МЕТОД ПРОЕКТІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

  • Сергій Петрович Рендюк Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Ключові слова:

проект, метод проектів, педагогічна технологія, проектна діяльність, математичні дисципліни, пізнавальна діяльність.

Анотація

У статті розглядається метод проектів і його використання на практичних заняттях з вищої математики у вищих технічних навчальних закладах, який спрямований на отримання студентами нових практичних знань та конкретного результату.

Посилання

1. Бакланова М.Л. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів у процесі навчання математичних дисциплін: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання математики» / М.Л. Бакланова. – Черкаси, 2009. – 256 с.
2. Бондаренко З. Формування професійних компетентностей майбутніх інженерів в процесі їх проектної діяльності на заняттях з вищої математики / З. Бондаренко, С. Кирилащук; [гол. ред.: Мартинюк М.Т.]// Збірник наукових праць Уманського державного університету імені Павла Тичини. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – Ч. 3. – 326 с.
3. Знова Н.Л. Використання проектних технологій на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів [Електронний ресурс] / Н.Л. Знова. – Режим доступу: http://metodportal.com/node/20457.
4. Клочко В.І. Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі: дис. доктора пед. наук: спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання математики» / В.І.Клочко. – Вінниця, 1998. – 396 с.
5. Кустова С.А. Проектная деятельность как одно из условий формирования общих и профессиональных компетенций студентов [Електронний ресурс] / С.А. Кустова. – Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/633155.
6. Петрук В.А. Інтерактивні методи навчання вищої математики в технічному ВНЗ / В.А. Петрук; [ред. кол.: А.А. Сбруєва, М.О. Лазарєв, О.В. Михайліченко та ін.] // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – No 5 (23). – 420 с.
7. Полат С.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / С.Е. Полат; под ред. С. Е. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-15

Як цитувати

Рендюк, С. П. (2019). МЕТОД ПРОЕКТІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(37), 335–341. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/96