THE HUMANITARIAN PREPARATION OF PROFESSIONALS OF OIL AND GAS PROFILE IN THE STUDY OF POLITOLOGY

Authors

  • Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Keywords:

humanization and humanitarization of education; socio – humanitarian disciplines; political science; state educational policy; techni-cal specialists; methods, means and forms of the studying process of political science.

Abstract

Some aspect of the teaching methods of political science for the students of Oil and Gas specialization of the technical university are highlighted.

References

1. Активні методи навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Марина Дяченко-Богун // Витоки педагогічної майстерності. – 2014. – С. 74-79. – Режим доступу: http://irbis – nbuv. gov. ua / cgibin/irbisnbuv/cgibin64.exe ?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN= UJRN&IMAGE FILE DOWNLOAD =1&Imagefilename=PDF / vpm 2014 14 14. pdf.
2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: історія, теорія: підруч. для студ. / А.М. Алексюк // Міжнар. Форд «Відродження». – К.: Либідь, 1998. – 558 с. (Програма «Трансформація гуманітарної освіти в Україні»).
3. Андрущенко В.П. Освіта в умовах глобалізаційних викликів / В. Анд-рущенко, В. Лутай // Наукові записки АНВШ України. – Вип. 6. – 2004 – С. 59-72.
4. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні гуманітарних дисциплін з метою виховання толерантності [Електронний ресурс] / І.С. Яцик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – №4. – Режим доступу: http://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk /article / download / 630 /629/.
5. Гуманітарна освіта у вищому технічному навчальному закладі : сучасний стан проблеми в теорії і практиці педагогічної освіти [Елект-ронний ресурс] / О.П. Лещенко // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. – 2014. – №2. – С. 161-168. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ujrn/vznu_ ped_ 2014_2_24.
6. Гуманітаризація вищої технічної освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандид. соц. наук: спец. 22.00.04 «Соціальна структура, соціальні інститути та процеси [Електронний ресурс] / Н.А. Ульянченко. – Новочеркаськ, 2000. – Режим доступу: http://chelovek – nauka. com/gumanitarizarsiya – vysshego – tehnicheskogo-obrazovaniya.
7. Гуманітаризація системи вищої технічної освіти України : її ціль, за-дачі та принципи впровадження [Електронний ресурс] / А.Є. Скирда, Л.Б. Адарюкова // Наукові праці Дон НТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». – 2013. – №1(13). – С. 1-5. – Режим доступу: http: //://irbis – nbuv.gov.ua/cgibin/irbisnbuv/cgibin64.exe?C21COM= 2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE FILE DOWNLOAD =1&Image file name=PDF/ npdntupps 2013 1 39. pdf.
8. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon 2. rada. gov.ua/ laws/ show / 869-93-n.
9. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
10. До нової концепції підручника з гуманітарних дисциплін для ВНЗ з особливими умовами навчання [Електронний ресурс] / О.М. Шерман // Викладання гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах з особливими умовами навчання. – Режим доступу: http:// slavutajournal. com.ua/arxiv-nomeriv/slawta-vipusk-6-2013/vikladannya-gumanitarnix-disciplin-u-vishhix-navchalnix-zakladax-z-osoblivimi-umovami-navchannya.
11. До питання про необхідність вивчення навчальної дисципліни «По-літологія» як обов’язкової студентами вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] / І.В. Галактіонова // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. Український науковий журнал. –. 2009.-№4. – Режим доступу: http://www/vmurol.com.ua/upload/ Dostyp%20po%200sviti/vibir/do%20pitannya%20pro%20neobhiolnist%20vivchennya. doc.
12. Євтушевський В. Управління інноваційним розвитком у вищих навчальних закладах України / В. Євтушевський // Проблеми освіти. – 2008. – Вип. 54. – С. 13-19.
13. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18.
14. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/zakon.0.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.
15. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія [Електронний ресурс] / За ред. П.Ю. Сауха. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 444 с. – Режим доступу: http:// eprints.ru.edu.ua / 5166/1/ІННОВАЦІЇ_У_ВИЩІЙ_ОСВІТІ_/30_30июня 2011. -pdf.
16. Інноваційні методи і форми проведення семінарських занять [Електронний ресурс] / Н.О. Гушинець. – Режим доступу: http:// conf.vntu.edu.ua/ humed/2008/ txt / gushinez. Php.
17. Інноваційні методи навчання у вищій школі України [Електронний ресурс] / Ю.В. Бистрова // Право та інноваційне суспільство. – 2015. – №1(4). – С. 27-33 – Режим доступу: http://apir.org.ua/wp- content /uploads/ 2015/04/Bystrova.pdf.
18. Інноваційні методики викладання дисциплін у вищій юридичній освіті [Електронний ресурс] / Н.В. Артикуца. – Режим доступу: http:// www.ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/123456789/2424/1/Artikutsa/ nov.pdf.
19. Інноваційний підхід при проведенні лекційного заняття [Електронний ресурс] / Т.І. Головачук // Проблеми освіти. – Режим доступу: http:// www. chtei – knteu.cv.ua/heralden/content/…/2011/…/NV – 2011- V2 68.pdf.
20. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради Укра-їни 28 червня 1996 року. – К.: Преса України, 1997. – 80 с..
21. Навчальна програма дисципліни «Методика викладання курсу політології (для магістрів) [Електронний ресурс] / В.О. Храмов. – К.:МАУП, 2008. – 18 с. – Режим доступу: http:// liblary. Icpm.edu.ua/ metod_disc/pdf/3552_met_vuk_pol. pdf.
22. Наказ МОН №831 від 25.08.2010. Про внесення змін до наказу МОН від 09.07.2009 р. № 642 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України. Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http:// odl.mon.gov.ua/ua/about – ministry/ normative/ 347.
23. Національна доктрина розвитку освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.
24. Національна стратегія розвитку освіти на 2012-2021 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. medumiv. Lviv.ua/files/info/natssrtrategia. pdf.
25. Онкович Г.В. Теоретико-методичні засади модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій школі України : монографія / Г.В. Онкович, К.Є. Балабанова. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 282 с.
27. Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента. Наказ МОН № 642 від 09.07.09 р. [Електронний ресурс] Вища освіта. – Режим доступу: http:// osvita.ua/ legislation/ vishya_osvita/4283/.
26. Педагогічна майстерність: підручник / Зязун І.А., ред – 3-є вид. доп. і перероб. – К.: СПД Богданова А.М., 2008. – 376с..
28. Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін. Лист МОНУ №109-120 від 11.03.15р. [Електронний ресурс] // Вища освіта. – Режим доступу: http://osvita.ua / legislation/vichya_osvita/46343/.
29. Професійна спрямованість гуманітарної підготовки як педагогічна проблема сучасності [Електронний ресурс] / Л.В. Оршанський // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки. – 2010. – №5. – Режим доступ: http://nbur.gov. ua/UJRN/Vnadps 2010 5 13.
30. Роль і значення гуманітарної освіти у підготовці фахівців нового по-коління [Електронний ресурс] / Л.В. Перевалова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. – с.182-188. – Режим доступу: http:// www. Kpi.kharkov.ua/ ARCHIVE/%DO%9D%D0%D1%3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%..... .
31. Січкарук О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі: Навч.-метод. посіб. / О.Січкарук. – К.: Таксон, 2006. – 88 с.
32. Феномен інновації: освіта, суспільство, культура: монографія / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн, С.В. Пролеєв [та ін.]; Ін-т обдар. дитини АПН України. – К.:Пед. Думка, 2008. – 471 с.
33. Шляхтун П.П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін: навч. посіб. / П.П. Шляхтун. –К.: ВЦ «Академія», 2011. – 224 с. / Серія «Альма – матер».

Published

2019-06-03

How to Cite

Л. В., & Я. І. (2019). THE HUMANITARIAN PREPARATION OF PROFESSIONALS OF OIL AND GAS PROFILE IN THE STUDY OF POLITOLOGY: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (5(49), 154–166. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/453

Issue

Section

ІНСТИТУТИ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ