HISTORIOGRAPHY AND SOURCES TO STUDY ETHNOGRAPHIC RESEARCHES OF GUTSULSCHINA AT THE END OF XIX – THE BEGINNING OF XXI CENTURY

Authors

  • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

Hutsulshchyna, ethnographic researchers, historiography, sources.

Abstract

This article is the effort to study the ethnographic researchers about Hutsulshchyna in the 20th  century and to make the universal review of sources and historiography. The special attention is given to study the main stage in process of ethnographic researchers of  Hutsulshchyna  and their character.

References

1. Шухевич В. Гуцульщина / В.Шухевич. – Львів: [б. в.], 1899. – Ч. 1,2. – 350 с.; Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 1./ В. Шухевич // Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів, 1899. – Т. ІІ. – 146 с.; Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 2./ В.Шухевич // Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів, 1901. – Т.ІV. – 320 с.; Шухевич В. Гуцульщина. Ч.3. / В. Шухевич // Матеріали до українсько-руської етно-логії. – Львів, 1902. – Т. V. – 256 с.; Шухевич В. Гуцульщина. Ч.4./ В. Шухевич // Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів, 1904. – Т. VІІ. – 272 с.; Шухевич В. Гуцульщина. Ч.5 / В.Шухевич. – Львів: [б. в.],1908. – 300 с.
2. Гнатюк В. Причинки до пізнання Гуцульщини / В. Гнатюк // Записки НТШ. – Львів, 1917. – Т. СХХІІІ – СХХІV. – С.1-58.
3. Гнатюк В. Причинки до пізнання Гуцульщини / В. Гнатюк // Запики НТШ. – Львів, 1917. – Т. СХХІІІ – СХХІV. – С. 6-7.
4. Гнатюк В. Причинки до пізнання Гуцульщини / В. Гнатюк // Записки НТШ. – Львів, 1917. – Т. СХХІІІ – СХХІV. – С. 42-43.
5. Гнатюк В. Похоронні звичаї й обряди / В.Гнатюк // Етнографічний збірник. – Львів, 1912. – Т. ХХХІ – ХХХІІ. – С.151.
6. Домашевський М. Історія Гуцульщини / Микола Домашевський. – Чикаго - ; - Львів: Логос, 1985. Т.1: Історія Гуцульщини. – 1985. – 502с.
7. Сеньків І. Гуцульська спадщина: Праці з життя і творчості гуцулів/ І. Сеньків. – К.: Українознавство, 1995. – 512с.
8. Гуцульщина. Історико – етнографічне дослідження. – К.: Наукова думка, 1987. – 470 с.
9. Кирчів Р. Етнографічно – фольклористична діяльність «Руської трійці»: монографія / Роман Кирчів. – К.: Наукова думка, 1990. – 344 с.
10. Грабовецький В. Гуцульщина ХІІІ – ХІХ ст. Історичний нарис: монографія / Володимир Грабовецький. – Львів: Вища школа, 1982. – 150с.
11. Болтарович З. Україна в дослідженнях польських етнографів ХІХ ст.: монографія / Зоряна Болтарович. – К.: Наукова думка, 1976. – 140с.
12. Маланчук В. Розвиток етнографічної думки в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст.: монографія / Валентина Маланчук – К.: Наукова думка, 1977. – 204 с.
13. Арсенич П. Рід Шухевичів / П. Арсенич. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2005. – 264 с.
14. Болтарович З. Україна в дослідженнях польських етнографів ХІХ ст. : монографія / Зоряна Болтарович. – К. : Наукова думка, 1976. – 140 с.
15. Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження. – К. : Наукова думка, 1987. – 470 с.
16. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : монографія. – Львів : [б. в.], 1999. Т. 1 : Археологія та антропологія. –1999. – 604 с.; Етногенез та етнічна історія населення українських Карпат: монографія. – Львів : Афіша, 2006. Т. 2 : Етнологія та мис-тецтвознавство. –2006. – 812 с.
17. Домашевський М. Історія Гуцульщини / Микола Домашевський. – Чикаго - ; - Львів : Логос, 1985. Т. 1 : Історія Гуцульщини. – 1985. – 502 с.; Домашевський М. Історія Гуцульщини / Микола Домашевсь-кий. – Чикаго : Basilian Press, 1985. Т. 2 : Історія Гуцульщини. – 1985. – 507 с.; Домашевський М. Історія Гуцульщини / Микола До-машевський. – Чикаго : Basilian Press, 1986. Т. 3 : Історія Гуцульщи-ни. – 1986. – 441 с.; Домашевський М., Библюк Н. Історія Гуцульщини / Микола Домашевський, Нестор Библюк. – Львів : Логос, 1999. Т. 4 : Історія Гуцульщини. – 1999. – 575 с.; Домашевський М., Библюк Н. Історія Гуцульщини / Микола Домашевський, Нестор Би-блюк. – Львів : Логос, 2000. Т. 5 : Історія Гуцульщини. – 2000. – 623с.; Домашевський М., Библюк Н. Історія Гуцульщини / Микола Домашевський, Нестор Библюк. – Львів : Логос, 2001. Т. 6 : Історія Гуцульщини. – 2001. – 675 с.;
18. Лаврук М. Гуцули українських Карпат (етногеографічне дослідження) / Марія Лаврук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 288 с.
19. Клапчук В. Гуцульщина та гуцули: економіка і народні промисли (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія / Воло-димир Клапчук. – Львів - ;- Івано-Франківськ : Фоліант, 2009. – 508с.
20. Кожолянко Г. Етнографія Буковини / Григорій Кожолянко. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. Т. 1 : Етнографія Буковини. – 1999. – 384 с.; Кожолянко Г. Етнографія Буковини / Григорій Кожолянко. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. Т. 2 : Етнографія Буковини. – 2001.– 424 с.; Кожолянко Г. Етнографія Буковини / Григорій Кожолянко. – Чернівці : Золоті литаври, 2004. Т. 3 : Етнографія Буковини. – 2004.– 392 с.
21. Прикарпаття – спадщина віків. – Львів : Манускрипт, 2006. – 568 с.
22. Карпати: людина, етнос, цивілізація. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – 255 с.
23. Сапеляк О. Етнографічні студії в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка (1898-1939 рр.) : монографія / Оксана Сапеляк. – Львів : [б. в.], 2000. – 208 с.
24. Арсенич П. Родина Заклинських / Петро Арсенич. – Івано-Франківськ: [б.в.], 1995. – 56с.
25. Арсенич П. Етнографічна діяльність Антона Онищука / П. Арсенич // Народна творчість та етнографія. – 1989. – № 4. – С. 22-28.
26. Арсенич П. Етнографічна діяльність В. Гнатюка / П. Арсенич // Народна творчість та етнографія. – 1982. – № 2. – С. 69-72.
27. Арсенич П. Народознавець і громадський діяч Гуцульщини Петро Шекерик-Доників / П. Арсенич // Гуцульський календар на 1999 р. – С. 26-29.
28. Паньків М. Етнографічне дослідження Прикарпаття в 70-80-х рр. ХХ ст. / М. Паньків // Україна Соборна. Збірник наукових статей. – К. : [б. в.], 2005. – Випуск 2. Ч. ІІ. : Соціокультурні, етноконфесійні та демографічні проблеми формування української нації. – К. : [б. в.], 2005. – С. 399-407.
29. Костючок П. Гуцульщина в етнографічних дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХ ст. / П. Костючок // Вісник Прикарпатського універси-тету. Історія. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – Випуск VІІІ. – С. 137-145.
30. Blacharska W. Dorobek polskich etnografόw i muzealnikόw w pozna-waniu Huculszczyzny / W. Blacharska // Płaj. – 2002. – № 25. – S. 25-38.
31. Czmełyk R. Badania etnograficzne Huculszczyzny po drugiej wojnie swiatowej / R. Czmełyk // Płaj. – 2002. – № 25. – S. 39-44.
32. Клапчук В. Гуцульщина та гуцули: економіка і народні промисли (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія / Воло-димир Клапчук. – Львів - ;- Івано-Франківськ : Фоліант, 2009. – 508с.
33. Лаврук М. Гуцули українських Карпат (етногеографічне дослідження) / Марія Лаврук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 288 с.
34. Ткаченко В. Писанкарство в Україні: Історіографія (1910-1980 рр.) / В. Ткаченко // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 2. – С. 92-96.
35. Арсенич П., Пелипейко І. Дослідники та краєзнавці Гуцульщини: довідник / П. Арсенич, І. Пелипейко. – Косів : Писаний Камінь, 2002. – 280 с.
36. Пелипейко І. Гуцульщина в літературі: довідник / І. Пелипейко. – Косів : Писаний Камінь, 1997. – 112 с.
37. Вінценз С. На високій полонині (правда старовіку) / Станіслав Він-ценз. – Львів : Червона калина, 1997. – 452 с.
38. Коцюбинський М. Тіні забутих предків / Твори в чотирьох томах / Михайло Коцюбинський. – К. : Дніпро, 1985. Т. 3. : Повісті та опові-дання (1910-1912). – К., 1985. – 398 с.
39. Ломацький М. У горах Карпатах (видання для молоді) / Михайло Ломацький. – Мюнхен : LOGОS, 1962. – 208 с.
40. Шекерик-Доників П. Дідо Иванчік / Петро Шекерик-Доників. – Верховина : Гуцульщина, 2007. – 496 с.
41. Ф. 28 “Гнатюк В. М.”, спр. 157 “Пісня про птахи”, “Щигликове весїлє”. Пісні, перекази, казки. Записано А. Онищуком в с. Зелениці На-двірнянського повіту”. – 30 арк.; Ф. 28, спр. 166 “Був цар і мав одну доньку…”. Казки. Записано Л. Гарматієм в с. Голови Жабївського району Станіславської області, 1900-1914”. – 13 арк.; Ф. 29 “Етнографічна комісія при НТШ”, спр. 39 “Єндик Р. Віддзеркалення полі-тичної влади в гуцульських піснях”. – 19 арк.; Ф. 29, спр. 85 “Співанки гуцульські” (без мелодій). Побутові та інші. Зібрав Б. Заклинсь-кий на Станіславщині, 1902-1913”. – 19 арк.; Ф. 29, спр. 86 “Коло-мийки (без мелодій). Зібрав Б. Заклинський на Станіславщині, 1913”. – 20 арк.; Ф. 29, спр. 236 “А здуміла ся, чорная гора, дзеле-но…”. Колядки та щедрівки. Записав Гарматій Л. на Станіславщині, 1903”. – 11 арк.
42. Ф. 368 “Станіславське відділення “Польського татранського товариства”, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводс-тва, 1912-1937”, оп. 1, спр. 19 “Списки експонатів, виставлених на виставці в Станіславі,1927”. – 23 арк.; Ф. 368, оп. 1, спр. 22 “Пере-писка з кіностудією про зйомки фільму “Гуцульщина в Карпатах”, 1929”. – 38 арк.; Ф. 369 “Станіславський міжкоммунальний союз з курортно-туристичних справ “Карпат всходні”, м. Станіслав, 1936-1939”, оп. 1, спр. 3 “Переписка з редакцією газети “Земля” по розміщенню статей і монографій про курорти в Карпатах, 1936”. – 11 арк.; Ф. 369, оп. 1, спр. 15 “Лекції про курортні місцевості Станіславського воєводства: Пасхальні екскурсії”. – 140-150 арк.; Ф. 369, оп. 1, спр. 18 “Переписка з редакціями газет і журналів про розміщення статей та інформації, пропагуючих визначні місця Східних Карпат, 1937”. – 160 арк.; Ф. 370 “Експозитура головного правління “Товариства приятелів Гуцульщини” у м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства, 1933-1937”, оп. 1, спр. 1 “Протоколи зібрань членів туристичної та господарської секції Станіславської експозитури “Друзі Гуцульщин” і замітка “Про освоєння полонин Станіславського воєводства, 1933-1934”. – 31 арк.; Ф. 370, оп. 1, спр. 12 “Іменний список членів головного управління товариства “Друзі Гуцульщини”, 1934”. – 14 арк.; Ф. 370, оп. 1, спр. 18 “Переписка з головним управлінням товариства “Друзі Гуцульщини” про будів-ництво музею в с. Жаб’є Косівського повіту”. – 25 арк.; Ф. 370, оп. 1, спр. 42 “Устав товариства “Друзі Гуцульщини”. – 25 арк.; Ф. 370, оп. 1, спр. 45 “Замітки про стан просвіти і кустарного ремесла гуцульського населення”. – 11 арк.
43. Ф. 48 “Заклинські”, спр. 7-з, п. 2 “Pавлюк В. Листи до Заклинського Романа Гнатовича, 1896 р., 1904 р.” – 16 арк.; Ф. 48, оп. ІІ, спр. 12, п. 1 “Заклинський Р. Життєпис Заклинського Богдана Романовича”. – 178 арк.; Ф. 48, спр. 15, п. 4 “Заклинський Р. Спомини”. – 410 арк.
44. Гнатюк В. Гаївки / В. Гнатюк // Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів, 1909. – Т. ХІІ. – С. 11-267.
45. Гнатюк В. Коломийки. Том 1 / В. Гнатюк // Етнографічний збірник. – Львів, 1905. – Т. ХVІІ. – 260 с.; Гнатюк В. Коломийки. Том 2 / В. Гнатюк // Етнографічний збірник. – Львів, 1906. – Т. ХVІІІ. – 315 с.; Гнатюк В. Коломийки. Том 3 / В. Гнатюк // Етнографічний збірник.– Львів, 1907. – Т. ХІХ. – 254 с.
46. Гнатюк В. Колядки і щедрівки. Том 1 / В. Гнатюк // Етнографічний збірник. – Львів, 1914. – Т. ХХХV. – 270 с.; Гнатюк В. Колядки і ще-дрівки. Том 2 / В. Гнатюк // Етнографічний збірник. – Львів, 1914. – Т. ХХXVI. – 380 с.
47. Гнатюк В. Галицько-руські народні легенди. Том 1 / В. Гнатюк // Етнографічний збірник. – Львів, 1902. – Т. ХІІ. – 215 с.; Гнатюк В. Га-лицько-руські народні легенди. Том 2 / В. Гнатюк // Етнографічний збірник. – Львів, 1902. – Т. ХІІІ. – 287 с.
48. Франко І. Галицько-руські народні приповідки. Т. 1. Випуск І. / І. Франко // Етнографічний збірник. – Львів, 1901. – Т. Х. – 200 с.; Франко І. Галицько-руські народні приповідки. Т. 1. Випуск ІІ. / І. Франко // Етнографічний збірник. – Львів, 1905. – Т. ХVI. – C. 200-600; Франко І. Галицько-руські народні приповідки. Т. 2. Випуск І. / І. Франко // Етнографічний збірник. – Львів, 1907. – Т. ХXIII. – 300с.; Франко І. Галицько-руські народні приповідки. Т. 2. Випуск II. / І. Франко // Етнографічний збірник. – Львів, 1908. – Т. ХXIV. – C. 300-612; Франко І. Галицько-руські народні приповідки. Т. 3. Ви-пуск I. / І. Франко // Етнографічний збірник. – Львів, 1909. – Т. ХXVII. – 300 с.; Франко І. Галицько-руські народні приповідки. Т. 3. Випуск II. / І. Франко // Етнографічний збірник. – Львів, 1910. – Т. ХXVIII. – C. 301-542.
49. Онищук А. Матеріали до гуцульської демонології. Записані в Зелениці, Надвірнянського повіта, 1907-1908 / А. Онищук // Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів, 1909. – Т. ХІ. – С. 1-139.
50. Гуцульські весільні пісні // Жіноча доля. – 1933. – Ч. 2. – 15 січня. – С. 1.; Кисілевська О. Дещо про нашу Гуцульщину / О. Кисілевська // Жіноча доля. – 1937. – 1 березня. – Ч. 5. – С. 6-7; Кисілевська О. Дещо про нашу Гуцульщину / О. Кисілевська // Жіноча доля. – 1937. – 15 березня. – Ч. 6. – С. 5-6; Кисілевська О. Дещо про нашу Гуцульщину / О. Кисілевська // Жіноча доля. – 1937. – 1 квітня. – Ч. 7. – С. 6; Кисілевська О. Дещо про нашу Гуцульщину / О. Кисілевська // Жіноча доля. – 1937. – 15 квітня – 1 травня. – Ч. 8-9. – С. 15-16.
51. Іваненко В. З колядою по Криворівні (Гуцульщина) / В. Іваненко // Краківські вісті. – 1944. – Ч. 4. – С. 6-7.
52. Різдво на Гуцульщині. Святий Вечір // Мета. – 1933. – 19 січня. – С.3.
53. Цбінден Г. Мандрівка по гуцульських горах / Г. Цбінден // Подорожі в Українські Карпати. – Львів : Каменяр, 1993. – С. 220-272.
54. Гудченко З. Музеї народної архітектури України / З. Гудченко. – К. Будівельник, 1981. - 120 с.; Коломийський музей народного мистец-тва Гуцульщини та Покуття. – Коломия : [б. в.], 2005. – 40 с.

Published

2019-06-25

How to Cite

І. Ф. (2019). HISTORIOGRAPHY AND SOURCES TO STUDY ETHNOGRAPHIC RESEARCHES OF GUTSULSCHINA AT THE END OF XIX – THE BEGINNING OF XXI CENTURY: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (3(7), 176–189. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/753