INSTITUTE OF LOCAL REFERENDUM IN UKRAINE: EXPEDIENCНY AND PERSPECTIVES TO UPGRADE ITS CONSTITUTIONAL MODEL

Authors

  • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

Constitution, modelling, local democracy, local referen-dum.

Abstract

The peculiarities of the Ukrainian national constitutional model of the political-legal institute of the local referendum are analyzed. The stated arguments about the legal grounds and the political expediency of updating constitutional norms and regulations concerning the direct implementation of the municipal government by the territorial community and formulating specific proposals for making appropriate changes to the current Constitution of Ukraine.

References

1. Дерев’янко С.М. Політико-правові засади референдумів в Україні: монографія / С.М. Дерев’янко; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011. – 847 с.
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»: [Прийнятий 21 травня 1997 року № 280/97-ВР] [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170; поточна редакція – Редакція від 25.04.2018 р. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/280/97-%D 0%B2%D1%80.
3. Конституція України: [Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року] [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1996. – № 30. – Ст. 141; поточна редакція – Редакція від 30.09.2016. – Режим доступу: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
4. Концепція системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні: проект [Електронний ресурс] // Главред. – 2008. – 24 квітня. – Режим доступу: http:// www.glavred. info/print. php?article=/archive/2008/04/23/190045-9.html.
5. Кресіна І. Віче як інститут установчої влади в новій Конституції України / І. Кресіна, С. Дерев’янко // Віче. – 2016. – № 11-12. – С. 36-40.
6. Місцеві референдуми в Україні: теоретичні та нормотворчі аспекти: Матеріали «круглого столу», 23 липня 2009 р., м. Київ / В.Л. Федорен-ко, І.В. Ляшко, В.Д. Базілевич та ін. – К.: СПД Москаленко О.М., 2011. – 137 с
7. Оніщук М.В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики: монографія / М.В. Оніщук. – К.: Вид-во Європейського університету, 2009. – 450 с.
8. Проблеми проведення місцевих референдумів в Україні. Аналіз законопроекту Про місцевий референдум в Україні № 7082 та пропозиції громадських експертів // “Часопис “ПАРЛАМЕНТ”. – 2012. – № 1. – С. 5-8.
9. Референдуми в Європейському Союзі / О.Д. Чебаненко, О.Ю. Гри-щук, Н.В. Колодяжна [за ред. Д.С. Ковриженка]. – К.: ФАДА, ЛТД, 2007. – 186 с.
10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційни-ми поданнями Президента України про офіційне тлумачення поло-жень частин другої, третьої ст. 5, ст. 69, частини другої ст. 72, ст. 74, частини другої ст. 94, частини першої ст. 156 Конституції України (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) [від 16 квітня 2008 року № 6-рп/2008. Справа № 1-2/2008] // Офі-ційний вісник України. – 2008. – № 32. – Ст. 1056.
11. Синцов Г.В. Современные конституционно-правовые модели института референдума в зарубежных странах: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Г.В. Синцов; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования “Пензен. гос. ун-т”. – Пенза, 2009. – 59 с.
12. Ставнійчук А.П. Місцевий референдум як форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою: автореф. дис. …. канд. юрид. наук : 12.00.02 / Анастасія Петрівна Ставнійчук; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2017. – 18 с.

Published

2019-05-29

How to Cite

С. М. (2019). INSTITUTE OF LOCAL REFERENDUM IN UKRAINE: EXPEDIENCНY AND PERSPECTIVES TO UPGRADE ITS CONSTITUTIONAL MODEL: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (5(49), 85–96. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/446

Issue

Section

ІНСТИТУТИ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ