SYNTAX ORGANIZATION OF VASYL STEFANIK’S NOVELLAS: POETICS OF GRAMMATICAL STRUCTURES

Authors

  • T. D. Betsenko Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

Keywords:

idiostyle, idiolect, the syntax of the language of art, the stylistic means of syntax, poetics syntactic structures.

Abstract

The article is an attempt to describe the style and stylistic dominant artistic style novelist. Attention is focused on the analysis of the syntactic organization of the artist's words. A review of the key features specific to the syntax of short stories writer. It settled in general stylistic potential of syntactic structures in the author's works.

References

Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет / М. М. Бахтин. – М.: Худож. лит., 1975. – 540 с.

Беценко Т. П. Стилістика сучасної української мови. Фоніка / Т. П. Беценко, І. Б. Голуб. – Суми: Мрія, 2015. – 324 с.

Бовсунівська Т. В. Основи теорії літературних жанрів: монографія / Т. В. Бовсунівська. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 519 с.

Голуб И. Б. Стилистика русского языка / И. Б. Голуб. – М.: Айрис, 1997. – 442 с.

Голянич М. І. Внутрішня форма слова і художній текст: монографія / Марія Голянич. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – 178 с.

Лінгвістичний аналіз тексту: словник термінів / М. І. Голянич, Н. Я. Іванишин, Р. Л. Ріжко, Р. І. Стефурак; ред.: М. І. Голянич; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Сімик, 2012. – 391 с.

Єрмоленко С. Я. Мовно-естетичні знаки української культури / С. Я. Єрмоленко. – К.: Інститут української мови НАН України, 2009. – 352 с.

Єрмоленко С. Нариси з української словесності (стилістика та культура) / Світлана Єрмоленко. – К.: Довіра, 1999. – 431 с.

Єрмоленко С. Я. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор; [за ред. С. Я. Єрмоленко]. – К.: Либідь, 2001. – 224 с.

Кононенко В. И. Грамматическая стилистика русского язика / В. И. Кононенко. – К.: Рад. школа, 1981. – 240 с.

Літературознавча енциклопедія: у 2 томах / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К.: ВЦ “Академія”, 2007.

Мацько Л. І. Стилістика української мови: підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; за ред. Л. І. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.

Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі: навч. посібник для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” / Любов Мацько. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 607 с.

Мацько Л. І. Лінгвістичний аналіз тексту. Практикум / Л. І. Мацько, Н. М. Цівун. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2015. – 120 с.

Нариси з поетики української літератури кінця – першої половини ХХ ст. / відп. ред. С. І. Хороб. – Івано-Франківськ: Плай; Святин: Прут Принт, 2000. – 232 с.

Николина Н. А. Филологический анализ текста / Н. А. Николина. – М.: Академия, 2007. – 272 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Стефаник В. Вибрані твори / Упорядк. текстів, передм. та прим. І. М. Андрусяка / Василь Стефаник. – Харків: Веста: Ранок, 2003. – 192 с.

Ткачук О. М. Наратологічний словник / О. М. Ткачук. – Тернопіль: Астон, 2002. – 173 с.

Хороб С. І. Категорії драматичного і трагічного / Василь Стефаник – художник слова: монографія / За заг. ред. В. В. Грещука, В. І. Кононенка, С. І. Хороба. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 51-65

Хороб С. І. На літературних теренах: дослідження, статті, рецензії / С. І. Хороб. – Івано-Франківськ, 2006. – 410 с.

Хороб С. І. Функціональні і структурні особливості новелістики Василя Стефаника / С. І. Хороб // Василь Стефаник і укр. культура. – Івано-Франківськ, 1991. – Вип. 2. – С. 108-110

Published

2020-06-18

How to Cite

Betsenko, T. D. . (2020). SYNTAX ORGANIZATION OF VASYL STEFANIK’S NOVELLAS: POETICS OF GRAMMATICAL STRUCTURES: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 34–42. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1287