THE RESEARCH ACTIVITY OF MYHAYLO HRUSHEVSKY LVIV HISTORICAL SCHOOL ( 1894-1944 )

Authors

  • Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Keywords:

Myhaylo Hrushevsky, Lviv Historical School, research activity, historiography,

Abstract

 The article revealed the problem of the scientific training of national historians in the late 19-early 20 centuries in Galychyna. The main attention is paid to the history of foundation of the science school under the lead of Myhaylo Hrushevsky. The main tendencies of the research activity of the leading historians of Lviv university and "History and Philosophy" section of Shevchenko Scientific Society are analysed in the proceedings.

References

1.Барвінський О. Заснованнє катедри історії України в Львівському університеті// Ювілейний збірник Наукового товариства ім.Шевченка в п’ятдесятиліття основання 1873 -1923.–Львів,1925.
2.Бучинський Б. Студії з історії церковної унії // ЗНТШ.–1908.–Т.85.–С.21-42;Т.86.–С.5-30; 1909.–Т.88.–С.5-22; Т.90.– С.5-24.
3.Бортняк Н. Степан Томашівський: початки наукової та громадської праці до 1911 року // Україна в минулому. Вип. 2. – Київ – Львів, 1992.
4.Герасимчук В. Виговський і Юрій Хмельницький // ЗНТШ.– 1904.– Т.59.– С.1-40; Т60.– С.– 41-70; його ж. Виговський і Гадяцький трактат // ЗНТШ.– 1909.– Т.87.– С.5-34, Т.88.– С.23-40; Т.89.– С.46-71; його ж. Чуднівська кампанія // ЗНТШ.– 1912.– Т.110.– С.31-54.
5. Грушевський М. Історія й її соціально - виховуюче значення // Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К.,1991.
6.Грушевський М. Костомаров і новітня Україна // Укр. історик. – 1984.– №4.
7.Грушевський М. Нові розвідки з історії ранньої Руси // ЗНТШ.– 1897.– Т.28.
8.Грушевський М. Рецензія на: Коцовський В. Історико-літературні заметки до “Слово о полку Ігоревім”– Львів,1893. // Записки Нау-кового товариства ім. Шевченка (далі ЗНТШ).– 1895.– Т.5.
9.Грушевський М. Рец. на: Prohaska Antoni Dr.Dążenia do unii cerkiewnеj za Jagelly ( Przeglad powz, 1896. VІ і VІІ) ...// ЗНТШ. – 1897.– Т.20.
10.Грушевський М. Рецензія на: Statut Litowski drugiej redakcyi...Краків, 1900 // ЗНТШ.– 1902.– Т.50.
11.Грушевський М. Справа українських катедр і наші наукові проблеми // Літературно-науковий вісник. – 1907.– Т.37.
12.Дашкевич Я. Михайло Грушевський і початки організацій української науки // Вісник АН України. – 1991.–Ч.9.–С.52-60.
13 Джиджора І. Економічна політика російського правительства супроти України в 1710-1730 р.р. – Львів, 1911.– 143 с.; його ж. Україна в першій половині 1738 р. // ЗНТШ – 1906.– Т.69.– С.70-83; його ж. Матеріали Московського “Архива Министерства Юс-тиции” до історії Гетьманщини –Львів, 1908.–23 с. та інші.
14.Доманицький В. Козаччина на переломі ХVІ – ХVІІ в.(1591 -1603) //ЗНТШ.–1904.–Т.60.–С.1-32; Т.61.–С.33-64; Т.62.–С.695-113.
15.Див. докл.: Зашкільняк Л. Методологічні погляди Михайла Грушевського // Україна модерна. – 1999.– Ч.2-3.– С.233-253; Тельвак В. Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів Михайла Грушевського / кінець XIX- початок ХХ ст. /. Нью-Йорк – Дрого-бич, 2002 – 236 с; його ж. Інституційні та теоретичні засади української історичної науки на зламі ХІХ– ХХ ст. в науковій діяльності Михайла Грушевського // Історія та історіографія в Європі. Вит.3.: Історична наука як засіб політичної легітимації в Україні та в Ні-меччині у ХХ столітті. – К., 2004.– С.107-115.
16.Зашкільняк Л. Польська історія та історіографія кінця ХІХ – початку ХХ ст. в оцінці галицький українських істориків //Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. Tom III– RzeszÓw, 2005.
17.Зашкільняк Л. Стосунки між українськими і польськими істориками на зламі ХІХ і ХХ століть // Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. Tom II– RzeszÓw, 2004.
18 Киевская старина.– 1898.– Т. 61.
19.Кордуба М. Венецьке посольство до Хмельницького (1650) //ЗНТШ.–1907.– Т.78.
20.Кордуба М. Грушевський як учений. // Український історик.– 1984.– Ч.1-4.
21.Кордуба М. Перша держава слов’янська //ЗНТШ.– 1896.– Т.13 .
22.Кордуба М. Проба австрійського посередництва між Хмельницьким і Польщею //ЗНТШ.– 1908.– Т. 84.
23.Кордуба М. Суспільні верстви та політичні партії в Галицькому князівстві до пол. ХІІІ ст. // ЗНТШ.– 1899.– Т. 31-32.
24.Коренець Д. Зносини гетьмана Виговського з Польщею в 1657 – 1658 р.р. // ЗНТШ.–1900.– Т. 38.
25. Кревецький І. Справа поділу Галичини в 1848 – 1850 рр. //ЗНТШ.– 1910.– Т.93.– С.54-60; Т.94.– С.67-83; Т. 95.– С.54-82; Т. 96.– С.94 - 115; Т. 97.– С.105- 254; його ж. Руська самооборона на Галицько – Угорськім пограниччю 1848 – 1849 рр. (Монографії з обсягу на-шої новочасної історії). Львів, 1912.– 83с; його ж. До історії організування національних гвардій в 1848 р. – Польська “нелегальна” гвардія в Станіславові. – Б. м. і р.– 18 с. та інші.
26. Крип’якевич І. З історії Наукового товариства ім. Т.Шевченка // ЗНТШ .–1991.– Т.222.
27.Крип’якевич І. Козаччина і Баторієві вольності // Жерела до історії України-Руси. –Т.8.– Львів, 1908.
28.Крип’якевич І. Львів: його минувшина й теперішність. – Львів, 1910.–64 с.; його ж. Львівська Русь в перш. пол. XVI ст. // ЗНТШ.– Т.77. – С.77-105, Т.78.– С.26-50; Т.79.- С.5- 21; його ж. Матеріали до історії торговлі Львова // ЗНТШ.– 1905.– Т. 65.– С.1- 46 та інші.
29.Крип’якевич І. Хмельниччина в новім освітленню // Діло.– 1914.– Ч. 26.
30.Див.: Матеріали до історії Галичини. Зібрав і впорядкував С.Томашівський. // Жерела до історії України – Руси. Т.IV – VІ: – Т. IV. Акти до р. 1648 – 1649 . – Львів, 1898.–411 с.; Т. V. Акти до р.1649 – 1651. – Львів, 1901. –354 с.; Т. VІ Літописні пам’ятки з р.1648 – 1657. – Львів, 1913. – 244 с.; Матеріали з історії українсь-кої козаччини. – Т.І. Документи по рік 1631. Зібрав і видав І.Крип’якевич. // Жерела ... Т.VІІІ . – Львів, 1908. – 407 с.; Матеріа-ли до історії козаччини. Т. V. Зібрав і видав М.Кордуба. // Жерела ... Т.ХІІ – Львів, 1911. – 547 с.
31.Педич В. Історична школа Михайла Грушевського у Львові. – Івано-Франківськ, 1997. – 208 с.
32.Сушко О. Впровадження єзуїтів до Польщі // ЗНТШ.–1904.–Т.57.–С.1-28; Т.58.–С.29-60; його ж. Варшавський синод з року 1561// Там же. – Т.59.–1-17; його ж. Предтеча унії. Критично – історична студія. // Там же.–1903.– Т.53.– С.1-71; Т.55.–С.72-125.– 1904.– Т.61.–С.126-171.
33.Тельвак В., Тельвак В. Михайло Грушевський як дослідник української історіографії. – Київ – Дрогобич, 2005.
34.Тельвак В. Теоретичні проблеми історії в творчій спадщині М.С.Грушевського – рецензента (1894-1914) // Київська Старови-на.– 2001.– №5.– С.159.
35.Томашівський С. Із записок каролінців про 1708 – 1709 р.р. // ЗНТШ. 1909.– Т. 92 – С.66-92, його ж. Лист Петра Великого до А.М.Синявського – Львів, Б.р.– 46 с.; його ж. Полтавська битва (1709). Притча про двох сусідів, що мали одне ім’я – Львів, 1909.– 16 с. та інші.
36.Томашівський С. Народні рухи в Галицькій Русі 1648 р. // ЗНТШ.– 1898.– Т. 23-24.
37.Томашівський С. Податкові ухвали за Казимира Ягайловича в Польщі // ЗНТШ.– 1897.– Т. – 19.
38.Томашівський С. Самуїл Казимир Кушевич , райця львівський і його записна книжка // ЗНТШ.–1897.– Т.15.
39.Хроніка НТШ. – 1905.– Ч.24.
40.Целевич О. Участь козаків в Смоленській війні 1633 – 1634 // ЗНТШ. –1899.–Т.28.
41.Центральний державний історичний архів України в м. Києві ( далі– ЦДІАК). – Ф.1235. – Оп.1. – Спр.792.
42. ЦДІАК – Спр.551.
43.Центральний державний історичний архів України у Львові ( далі – ЦДІАЛ).– Ф.309.– Оп. 1.– Спр.42.
44.ЦДІАЛ. – Спр.83.
45. ЦДІАЛ. – Спр.154.
46.Чубатий М. Додаткові спомини про Михайла Грушевського з 1912-1914рр. // Український історик. – 1975. – Ч.3-4.
47.Шпитківській І. Матеріали до Коліївщини. Мемуар ржищівського тринітарія про Коліївщину.//ЗНТШ.–1908.–Т.83.–С.134-157; його ж. Матеріали до Коліївщини. Мемуар Домініка Навроцького про Коліївщину // Там же. – 1910.–Т.96.–С.58-93; Т.97.–С.26-73.

Published

2019-06-25

How to Cite

В. М., Я. І., & В. П. (2019). THE RESEARCH ACTIVITY OF MYHAYLO HRUSHEVSKY LVIV HISTORICAL SCHOOL ( 1894-1944 ): Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (3(7), 138–148. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/749