HE FEATURES OF STUDY OF SUBJECT "SAFETY OF VITAL FUNCTIONS" AT IVANO-FRANKIVS’K NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF OIL AND GAS

Authors

  • Г. Д. Лялюк-Вітер Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • Я. М. Семчук Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • І. І. Стеліга Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • Л. Я. Савчук Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • Х.-М. М. Чичул Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Keywords:

safety of vital functions, professional competence, extraordinary situation, danger.

Abstract

The process of teaching "Safety of vital functions" at  Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas.

It is one module subject. Two meaning modules are described and nine themes practical classes are given.  Mark system of student’s knowledge are presented.

References

1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: [навч. посіб] / Є.П.Желібо, В.В.Зацарний. – К.: Ун-т “Україна”, 2005. – 264 с.
2. Ісаєв С.А. Формування культури безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах України / С.А.Ісаєв, А.П.Пашков // Культура без-пеки, екології та здоров’я. – 2010. – №2. – С. 27-29.
3. Кобилянський О.В. Навчання з безпеки життєдіяльності при підго-товці бакалаврів економічного спрямування. [Електронний ресурс] / О.В.Кобилянський. // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. – 2010. – №1. – Режим доступу до док.: http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n1_2010_st_8/
4. Халмурадов Б.Д. Психология поведения в экстремальных ситуациях. Bezpieczenstwo w administracji i biznesie / Б.Д.Халмурадов, В.М.Заплатинский. – Gdynia, Wyzsza Szkola Administracji I Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, 2007. – Р. 99-103.
5. Ліпкан В.А. Безпекознавство: [навч. посіб.] / Володимир Анатолійович Ліпкан. – К.: Вид-во Європ. університету, 2003. – 208 с.
6. Севітологія: Концептуальні основи безпечної життєдіяльності / уклад. О.А.Коновалов; Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. – К.: [б.в.], 2004. – 87 с.
7. Ярочкин, В.И. Секьюритология. Наука о безопасности жизнедеятельности [Текст]: монография / В.И.Ярочкин. – М.: Ось-89, 2000. – 400 с.
8. Hofreiter Ladislav. Securitologia. – Akademia ozbrojenych sil generala M.R. Stefanika v Liptovskom Mikulasi, 2006. 138 p.
9. Korzeniowski L. Securitologia / L.Korzeniowski. – Krakow, EAS, AMSGrafix, 2008. – 311 s.
10. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бака-лавр». [Електронний ресурс] – К., 2011. – 18с. – Режим доступу до док.: http://www.franko.lviv.ua/faculty/bzhd/Programs/BGD/bgd-typ_navch_prog_2011.pdf
11. Національний класифікатор України ДК 019:2010 “Класифікатор надзвичайних ситуацій” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до док.: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN61335.html
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 року № 493 “Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до док.: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=493-2008-%EF
13. Гамор Ф.Д. Антропогенні фактори і стихійні явища у Карпатах / Ф.Д.Гамор: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні (повені, селі, зсуви)], (Рахів, 21-24 вересня 1999 р.). – Рахів: 1999. – С.70-75.
14. Калуцький І.Ф.Стихійні явища в гірсько-лісових умовах Українських Карпат (вітровали, паводки, ерозія ґрунту) [Текст]: монографія / І.Ф.Калуцький, В.С.Олійник. – Львів: Камула, 2007. – 240 с.
15. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2009 році [Електронний ресурс] – К., 2009. – Режим доступу до док.: http://www.mns.gov.ua/files/prognoz/report/2010/7_1_2009.pdf.
16. Поняття про пожежу. Основні причини пожеж та їх негативні наслідки [Електронний ресурс] – Режим доступу до док.: http://eco.dt-kt.net/books/book-1/chapter-867/
17. Структура і завдання єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до док.: http://g-o.org.ua/article/a-1-2.html.
18. Паламарчук В.О. Економіка природокористування: [навч. посіб.] / В.О.Паламарчук, П.І.Коренюк. – Запоріжжя: Дике поле, 2003. – 408 с.
19. Малишевська О.С. Аналіз виникнення та наслідки надзвичайних ситуацій техногенного характеру в Івано-Франківській області / О.С.Малишевська, Г.Д.Лялюк-Вітер // Вісник науковця. – 2010. – №2. – С. 3-8.
20. Василишин Х.Р. Екологічне страхування як економічний інструмент природокористування / Х.Р.Василишин // Матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону], (м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / Сум-ський державний університет. – Суми: 2011. – С. 30-32.
21. Держгірпромнагляд: новини. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до док.: http://www.khpg.org./index.php

Published

2019-09-23

How to Cite

Лялюк-Вітер, Г. Д., Семчук, Я. М., Стеліга, І. І., Савчук, Л. Я., & Чичул, Х.-М. М. (2019). HE FEATURES OF STUDY OF SUBJECT "SAFETY OF VITAL FUNCTIONS" AT IVANO-FRANKIVS’K NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF OIL AND GAS. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Pulse, (4(16), 139-146. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/pulse/article/view/890

Most read articles by the same author(s)