WAYS OF IMPROVEMENT OF THE INFORMATIVE PROVIDING OF LABOUR PROTECTION AT HIGH SCHOOL

Authors

  • І. І. Стеліга Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • Я. М. Семчук Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • Й. І. Рошак Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • Г. Д. Лялюк-Вітер Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Keywords:

labour protection, iinformation provision, department of labour protection, planned study, verification of knowledges.

Abstract

The solution of one of the state problems – the creation of the working environment is connected inse inseparably with the improvement of information supply of labor. World experience shows that it is information on health and safety, presented in proper form allows you to achieve significant results in the provision of safe working conditions sector. The article describes the main trends of information supply improvement of labour protection. Some ways of their solutions are given.

References

1. Снежко Н. Единая автоматизированная информационная система Госнадзорохрантруда Украины / Н. Снежко, С. Черинько, В. Васильев // Охрана труда. – 1995. – №7. – С. 22-24.
2. Василенко В.І. Інформаційне забезпечення охорони праці на Одеській залізниці [Електронний ресурс] / В.І. Василенко. – Режим доступу: http://safety-rtc.com/view_post.php?id=6.
3. Кобилянський О.В. Поліпшення рівня безпеки праці на підприємствах [Електронний ресурс] / О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська. – Режим доступу: http://intkonf.org/ktn-ov-kobilyanskiy-im-kobilyanska-polipshennya-rivnya-bezpeki-pratsi-na-pidpriemstvah/
4. Кружилко О. Є. Перспективи розвитку інформаційного-аналітичної підтримки вироблення управлінських рішень у сфері охорони праці / О. Є. Кружилко, К. Н. Ткачук, К. К. Ткачук // Вісник НТУУ «КПІ».– 2010. – Вип. 19.– С.195-203. Серія «Гірництво».
5. Про інформаційне забезпечення в галузі охорони праці та промислової безпеки [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://www.dnop.kiev.ua/index.php?option =com_content&task=view&id=517&Itemid=60.
6. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 889-р Концепція Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012—2016 роки [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=889-2011-%F0
7. Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз): Науково-практичний посібник: У 2-т. / Упор.: В.С.Венедіктов, В.П.Грохольский, М.І.Іншин та ін.; За ред. В.С.Венедіктова; М-во юстиції України, Державний департамент з питань адаптації законодавства, Українська асоціація фахівців трудового права. Харків-Київ, 2006 – Т.1. – 2006. – 713 с.
8. Землякова Є. М. Вдосконалення системи охорони праці на підприємстві [Електронний ресурс] / Є.М.Землякова – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2011/iem/zemlyakova/diss/ indexu.htm.
9. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, затверджені Державним комітетом України з про-мислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 16.01.2008.

Published

2019-09-23

How to Cite

Стеліга, І. І., Семчук, Я. М., Рошак, Й. І., & Лялюк-Вітер, Г. Д. (2019). WAYS OF IMPROVEMENT OF THE INFORMATIVE PROVIDING OF LABOUR PROTECTION AT HIGH SCHOOL. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Pulse, (4(16), 127-133. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/pulse/article/view/888

Issue

Section

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАНН

Most read articles by the same author(s)