INSTITUTE OF PRESIDENCY IN MODERN POLITICAL SYSTEMS: CONSTITUTIONAL, LEGAL, STATUS-ROLE AND POWER-FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

Authors

  • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

institute of presidency, president, head of state, presidency, political system, form of government, presidential republic, parliamentary republic, semi-presidential republic.

Abstract

The article examines the constitutional-legal, status-role and power-functional characteristics of the institute of presidency. Particular attention is paid to the political analysis of the role and place of the presidency in contemporary political systems. The influence of the dominant factors on the specificity of the presidency institution in the context of its positioning in the power system of checks and balances was described. A comparative analysis of the political and legal norms of responsibility / irresponsibility of the president and procedural mechanisms of elimination and replacement of him from the post of the head of state were done. The election procedure and the basic requirements for the candidature for the president in the modern political practice were determined.

References

1. Бельский К.С. О функциях исполнительной власти / К.С. Бельский // Государство и право. – 1997. – №3. – С. 14-21.
2. Зазнаев О.И. Классификация президентской и полупрезидентской систем / О.И. Зазнаев // Динамика политических систем и международ-ных отношений / науч. ред. М.Х. Фарушкин; редкол.: Я.Я. Гришин [и др.]. – Казань, 2006. – Вып. 1. – С. 86-210.
3. Ковриженко Д. Інститут вето: зарубіжний досвід, національне законодавство і практика, пропозиції / Д. Ковриженко. – К.: Лабораторія законодавчих ініціатив, 2009. – 60 с.
4. Кохановський В.В. Інститут президентства та строк його повноважень в Україні та інших країнах світу: порівняльно-правовий аналіз / В.В. Кохановський. – Юридичний вісник. – №2(23). – 2012. – С. 46-50.
5. Кулик Ю. Місце та роль інституту президентства в політичній системі суспільства [Електронний ресурс] / Ю. Кулик // Український науковий журнал Освіта регіону. – 2010. – №3. – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/279.
6. Макаров Г.В. Нормотворча діяльність глави держави: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / Г.В. Макаров // Стратегічні пріоритети. – 2009. – №1 (10). – С. 5-13.
7. Малкіна Г.М. Інститут контрасигнатури у системі способів реалізації політичної відповідальності: світовий та український досвід / Г.М. Малкіна // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: наук. вісн.: зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. АН. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 36. – С. 342-347.
8. Малкіна Г. Політична відповідальність глави держави / Г. Малкіна // Політичний менеджмент. – 2008. – №2. – С. 42-50.
9. Меркель В. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях / В. Меркель, А. Круассан // Политические исследования. – 2002. – №2. – С. 15-23.
10. Москалюк М.Ф. Інститут президентства пострадянських країн: особливості становлення та функціонування / М.Ф. Москалюк // Інститут Президента України в системі державної влади України: матеріали наукової конференції. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2014. – С. 209-214.
11. Паречина С.Г. Институт президентства: история и современность / С.Г. Паречина / Под. общ. ред. Е.В. Матусевича. – Мн.: ИСПИ, 2003. – 163 с.
12. Романюк А. Порівняльний аналіз інституту президентства в країнах центрально-східної Європи [Електронний ресурс] / А. Романюк // Ос-віта регіону. – 2012. – №4. – Режим доступу: http://social-science. com.ua/article/847.
13. Рябов С.Г. Політологія: Словник термінів і понять / С.Г. Рябов. – К.: Тандем, 1996. – 192 с.
14. Сахаров Н. Институт президентства в современном мире / Н. Сахаров. – М.: Юридическая література, 1994. – 176 с.
15. Синельник Р.В. Дискреційні повноваження Президента України в контексті проведення конституційної реформи / Р.В. Синєльнік // Віс-ник Запорізького національного університету. – 2009. – №1. – С. 62-68.
16. Старків І.М. Історико-правові витоки інституту президентства в Україні та світі] [Електронний ресурс] / І.М. Старків // Форум права. – 2012. – №4. – С. 859-864. – Режим доступу: file:///G:/FP_index.htm_ 2012_4_142.pdf
17. Сухонос В.В. Інститут глави держави в конституційному праві: монографія / В.В. Сухонос. – Суми: ДВНЗ“УАБС НБУ“, 2011. – 339с.
18. Тхаркахо М.А. Зарождение и развитие института президентской власти в зарубежных странах [Елекронний ресурс] / М.М. Тхаркахо // Ве-стник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политоло-гия, культурология. – 2007. – Режим доступу: http://vestnik.adygnet.ru/ files/2007.2/486/tkharkhako_2007_2.pdf.
19. Чабанна М. Оцінка корупції як неформального політичного інституту та індексування ідентичності політичного режиму: кореляційний аналіз / М. Чабанна // Наукові записки ІПіЕНД імені Івана Кураса НАН України. – Вип. 3(65). – 2013. – С. 229-258.
20. Чобану М. Роль інституту президента в організації державної влади: світовий досвід і Україна / М. Чобану // Державне управління та місце-ве самоврядування. Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 1(16). – С. 71-79.

Published

2019-05-29

How to Cite

М. Ф. (2019). INSTITUTE OF PRESIDENCY IN MODERN POLITICAL SYSTEMS: CONSTITUTIONAL, LEGAL, STATUS-ROLE AND POWER-FUNCTIONAL CHARACTERISTICS: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (5(49), 72–84. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/445

Issue

Section

ІНСТИТУТИ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ