TO STRATEGY OF ORGANIZATION CONTINUOUS EDUCATION IN UKRAINE

Authors

  • Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Keywords:

system of education, continuous education, post graduate education, on-line tutorials, methods of study.

Abstract

It is proved that new century has begun transition from industrial to nanotechnologies. The higher education of Ukraine should be guided not by struggle against corruption but on continuous training of all active population on preparation of experts on nanotechnologies, capable to design and make androrobots and other techniques of middle ХХІ of a century.

References

1. Кремень В. Г. Без реформи освіти не розбудуємо державу // Педагогі-чна газета. – 1999. – № 10. – Жовт.
2. Форбек М. Європейський стандарт шкільної освіти // Шлях освіти. – 1997. – № 1. – С. 21-25
3. Стратегія розвитку України до 2020 року. Проект.– К.: МЕУ, Ін-тут екон. та прогнозування НАН України, 2009.–326 с.
4. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2008/2009 навчального року. Статистичний бюлетень – К.: Держ. комітет статистики, 2009. – 212 с. (е-версія).
5. Вакарчук І., Бажал А. «Березневі тези»: а за вікном майже весна…// Дзеркало тижня.– 2008. – №12, 29 березня.– С. 1, 14.
6. Higher Education in Ukraine / Kremen V., Nikolajenko S., Stepko M. & auth. – Bucharest, CEPES, 2006. – 99 p.
7. Ніколаєнко С. Забезпечення якості вищої освіти – важлива умова ін-новаційного розвитку держави і суспільства // Освіта України. – 2007.– №16-17, 27 лютого. – С. 2-20.
8. Ніколаєнко С.М. Теоретико-методологічні основи управління іннова-ційним розвитком системи освіти України : монографія / С.М. Ніко-лаєнко. -К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 419 с.
9. Зелман М.. Національне оцінювання навчальних досягнень учнів (до-свід США)//Вісник ТІМО.– 2008. – №9.– С. 24-29.
10. Зелман М. Використання тесту на академічні здібності при вступі до університетів // Вісник ТІМО. – 2008. – №10. – С. 45-48.
11. Лук'янець B.C., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. та ін. Науковий світогляд на зламі століть: Монографія – К.: Вид. ПАРАПАН, 2006. – 288 с.
12. Лукьянец В.С. Вызовы тысячелетия наукоемких техноло-гий//Практична філософія.–2008. – №3. – С. 5-16.
13. Корсак К.В. Наносуспільство – єдино правильна назва для суспільства майбутнього // Віче. – 2008. – №24, грудень. – С. 9-10. (www.viche.info).
14. Волков А. Мир на пороге новой технической революции // Знание– сила. – 2009. – №6. – С. 6-15.

Published

2019-06-25

How to Cite

Д. (2019). TO STRATEGY OF ORGANIZATION CONTINUOUS EDUCATION IN UKRAINE: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (3(7), 74–85. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/743