THE POLISH-UKRAINE RIVALRY IS IN THE SYSTEM OF EMPLOYMENT AND HOUSING IN CITIES AND TOWNSHIPS OF GALICIA IN THE LAST THIRD XIX – AT THE BEGINNING OF XX ITEM

Authors

  • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

Galicia, Polish-Ukraine relations, socio-economic factors, association.

Abstract

In this article an author analyses influence of socio-economic factors on the Polish-Ukraine mutual relations in Galicia. The special attention is taken the problems of deficit of habitation, competition at the market of labour, social defence of habitants of cities of region. An author uses a term the “parallel worlds” for determination of etnic-religions associations between which actually and there were peracute socio-economic disputes related also to the religious and national factors.

References

1. Уривок з “Хроніки Львова” Варфоломія Зиморовича про будівництво князем Львом Даниловичем високого і низького замків та заселення території міста // Історія Львова в документах і матеріалах. – К.: Наукова думка, 1986. – С. 10 – 11; Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Історичні есеї. – К.: Критика, 2004. – C. 19-22; Монолатій І. Німецькі колонії Галичини в таблицях: довідник. – Коломия: Вік, 2000. – C.37.
2. Новинки // Діло. – 1890. – 11 (23) січня. – Ч. 12. – С. 3-4.
3. Samorząd miejski // Glos pokucki. – Kołomyja. – 1899. – 13 kwietnia. – № 5. – S. 1-2.
4.Вістник законів і розпоряджень краєвих для Королівства Галичини і Володимирії враз з Великим Князівством Краківським. – Львів, 1890. – C. 129-135.
5.Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych / Pod redakcją T. Pilata.– Lwów, 1909. – T. XХVІI. – Zs. I. – S. 14-16.
6. Новинки (Господарка громадскои рады въ Городку) // Діло. – 1890. – 21 марта (2 цвътня). – Ч. 65. – С. 3.
7. “Непорядки” въ управъ мъста Городенка // Діло. – 1890. – 14 (26) цвътня. – Ч. 83. – С. 2.
8. Мазурок О. С. Города западно-украинских земель эпохи империализ-ма. – Львов: Свит, 1990. – 156 c.; Хонігсман Я. С. Соціальна струк-тура населення Галичини на початку ХХ ст. // Українське слов’янознавство. – Львів, 1972. – Вип. 6. – С. 63 - 73.
9.Листування з Намісництвом у Львові, комісаріатом поліції у Перемишлі і місцевою поліцією, дисциплінарне розслідування цих подій та інше з додатками газет “Работник” та “Напшуд” (1898 р.) // Державний архів Львівської області (ДАЛО). – Ф. 350: Дирекція поліції у Львові. – Оп. 1. – Спр. 2575. – Aрк. 94-125.
10. Повідомлення організацій та осіб про наступні збори, мітинги, кон-ференції, донесення агентів поліції про робітничі демонстрації, ву-личні хвилювання і т. д. (1905 р.) // ДАЛО. – Ф. 350. – Оп. 1. – Спр. 2852. – Арк. 6, 32-55.
11. Strajk żydowskich robotników stolarskich // Gazeta Mieszczańska. – 1907. – 6 lipca. – № 32. - S. 7.
12. Новинки // Діло. – 1890. – 19 (31) січня. – Ч. 15. – С. 3.
13.Василевский Л. Галиция. – СПб., 1908. – Т. 1. – С. 267.
14. Списки власників новобудов у місті Тернополі за 1901 – 1902 рр., (1903 р.) // Державний архів Тернопільської області (ДАТО). – Ф. 33.– Оп. 1. – Спр. 261. – 8 арк.
15. Strajk robotników przy budowie koszar // Ziemia Stryjska. – Stryj. – 1914. – № 17. – 25 kwietnia. – S. 3.
16. Walka z chałupniectwem // Gazeta krawiecka. – 1908. – 7 marca. – Nr. 5. – S. 1-2.
17.Przywrócenie cechów // Robotnik. – Kraków. – 17 stycznia. – 1883. – № 2. – S. 1-2.
18.Дубъ Гаврило. Промыслъ, пốдприемчивốсть, торговля Комарянцъвъ// Діло. – 1888. – 22 грудня (3 съчня). – С. 2.
19. Ostruszka E. Kilka słów w sprawie ruskiej // Gazeta Stryjska. – Stryj. - 1893. – 1 lipca. – № 3. – S. 1.
20.Переписка з намісництвом у Львові і Дирекцією Львівської залізниці про запобігання безробіттю серед сезонних робітників у Львові (1901 – 1903 рр.) // ДАЛО. – Ф. 350 – Оп. 1. – Спр. 4882. – Арк. 1-15зв.
21. Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych / Pod redakcją T. Pilata. – Lwów, 1897. – T. XVI. – Zs. I. – S. 9, 25.
22. Листування з Галицьким намісництвом, торгово-промисловою палатою у Львові та ін. про страйки, безробіття та діяльність ремісничих, промислових і торгових цехів, корпорацій, товариств і кас соціального страхування, видачі робітничих книжок, (1890 – 1891 рр.) // ДАЛО. – Ф. 3: Магістрат міста Львова. – Оп. 1 – Спр. 3785. – C. 10-14 зв.
23. Листування з Галицьким намісництвом, торгово-промисловою палатою у Львові та іншими про страйки, безробіття і діяльність реміс-ничих, промислових і торгових цехів, корпорацій, товариств і кас соціального страхування, видачі робітничих книжок, (1894 – 1897 рр.) // ДАЛО. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 4090. – Арк. 25, 36-39.
24. Дописи “Дъла” зъ Хоросткова (Красни порядки въ мыстечку Хоростковъ) // Діло. – 1890. – 15 (27) марта. – Ч. 60. – С. 2.
25. Звіти про діяльність “Вищого жіночого інституту імені Ленартовича” і товариства “Приватної жіночої семінарії” в Станіславі за 1899 – 1913 рр. // Державний архів Івано-Франківської області (ДАІФО). – Ф. 7: Станіславське міське управління, 1841-1918 рр. – Оп. 1 – Спр. 191. – Арк. 1-8; Переписка з товариством “Руських жінок” про на-дання фінансової допомоги (1900 – 1910 рр.) // ДАІФО. – Ф. 7: Ста-ніславське міське управління, 1841-1918 рр. - Оп. 1 - Спр. 211. – Арк. 1-12.
26. Ustawa o mieszkaniach dla robotników // Gazweta Narodowa. – Lwów. – 1902. – 31 lipca. – № 193. – S. 1.
27. Domy robotnicze // Gazeta Stryjska. – Stryj. – 1893. – 15 grudnia. – № 14. – S. 1-2.
28. Brak pomieszkań // Głos Podolski. – Tarnopol. – 1894. – № 24. – 15 grudnia. – S. 2.
29. Справа В. Бартницького, звинуваченого у нанесенні побоїв (1902 р.) // ДАТО. – Ф. 21: Микулинецький повітовий суд. – Оп. 1. – Спр. 30.– Арк. 1-6.
30. Отзывъ до русскихъ ремесленникôвъ // Голосъ труда. – Львовъ. – 1909. – 15 (28) мая. – Вып. 1. – С. 8; Крюков Н. А. Славянскія земли. Сельское хозяйство въ славянских земляхъ въ связи съ общимъ развитіемъ этихъ странъ. – Т. II. – Ч. І.: Галиція. – Петроградъ, 1915.– C. 64-65.
31. Рапорт львівської дирекції поліції про хід зібрання Польської народної партії присвяченого підготовці до виборів і сейм, засну-вання кредитового банку, общинних кредитових кас і укрупненню селянських земельних (1898 р.) // Центральний державний архів України у м. Львові (ЦДІУАЛ). – Ф. 146: Галицьке намісництво в м. Львові, 1772-1920 рр. – Оп. 7. - Спр. 4720. – Арк. 1-2 зв.
32. Заява чоботаря Гаєвського про направлення його в будинок престарілих і рішення магістрату (1912 р.) // ДАТО. – Ф. 33: Тернопільський міський магістрат). – Оп. 1. – Спр. 146. – Арк. 1.
33. Протоколи міського магістрату по обстеженню матеріального, соціального становища осіб на одержання довідок, що засвідчують місце проживання і листування з гмінними управами по цих питаннях (1901 – 1913 рр.), т. 1 // ДАТО. – Ф. 33. – Оп. 1. – Спр. 215. – Арк. 20-23.
34. Михальський Ю. Польські політичні партії та українське питання в Галичині на початку ХХ ст. (1902 - 1914). – Львів: Каменяр, 2002. – С. 33.
35. Війна проти бойків // Діло. – 1902. – 25 Падолиста (8 грудня). – Ч. 204. – С. 3.
36. Олесницький Є. Торгівельна організація Бойків Синевідських // Еко-номіст. – 1904. – № 2. – С. 8.
37.Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych. Wydany przez krajowe biuro statystyczne / Pod kierunkiem T. Rutowskiego. – Lwów, 1882. – T. XVI. – Zs. ІI. – S. 163.
38. Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych / Pod redakcją T. Pilata. – Lwów, 1912. – T. XХІV. – Zs. ІI. – S. 8-16.
39. Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych / Pod redakcją T. Pilata. – Lwów, 1896. – T. XV. – Zs. III. – S. 45.
40. Дописи “Дъла” зъ Хоросткова (Красни порядки въ мыстечку Хоростковъ) // Діло. – 1890. – 15 (27) марта. – Ч. 60. – С. 2.
41. Новый Каневскій – граф Дрогоєвський // Діло. - 1880. – 27 вересня (9 жовтня). – Ч. 75. – С. 4.
42. Листування з Намісництвом у Львові, військовим командуванням міста Львова й іншими про страйки будівельних робітників 1902 – 1903 рр., вуличні хвилювання у Львові та інше (1869 – 1907 рр.) // ДАЛО. – Ф. 350. - Оп. 1. – Спр. 4825. – Арк. 115-126.
43. Справа по звинуваченню Сочинського Антона за розміщення в газеті “Слово польське” замітки про підготовку українцями різні поляків і євреїв у місті Надвірна, 1906 р.) // ДАІФО. – Ф. 225: Станіславська державна прокуратура м. Станіслав, Галицького намісництва, 1867 – 1918 рр.). – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 2-5.
44. Вчерашні погроми // Діло. – 1908. – 14 (1) цвітня. – Ч. 83. – С. 1.
45. Наше мъщанство // Голосъ народа. – 1909. – 18 (31) грудня. – С. 2-3.
46. Всячина (Tadeuszku, Tadeuszku, co się z ciebie stalo?) // Підгірська Рада. – Стрий. – 1910. – 1 цвітня. – Ч. 6. – С. 5.
47. Листування з командуванням міста і командуванням 11 корпусу у Львові про співробітництво військових частин з поліцейськими вла-стями під час маніфестацій, демонстрацій та інших масових виступів місцевого населення (1902 – 1908 рр.), т. 2. // ДАЛО. – Ф. 350. – Оп. 1. – Спр. 2641. – Арк. 131-147; Листування з Намісництвом у Львові, військовим командуванням міста Львова й іншими про страйки бу-дівельних робітників 1902 – 1903 рр., вуличні хвилювання у Львові та інше (1869 – 1907 рр.) // ДАЛО. – Ф. 350. - Оп. 1. – Спр. 4825. – Арк. 106-115.
48. Листування з Намісництвом у Львові, комісаріатом поліції у Перемишлі і місцевою поліцією, дисциплінарне розслідування цих подій та інше з додатками газет “Работник” та “Напшуд” (1898 р.) // ДАЛО. – Ф. 350: Дирекція поліції у Львові. – Оп. 1. – Спр. 2575. – Арк. 18-19 зв., 37 зв.
49. Там само. – Арк. 3-5 зв.
50. Куницький Л. Спогади. – Львів, 2003. – С. 35.

Published

2019-06-25

How to Cite

М. Д. (2019). THE POLISH-UKRAINE RIVALRY IS IN THE SYSTEM OF EMPLOYMENT AND HOUSING IN CITIES AND TOWNSHIPS OF GALICIA IN THE LAST THIRD XIX – AT THE BEGINNING OF XX ITEM: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (3(7), 190–206. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/754