвята на рік 1912 … / Семен Зінкевич // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1911. – 1 марта. – Ч. 9. – С. 4.

Сїчові справи. Сїчовик. Стецева. (пов. Снятин) … / Сїчовик // Гро-мадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1911. – 29 марта. – Ч. 13. – С. 5.

Сокільські і сїчові сьвята. В Снятинї // Свобода. Політичне, просьвітне і господарське письмо для народу. – 1912. – 8 лютого. – Ч. 6. – С. 4.

Справы поточнû. Справы рускû. Рускû радикалы скликали … // Батькôвщина. – 1894. – 16 (28) грудня. – Ч. 24. – С. 186-188.

Стефаник В. Повне зібрання творів: В трьох томах / Василь Стефа-ник. – Т. 2: Автобіографічні твори, поезії в прозі, публіцистика, незакінчені твори і переклади. – К.: В-во Академії наук Української РСР, 1952. – 224 с.

Стефаник В. Повне зібрання творів: В трьох томах / Василь Стефа-ник. – Т. 3: Листи. – К.: В-во Академії наук Української РСР, 1954. – 352 с.

Стефаник В. Засіданє / Василь Стефаник // Громадський Голос. Ра-дикальна полїтична часопись. – 1912. – 6 марта. – Ч. 10. – С. 1-3.

Стефаник В. Суд / Василь Стефаник // Новий Громадський Голос. Радикальна часопись. – 1905. – 27 цвітня. – Ч. 18. – С. 142-144.

Стефаник В. Побожна / Василь Стефаник // Запорожець. Калєндар на переступний рік 1904. – Коломия, 1904. – С. 31-32.

Стефаник В. Кленові листки / Василь Стефаник // Громадський Голос. Орґан русько-украінскоі радикальноі партіі. – 1901. – 18 цьвітня. – Ч. 17. – С. 130–133; 25 цьвітня. – Ч. 18. – С. 138-141.

Стефаник В. Для дітей / Василь Стефаник // Громадський Голос. Орган русько-украінскоі радикальноі партіі. – 1899. – 1 мая. – Ч. 9. – С. 69-71.

Сьвято в честь 30-лїтнього ювилею Михайла Павлика в Коломиї // Новий Громадський Голос. Радикальна часопись. – 1905. – 25 мая. – Ч. 20. – С. 158-159.

VІІ. Загальні Збори «Народної Спілки» в Русові, снятинського повіту // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1909. – 23 черв-ня. – Ч. 25. – С. 3.

Труш І. Василь Стефаник / Іван Труш // Будучність. – Львôвъ, 1899. – Ч. 2. – С. 6-7.

Фірманюк М. Спомини про Василя Стефаника / Микола Фірманюк // Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. – 2016. – Ч. 14(28). – С. 51-67.

Харитон В. З історії суспільно-політичного руху в Галичині і на Покутті наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Василь Харитон. – Снятин: Прут Принт, 2007. – 120 с.

Харитон В. Покутяни: Літературно-документальний диптих: У 2-ох частинах / Василь Харитон. – Снятин: Прут Принт, 2010. – 272 с.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІАЛ України). – Ф. 146 Галицьке намісництво, м. Львів. Президія. – Оп. 8. – Спр. 1126. Справа про розгляд інтерпеляції депутатів Макуха, Петрушевича та ін. з приводу обмеження дій товариства «Січ». 1910 р. – 100 арк.

ЦДІАЛ України. – Ф. 663. Павлик Михайло – український письмен-ник і громадський діяч. – Оп. 1. – Спр. 165 а. Листівки М. Павлику як редактору газет «Хлібороб», «Народ» і ін. від передплатників, органі-зацій і установ. 1888-1914 рр. – 464 арк.

ЦДІАЛ України. – Ф. 663. – Оп. 1. – Спр. 179 Протоколи засідань Української радикальної партії, списки членів, проект програми, опові-стки і виклики на засідання і інші матеріалом про діяльність партії. 1894-1914 рр. – 436 арк.

ЦДІАЛ України. – Ф. 663. – Оп. 1. – Спр. 217 Листи М. Павлику від кореспондентів з прізвищами на літеру «Ко». 1894-1914 рр. – 308 арк.

ЦДІАЛ України. – Ф. 663. – Оп. 1. – Спр. 220 Листи М. Павлику від кореспондентів з прізвищами на літеру «Л». 1887-1912 рр. – 337 арк.

ЦДІАЛ України. – Ф. 663. – Оп. 1. – Спр. 228. Листи М. Павлику від кореспондентів з прізвищами на літеру «С». 1891-1914 рр. – 316 арк.

Шесте сїчове сьвято в Снятинї // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1912. – 24 липня. – Ч. 29. – С. 1-2.

Юбилей 30-літньоі праці Михайла Петровича Драгоманова // Народ. – 1895. – 1 і 15 січня. – Ч. 1-2. – С. 1-6.

Mokry W. Ukraina Wasyla Stefanyka / Włodzimierz Mokry. – Kraków, 2001. – 256 s.

Tomczyk R. Galicyjska Rusko-Ukraińska Partia Radykalna w latach 1890-1914 / Ryszard Tomczyk. – Szcecin, 2007. – 422 s.

Published

2020-06-18

How to Cite

А. З. (2020). VASYL STEFANYK AND UKRAINIAN RADICAL MOVEMENT IN POKUTTYA (IN THE LATE XIXth – EARLY XXth CENTURIES): Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 241–261. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1312