INTROVERT AND EXTROVERT ASPECTS OF UKRAINIAN MENTALITY IN THE FUTURE NATIONAL SPIRITUAL VALUES

Authors

  • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

introvert, extrovert, mentality, life, sensors, Apollonian culture, Faustian culture, mentality, mentality, psychology of ethnicity.

Abstract

In the article the existence of the Ukrainian mentality, the two aspects – "Buddhist-Introvert" ("Apollonian") and "Knight-Extrovert" ("Faustian"), whose support is the appropriate locus – "village" and "city", "culture" and "civilization". These aspects are not feuding among themselves (as representatives of the traditional think ‘prosvita’ discourse), and dialectically interact with one another as the principles of "yin-yang" and the actual result of the interaction of ethnicity developed psychologically, being able to answer the challenges of history and generated "new dialectical quality" of life. Also, consider genesis confrontation Introvert and Extrovert aspects through the prism of the dominance of different types of sensory perception of the world and shows the possibility for the Ukrainian nationality to participate in the mission of their "reconciliation" through intimate dialectic Ciscendence (person) and Transcendence (being).

References

1. Бикова М.В. Біля джерел модерністської концепції особистості в російській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століть (Ніцшеансь-кі мотиви та «культурний герой») : Автореф.дис. … канд.філолог.наук. – К.: Вид-во ІЛ НАНУ, 2000. – 16 с.
2. Бійчук Г. Особливості української ментальності: Погляди етнопсихологів / Г.Бійчук // Історія в школі (Київ). – 1997. – № 10-11. – С.1-5.
3. Бойко Ю. Шлях нації / Ю.Бойко. – Париж-Київ-Львів: Українське Слово, 1992. – 126 с.
4. Гринів О. Національно-духовне відродження: Історія і сучасні проблеми: лекції для священників УГКЦ / О.Гринів . – Львів: Месіонер, 1995. – 223 с.
5. Гуцуляк О. Інтраісторична реальність України // Голос нації (Львів). – 1995. – № 24 (113). – С.7.
6. Демин В.Н. Тайны русского народа: В поисках истоков Руси / В.Н.Демин. – М.: Вече, 1997. – 560 с.
7. Дем'яненко В. Ментальні характеристики політичної свідомості українців /В.Дем'яненко // Людина і політика (Київ). – 2001. – № 1.– С. 93 – 100.
8. Дичковська Г.О. Історіософські основи українського національно-визвольного руху 20-50-х рр. ХХ століття: Автореф.дис. … канд.філос.наук. – К.: Вид-во КНУ, 1998. – 18с.
9. Донченко О. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення) / О.Донченко, Ю.Романенко. – К.: Либідь, 2001. – 334с.
10. Квіт С. Нова літературна дискусія? / С.Квіт // Українські проблеми (Київ). – 1994. – №3. – С.76-78.
11. Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии /Ю.А.Кимелев. – М.: Мысль, 1989. – 286с.
12. Коломінський Н.Л., Льовочкіна А.М. Етнопсихологія українців // Україна на зламі тисячоліть: Історичний екскурс, проблеми, тен-денції та перспективи / За заг.ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого. Автор. передмови Володимир, Митрополит Київський і всієї Укра-їни; Л.М. Кравчук. – К.: МАУП, 2000. – С.59-76.
13. Корнієнко Н.М. Ціннісні орієнтації і картини світу у сучасній українській художній культурі: 80-90-ті роки / Н.М.Корнієнко // Українська художня культура / За ред. І.Ф. Ляшенка. – К.: Либідь, 1996. – С. 365-389.
14. Корчова-Тюріна С.М. Проблема маргінальних форм в європейській культурній сенсориці: Автореф.дис. … канд.філос.наук. – Хар-ків: Вид-во ХНУ, 2001. – 18с.
15. Кримський С.Б. Архетипи української культури /С.Б.Кримський // Вісник НАНУ (Київ). – 1998- №7-8. – С.74-87.
16. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины ХVIII – начала ХIХ века / В.Н.Кузнецов. – М.: Высш.школа, 1989. – 480с.
17. Мірчук І. Світогляд українського народу / І.Мірчук // Народна творчість та етнографія (Київ). – 1996. – №1. – С.22-33.
18. Москалець В.П. Психологічне обгрунтування української національної школи / В.П.Москалець. – Львів: Світ, 1994. – 120 с.
19. Мюр Э.Ф. После Истории: Фрагмент книги / Пер. с франц. // Иностранная литература (Москва). – 2001. – №4. – С.224-241.
20. Наука и религия (Москва). – 2001. – №8. – С.49.
21. Овчаренко Н.Ф. «Теория коммуникации» Г.М. Маклюэна и ее литературоведческий аспект // Элитарные представления об ис-кусстве и современный мир / Отв.ред. Д.В. Затонський. – К.: На-ук.думка, 1980. – С.274-298.
22. Олексюк В. До проблем доби обману мудрости: Збірка філософічних студій / Вступ Г. Лужницького. – Чікаго: УКАО «Обнова», 1975. – 182с.
23. Парамонов Б. Конец стиля / Б.Парамонов. – М.: Аграф; СПб.: Алетейя, 1999. – 464с.
24. Пахаренко В. Поєдинок з Левіафаном: Міт і псевдоміт в українській літературі 20-х років / В.Пахаренко // Українська мова та літе-ратура (Київ). – 1999. – №25-28. – С.1-3.
25. Поліщук І. Ментальність українства: Політичний аспект / І.Поліщук // Людина і політика (Київ). – 2001. – № 1. – С.86-92.
26. Попович М. Фаустівський дух / М. Попович // Вісник НАНУ (Ки-їв). – 2000. – №4. –С.51-57.
27. Продум М. Нація золотих комірців: Психоінформаційна концеп-ція України / М.Продум. – Тернопіль: Мандрівець, 1994. – 157с.
28. Продум М. Структура українського характеру / М.Продум // Пе-рехід – ІV (Київ). – 2000. – №1(3). – С.51-58.
29. Розумний М. Справа честі: Алгоритми національного самоопанування: Політичні есе. – К.: Смолоскип, 1995.
30. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки /Ж.Рюс/ З франц. – К.: Основи, 1998. – 669 с.
31. Старовойт І.С. Західноєвропейська та українська ментальності: Збіг і своєрідності: Філософсько-історичний аналіз: Авто-реф.дис.… докт.філос.наук. – К.: ІФ НАНУ, 1997. – 31 с.
32. Таран С. Довгий ранок української державності /С.Таран // Розбудова держави (Київ). – 1992. – №1. – С.63.
33. Фейербах Л. История философии: Собр. произв. в 3-х тт. / Пер. с нем. Под общ.ред. М.М. Григорьяна. – М.: Мысль, 1967. – Т.3. – 486с.
34. Феномен нації: Основи життєдіяльності; за ред. Б.В. Попова. – К.: Знання; КОО, 1998. – 264 с.
35. Хамітов Н.В. Україна: Національна міфологія та національна ідея // Розбудова держави ( Київ ). -–1994. – Ч. 1. – С. 29 – 31.
36. Хрущ О. Український характер: Історико-культурні та геополітичні умови його формування // Збірник наукових праць: Філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського ун-ту, 1996. – Ч.1. – С.123-140.
37. Чижевський Дм. Нариси з історії філософії на Україні. – К.: Орій, 1992. – 230с.
38. Шелестова О.М. Про японську неантропоцентричну (екстровертовану) модель гуманізму // Проблеми філософії: Респ.міжвідомч.наук.зб. – К.: Либідь, 1991. – Вип. 87. – С.51-55.
39. Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории / Пер. с нем. Авт.коммент. Ю.П. Бубенков, А.П. Дубнов. – Минск: ООО «Попурри», 1998. – Т.1. Образ и действительность. – 688 с.
40. Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории / Пер. с нем. Науч.ред. О.Н. Шларага. – Минск: ООО «Попур-ри», 1998. – Т.2. Всемирно-исторические перспективы. – 720 с.
41. Юнан С. Око та образ // Кур'єр ЮНЕСКО. – 1993. – №9-10. – С.21-26.
42. McLuhan M. The Gutenberg Galaxy. – Toronto: Univ. of Toronto Press, 1962. –301 p.
43. Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. – М.: ГИЦ «Владос», 1996. – 415 с.
44. Watsuji Tetsuro. Climate and Culture: A Philos. Study / Transl. By G. Bownas. - Tokyo: Hokuseido Press, 1971. – IX, 235 p.
45. Berque O. Vivre l'espace au Japon. – Paris: Presses Liv. De France, 1982. – 222 p.
46. Померанц Г.С. С птичьего полета и в упор // Мировое дерево (Arbor Mundi). – 1992. №1. – C.41.
47. Янів В. Українська духовність у поетичній візії Шевченка // Записки НТШ. – Париж-Нью-Йорк-Мюнхен-Торонто-Сідней: НТШ, 1962. – Т. CLXIX: Збірник на пошану Зенона Кузелі: Праці філологічної та історично-філософічної секцій / За ред. В. Янева. – С. 506 – 537.
48. Мirchuk I. Tolstoi und Skovoroda, zwei natioanale Typen // Ahandlungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Instituts – 1929. – Bd.ІІ. – S. 24 – 51.
49. Фурман А. Психокультура української ментальності. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 131 с.
50. Humboldt W. von. Uber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts // Humboldt W. von. Gesam. Werke. – Berlin, 1848. – B. VII. – S. 43.
51. Киричук О.І. Виховний ідеал у контексті української ментальнос-ті // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. – Ки-їв: ІЗМН, 1997. – Вип. 19. – С. 11 – 16.
52. Сузнель А. де Символіка людського тіла / З франц. – К.: Знання-Пресс, 2003. – 566 с.

Published

2019-06-25

How to Cite

О. Б. (2019). INTROVERT AND EXTROVERT ASPECTS OF UKRAINIAN MENTALITY IN THE FUTURE NATIONAL SPIRITUAL VALUES: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (3(7), 24–39. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/739