TeX-file of paper template

\documentclass[b5paper,12pt,ua,twoside,bysec,times]{pvntsh}
%% Опції
%% ua Основна мова документу українська
%% en Основна мова документу аглійська
%% bysec Нумерація теорем, лем, тверджень буде подвійна (номер розділу.номер теореми)
%% times Остаточні шрифти Times New Roman + MathTime 2 Professional

\eninfo%
% назва статті англійською мовою
{Eglish title of the paper}%
% автор(-и) англійською мовою
{N1.M1. Author1, N3.M3. Author2, N3.M3. Author3}%
% адреса англійською мовою
{Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas;\\
76019, 15 Karpatska street, Ivano-Frankivsk, Ukraine;}%
% ключові слова англійською мовою
{keyword1, keyword2, keyword3, keyword4}%
% анотація англійською мовою
{English abstract up to 1200 symbols, approximately 20 lines.}

\uainfo%
% назва статті українською мовою
{Назва статті українською мовою}%
% автор(-и) українською мовою
{І1.Б1. Автор1, І2.Б2. Автор2, І3.Б3. Автор3}%
% адреса українською мовою
{Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;\\
76019, вул. Карпатська 15, м. Івано-Франківськ, Україна;}%
% ключові слова українською мовою
{компактний простір, ультраметрика, псевдометрика, зворотний спектр}%
% анотація українською мовою (без абзаців)
{Анотація на 1200 символів, приблизно 20 рядків.}

% e-mail
\email{author1@nung.edu.ua, author2@nung.edu.ua, author3@nung.edu.ua}

% AMS 2010
%\subjclass{
%03B52,% Fuzzy logic; logic of vagueness
%06B35,% Continuous lattices and posets, applications
%68T37}% Reasoning under uncertainty


% УДК
\UDC{???.??}

% Галузь знань українською
%Замість „Алгебра та геометрія“ допустимі також „Математичний аналіз“, „Диференціальні рівняння“,
%„Теорія ймовірностей“, „Математична статистика“
\branchsec{МАТЕМАТИКА \\ ТА МЕХАНІКА}{Алгебра та геометрія}
\branch{МАТЕМАТИКА ТА МЕХАНІКА}{}

% рік публікації
\pyear{202?}

% том
\volume{??(??)}

% issue number
\ISSN{2304-7399}

% номер першої сторінки
\pageno{1}

% дата отримання статті
\received{??.??.202? р.} %% Для статті українською мовою
%\received{28 February 2011} %% Для статті англійською мовою

% ------------------------------------------------------------------------
% Over-full v-boxes on even pages are due to the \v{c} in author's name
\vfuzz2pt % Don't report over-full v-boxes if over-edge is small
\hfuzz2pt % Don't report over-full h-boxes if over-edge is small
%
% Place for additional packages:
% Favourite macros:
%
% THEOREMS ---------------------------------------------------------------
\newtheorem{theo}{Теоpема}
\newtheorem{lem}{Лема}[section]
\newtheorem{stat}[lem]{Твеpдження}
\newtheorem{cons}[lem]{Наслідок}

\theoremstyle{definition}
\newtheorem{exam}[lem]{Пpиклади}
\newtheorem{defn}[lem]{Означення}

\theoremstyle{remark}
\newtheorem{rem}[lem]{Зауваження}

\renewcommand\labelenumi{(\theenumi)}
\renewcommand\descriptionlabel[1]{\hspace\labelsep\upshape\mdseries #1}
%
% MATH -------------------------------------------------------------------
\let\ge=\geqslant
\let\le=\leqslant
\let\emptyset\varnothing
\let\ES\varnothing
\let\eps\varepsilon
\let\de\delta
\newcommand{\inte}{\mathop{\mathrm{Int}}}
\newcommand{\cl}{\mathop{\mathrm{Cl}}}
\newcommand{\cv}{\mathop{\mathrm{conv}}}
\newcommand{\cc}{\mathop{\mathrm{cc}}}
\newcommand{\pr}{\mathop{\mathrm{pr}}}
\newcommand{\supp}{\mathop{\mathrm{supp}}}
\newcommand{\uni}[1]{\mathbf{1}_{{#1}}}
%%
%% Specific
\def\simu#1{\mathrel{{\sim}_{#1}}}
\def\Rpp{\mathbb{R}_{+}}

%%
\newcommand{\BBN}{\mathbb{N}}
\newcommand{\BBZ}{\mathbb{Z}}
\newcommand{\BBQ}{\mathbb{Q}}
\newcommand{\BBR}{\mathbb{R}}
\newcommand{\BBC}{\mathbb{C}}
\newcommand{\BBP}{\mathbb{P}}
\newcommand{\BBK}{\mathbb{K}}
\newcommand{\BBI}{\mathbb{I}}
\newcommand{\BBL}{\mathbb{L}}
\newcommand{\BBT}{\mathbb{T}}
%%
\newcommand{\CCA}{\mathcal{A}}
\newcommand{\CCB}{\mathcal{B}}
\newcommand{\CCC}{\mathcal{C}}
\newcommand{\CCD}{\mathcal{D}}
\newcommand{\CCE}{\mathcal{E}}
\newcommand{\CCF}{\mathcal{F}}
\newcommand{\CCG}{\mathcal{G}}
\newcommand{\CCI}{\mathcal{I}}
\newcommand{\CCJ}{\mathcal{J}}
\newcommand{\CCK}{\mathcal{K}}
\newcommand{\CCL}{\mathcal{L}}
\newcommand{\CCN}{\mathcal{N}}
\newcommand{\CCP}{\mathcal{P}}
\newcommand{\CCQ}{\mathcal{Q}}
\newcommand{\CCS}{\mathcal{S}}
\newcommand{\CCT}{\mathcal{T}}
%%
\newcommand{\RRA}{\mathrm{A}}
\newcommand{\RRB}{\mathrm{B}}
\newcommand{\RRC}{\mathrm{C}}
\newcommand{\RRD}{\mathrm{D}}
\newcommand{\RRE}{\mathrm{E}}
\newcommand{\RRF}{\mathrm{F}}
\newcommand{\RRG}{\mathrm{G}}
\newcommand{\RRI}{\mathrm{I}}
\newcommand{\RRJ}{\mathrm{J}}
\newcommand{\RRK}{\mathrm{K}}
\newcommand{\RRL}{\mathrm{L}}
\newcommand{\RRN}{\mathrm{N}}
\newcommand{\RRP}{\mathrm{P}}
%%
% ------------------------------------------------------------------------

%
%%% ----------------------------------------------------------------------
\Ukrainian %or \English

\begin{document}
%\selectlanguage{Ukrainian}
%%% ----------------------------------------------------------------------
\maketitle
%%% ----------------------------------------------------------------------
\section*{Вступ}

Формулювання задачі на основі праць \cite{DP,kondrat}.


\section{Основні результати}

\begin{theorem}
Якщо ..., то ....
\end{theorem}


\section{Висновки та подальші дослідження}

Опис подальших напрямків досліджень.

\bigskip

\begin{thebibliography}{9}

\bibitem{DP} Боднарчук П. І. Гіллясті ланцюгові дроби та їх застосування / Боднарчук П. І., Скоробогатько В. Я. // -- Київ: Наукова думка, 1974. -- 272 с.

\bibitem{kondrat} Кондрат Р.М. Підвищення газонафтоконденсатовіддачі родовищ / Р.М.Кондрат // Нафтова і газова промисловість. -- 1992. -- Т. 10, №2. -- С. 35-38.

\end{thebibliography}


% ------------------------------------------------------------------------
%\bibliographystyle{amsplain}
%\bibliography{}
\end{document}
% ------------------------------------------------------------------------