МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАПІВЕЛІПТИЧНОЇ ТРІЩИНИ В ТІЛІ БУРИЛЬНОЇ ТРУБИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ В КОМПОНУВАННІ ВІБРОЗАХИСНИХ ПРИСТРОЇВ

Автор(и)

  • Володимир Васильович Тирлич Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

коефіцієнт інтенсивності напружень, тріщина, віброзахисний пристрій, довговічність, бурильна труба, метод кінцевих елементів.

Анотація

Розглядається задача розрахунку залишкової довговічності бурильної труби, що містить початковий дефект типу напівеліптичної тріщини. Задача розв’язувалась поетапно. На першому етапі за допомогою методу кінцевих елементів вивчається напружено-деформований стан в перерізі бурильної колони, де знаходиться тріщина, і одержуються вихідні дані для наступного етапу. На другому етапі, в результаті чисельного моделювання, одержано величини коефіцієнтів інтенсивності напружень для тріщин різних розмірів. На завершальному етапі, врахувавши результати одержані на попередніх етапах, досліджується кінетика втомної напівеліптичної тріщини, на основі якої визначається залишкова довговічність пошкодженої труби. Розрахунки проводились в двох варіантах: з використанням віброзахисних пристроїв та без них.

Посилання

1.Дарнопих Г.Ю. Паливно-енергетичний комплекс України в умовах глобалізації / Г.Ю. Дарнопих // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – 2011. – No2 (5). – С. 19-29.
2 Лачинян Л.А. Конструирование, расчет и эксплуатация бурильных геологоразведочных труб и их соединений / Л.А. Лачинян, С.А. Угаров. – М.:Недра, 1975. – 230 с.
3. Аналіз корозійно-втомних руйнувань елементів бурильної колони / В.І. Артим, І.І.Яцинюк, В.В.Гриців, А.Р.Юрич, Р.В.Рачкевич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2012. – No2 (43).
4. Івасів В.М. Методи та засоби управління бурильною колоною для забезпечення її надійності. Автореф. Дис.... докт. техн.наук:05.05.12Івасів Василь Михайлович. – Івано-Франківськ, 1999. – 31 с.
5. Карпаш О.М. Методи та засоби забезпечення роботоздатності трубних колон. Автореф. дис... докт. техн. наук.: 05.05.12 / Карпаш Олег Михайлович. – Івано-Франківськ, 1996. – 47 с.
6. Крижанівський Є.І. Визначення циклічної довговічності з’єднань бурильних колон при заданій імовірності неруйнування / Є.І. Крижанівський, І.Й. Рибчич // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2002. – No1. – C. 25-29.
7. Лисканич М.В. Оцінка математичних моделей довговічності елементів бурильної колони / М.В. Лисканич, Я.С. Гриджук, Б.Д. Борисевич // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2002. – No2 (3). – С. 12-14.
8. Методика расчета долговечности соединений бурильных труб на основании коррозионно-усталостных испытаний / В.И. Похмурский, Е.И. Крыжанивский, В.М. Ивасив и др. // Физико-химическая механика материалов. – 1984. – No2. – С. 102-103.
9. Крыжанивский Е.И. Исследование и повышение сопротивления усталости бурильных колонн при вращательном бурении скважин. Автореф. дис... докт. техн. наук.:05.05.12 / Крыжанивский Ефстафий Иванович. – Москва, 1991. – 49 с.
10. Исследование кинетики усталостного повреждения крупных резьбовых соединений / В.М. Ивасив, М.В. Лисканич, В.А. Турчин, Д.И. Хома // Прикладная механика. – 1985. – Т.21, No10. – С. 130-131.
11. Гнип І.П. Оптимізація довговічності замкових різьбових з’єднань бурильної колони на основі критеріїв механіки руйнування / І.П. Гнип, І.С. Бабюк, Б.О. Чернов // Физико-химическая механика материалов. – 1990. – Вып. 6. – С. 105-109.
12. Копей Б.В. Науково-технологічні методи комплексного підвищення ресурсу деталей свердловинного нафтового обладнання: Автореф. Дис.... докт. техн. наук.:05.05.12 / Копей Богдан.Володимирович. – Івано-Франківськ, 1996. – 46 с.
13. Чернов Б.О. Методы повышения работоспособности бурильных и обсадных колонн в нефтяных и газовых скважинах. Автореф. Дис.... докт. техн. наук.05.05.12 / Чернов Борис Олександрович. – Івано-Франківськ, 1999. – 32 с.
14. Распространение коррозионно-усталостных трещин в бурильных трубах ТБВК / И.Г. Мигаль, Б.В. Копей, О.М. Карпаш, А.В. Кириндас // РНТС, ВНИИОЭНГ, сер. Машины и нефтяное оборудование, 1980. – No9. – С. 10-13.
15. Крижанівський Є.І. Оцінка довговічності бурильних труб з позицій δK –моделі / Є.І.Крижанівський, І.П. Шацький, Д.Ю. Петрина // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ,
1997. – Вип. 34. – С. 3-8.
16. Андрейкив А.Е. Усталостное разрушение и долговечность конструкций / А.Е. Андрейкив, А.И. Дарчук. – К.: Наук. думка, 1992. – 182 с.
17. Тирлич В.В. Модель бурильної колони з тріщиною при повздовжніх коливаннях / В.В. Тирлич, В.І. Векерик // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Нафтопромислове обладнання. – Івано-Франківськ, 1997. – Вип.34. – С. 141-148.
18. Векерик В.І. Визначення коефіцієнта інтенсивності напружень при коливаннях бурильної колони з тріщиною / В.І. Векерик, В.В. Тирлич // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: методи і засоби технічної діагностики. – Івано-Франківськ, 1999. – Вип.36. – С. 337-342.
19. Дослідження напружено-деформованого стану в бурильній трубі, що містить тріщину / В.В.Тирлич, Т.М. Даляк, О.Ю. Витязь, В.В. Перепічка // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2011. – No4 (41). – С. 52-57 .

Опубліковано

2019-03-01

Як цитувати

Тирлич, В. В. (2019). МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАПІВЕЛІПТИЧНОЇ ТРІЩИНИ В ТІЛІ БУРИЛЬНОЇ ТРУБИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ В КОМПОНУВАННІ ВІБРОЗАХИСНИХ ПРИСТРОЇВ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(29), 263-274. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/161

Номер

Розділ

Нафтогазова справа