INDICES AND RATING AS INDICATORS OF PERIPHERALITY MEASUREMENT OF UKRAINIAN SOCIO-POLITICAL DEVELOPMENT (2014-2017)

Authors

  • National University «Lviv Polytechnic»
  • Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv

Keywords:

International ratings, human development, democracy, corruption, peripheral society, Ukraine.

Abstract

The purpose of the article is to analyze the indexes and rating assessments as indicators of measuring the dominant peripheral model of socio-political development of Ukraine after the Revolution of Dignity victory. The main focus is on discovering the nature of the simulation of social and political change primarily instruments of international human development index, and perceptions of democracy and anti-corruption, demonstrating the obvious lack of quantitative indicators and qualitative irreversibility of the reform policy, declared post-maydan old / new ruling class. According to the authors, the continuation of the Ukrainian further stay in the zone of socio-political turbulence includes a powerful risk potential for the state security, society and individual in political, social, economic and informational dimensions.

References

1. Андрійчук Т. Вимірювання демократії: теоретичні та емпіричні під-ходи / Т. Андрійчук // Політичний менеджмент. – 2012. – №3. – С. 3-11.
2. Бучин М. Політологічний аналіз основних методик вимірювання рівня демократії у світі / М. Бучин // Humanitarian vision. – 2016. – Vol. 2, Num. 1. – С. 9-13.
3. Вплив корупції на економічне зростання [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/2016-10-07-Anticorruption-product-full.pdf - до історіографії
4. Гордуновський О.М. Особливості оцінки і шляхи підвищення рівня економічної свободи в Україні / О.М. Гордуновський // Вісник Універ-ситету банківської справи. – 2015. – № 2. – С. 21-26.
5. Гречин Є.Є. Методичні основи формування міжнародних індексів корупції та підходів щодо протидії їй / Є.Є. Гречин // Форум права. – 2015. – № 2. – С. 16-23.
6. Гулай В.В. Рецедиви мімікрійно-імітаційної політичної поведінки як перешкода на шляху реалізації європейського цивілізаційного вибору України / В.В. Гулай // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка: Думка. – 2016. – № 3. – С. 46-54.
7. Гулай В. Ризики поглиблення імітаційної демократії та гібридизації політичного режиму крізь призму периферійної моделі розвитку украї-нського суспільства / В. Гулай; ред.-упор. С. Рудницький // Політологічні та правничі студії суспільно-політичних процесів ХX – поч. XXI ст.: збірник наукових праць до ювілею д. політ. наук, професора В.П. Горбатенка. – Житомир: ФОП Євенок О.О., 2017. – С. 103-110.
8. Єріна А.М. Міжнародні рейтинги: статистичні аспекти обчислення та застосування. Ч. 1. Індекси економічної свободи та глобальної конку-рентоспроможності / А.М. Єріна // Статистика України. – 2016. – №3. – С. 56-64.
9. Збрицька Л.Г. Світові індекси демократії 2011–2012 років та місце в них Української Держави / Л.Г. Збрицька // Панорама політологічних студій. – 2013. – Вип. 10. – С. 21-28. – до історіографії
10. Криворучко О.І. Індекси суспільно-політичних перетворень на пост-радянському просторі: порівняльний аналіз / О.І. Криворучко // Маґіс-теріум. Політичні студії. – 2014. – Вип. 58. – С. 77-81.
11. Лук’янець О.В. Рівень економічної свободи України [Електронний ресурс] / О.В. Лук’янець. – Режим доступу: http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/ 1203/12lovloe.pdf
12. Малюк А.М. Імітаційно-периферійна модель суспільного розвитку України в контексті сучасних глобальних трансформацій / А.М. Ма-люк // Український соціум. – 2014. – № 1. – С. 22-30.
13. Нагірняк М.І. Індекс людського розвитку [Електронний ресурс] / М.І. Нагірняк, У.І. Швед. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/ bitstream/handle/123456789/3271/Nahirniak_Shved_Indeks_liudskoho_rozvytku.pdf?sequence=1
14. Никифорчук Д.Й. Вимір та оцінювання рівня корупції в Україні / Д.Й. Никифорчук, О.Ю. Бусол // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1 – С. 173-178.
15. Норт Д. Насилие и социальные порядки / Дуглас Норт, Джон Уол-лис, Барри Вайнгаст; [пер. с англ.]. – М.: Институт Гайдара, 2011. – 480 с.
16. Палас Н. Індекси демократизації Т. Ванханена та організації «Free-dom House» як одні з пріоритетних методів визначення рівня демократизації у кінці XIX – поч. XXI ст. / Н. Палас // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2010. – Вип. 22. – С. 117-123.
17. Політична наука: Методи досліджень: підручник / [О. А. Габрієлян та ін.]; за ред. О. А. Габрієляна. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 320 с.
18. Прохорчук С.В. Інноваційна спроможність економіки України в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / С.В. Прохорчук. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/7-2015/45.pdf
19. Стан корупції в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kiis.com.ua/materials/pr/20161602_corruption/Corruption%20in%20Ukraine%202015%20UKR.pdf
20. Сушко К.В. Місце України у глобальних економічних рейтингах / К.В. Сушко, О.В. Чернова // Економіка та суспільство. Електронне на-укове фахове видання. Вип. 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/9_2017.pdf
21. Україна в глобальних рейтингах [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу: http://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/ratings/
22. Україна у глобальних рейтингах: підсумки 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/cdn/ graphics/rating/ story/index.html
23. Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь / ред. кол.: С.І. Пирожков, О.М. Майборода, Ю.Ж. Шайгородський та ін. ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К.: НАН України, 2016. – 284 с.
24. Чабанна М. Електоральний аспект індексування інституційного роз-витку політичної системи у контексті оцінювання процесу демократизації / М. Чабанна // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. – 2013. – № 4. – С. 34-39. – історіографія.

Published

2019-06-03

How to Cite

В. В., & М. М. (2019). INDICES AND RATING AS INDICATORS OF PERIPHERALITY MEASUREMENT OF UKRAINIAN SOCIO-POLITICAL DEVELOPMENT (2014-2017): Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (5-6(41-42), 20–32. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/468

Issue

Section

ІНСТИТУТИ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ