THE VIEWS OF IDEA OF SOCIAL JUSTICE OF UKRAINIAN THINKERS OF LATE 19TH -EARLY 20TH CENTURIES

Authors

  • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

social justice, professional-academic philosophy, publicistic philosophy, political and economic basis of social justice, religious and ethic-legal basis of social justice.

Abstract

 

The article is devoted to research of applying the idea of social justice in the works of representatives of Ukrainian Philosophy of Late 19th -Early 20th centuries. The analysis is made in the context of reflecting the peculiarities of the interpretation of social justice in the historical Ukrainian tradition of philosophizing in Ukrainian Philosophy.  In the structure of philosophical panorama highlighted of semantic trends, revealing political, economic, religious, ethic and legal aspects of social justice as opposite in their specific character. During the research two groups of thinkers, who developed the idea of social justice, were singled out: social-political thinkers, representing the philosophical-public movement and representatives of professional-academic philosophy (all belong to the teaching staff of St.Volodymyr Kyiv University and Kiev Spiritual Academy). In the philosophic understanding of interpreting the idea of social justice there have been found both different and similar features.

References

1. Мірчук І. Світогляд українського народу: спроба характеристики / І.Мірчук. – Прага, 1942. – 21 с.
2. Шлемкевич М. Загублена українська людина/ М.Шлемкевич. – К.: Фенікс, 1992. – 157 с.
3. Сокуренко В.В. Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави: Автореф. дисерт. на здобуття наук. ступеня ка-ндидата юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2002. – 19 с.
4. Возняк С.М. Філософська думка України: імена та ідеї. Навчально-методичний посібник. Друге доповнене видання / С.М.Возняк, М.Ю.Голянич, Ю.М.Москаленко. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 136 с.
5. Горський В.С. Філософія в українській культурі: методологія та іс-торія / В.С.Горський. – Філософські нариси. – К.: Центр практичної філософії, 2001. – 236 с.
6. Химка Дж.-П. Зародження польської соціал-демократії та українсь-кого радикалізму в Галичині (1860 - 1890) / Дж.-П.Химка. – К.: Ос-новні цінності, 2002. – 328 с.
7. Кафарський В.І. Нація і держава: Культура, Ідеологія, Духовність / В.І.Кафарський. – Івано-Франківськ: Плай. – 1999. – 336 с.
8. Захара І.С. Проблема людини в українській філософії XVI-XVIII ст.; відп. ред. М.В.Кашуба [І.С.Захара, М.В.Кашуба та ін]. – Львів: Логос, 1998. – 238 с.
9. Горський В.С. Київ в історії філософії України / [В.С.Горський, Я.М.Стратій, А.Г.Тихолаз, М.Л.Ткачук] – К.: Вид. дім «КМ Аcаdеmіa», 2000. – 264 с.
10. Шупик-Мозгова Н.Г. Петро Ліницький: життєвий шлях і духовна спадщина / Н.Г.Шупик-Мозгова. – К.: Укр. Центр духовної культу-ри. – 1997. – 208 с
11. Сташків Б. Ідея народовладдя і соціальної справедливості в україн-ському національно-визвольному русі Галичини XIX ст. // Мульти-версум. – Вип.. 30. – К.: Укр. центр духовної культури, 2002. – С.94-101.
12. Салтовський О.І. Концепції української державності в історії вітчиз-няної політичної думки (від витоків до початку XX сторіччя) / О.І.Салтовський. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 396 с.
13. Драгоманов М. Нарис української соціалістичної програми / М.Драгоманов // Україна: філософський спадок століть. Хроніка-2000. – Вип. 39-40. – К.: 2000. – С. 671-688.
14. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму / В.Липинський. – 1926. – XLIII. – 580с.
15. Єрушевич Г.Д. Світогляд М.Павлика. Хрестоматія / Г.Д.Єрушевич, Я.С.Мельник. – Івано-Франківськ: Плай. – 2004. – 135 с.
16. Горський В.С. Історія української філософії: підручник / В.С.Горський, К.В.Кислюк. – К.: Либідь, 2004. – 488 с.
17. Слюсарчук Р.О. П.Ліницький про начала і принципи розвитку сус-пільства і розв'язання «соціального питання» / Р.О. Слюсарчук // Мультиверсум. – Вип. 17. – К.: Укр. Центр духовної культури, 2000.– С.103-112.
18. Україна: філософський спадок століть. Хроніка-2000. – Вип. 37-38.– К., 2000. – 803 с.
19. Асмус В.Ф. Філософія в Київському університеті у 1914-1920 роках (зі спогадів студента) / В.Ф.Асмус // Україна: філософський спадок століть. Хроніка -2000. – Вип. 37-38. – К.: 2000. – С. 586-605.
20. Гіляров О. Вступ до філософії / О.Гіляров // Україна: філософський спадок століть. Хроніка-2000. 2000. – Вип. 37-38.– С. 654-666.
21. Скворцов І. Щоденник // Україна: філософський спадок століть. Хроніка-2000. – 2000 – Вип.37-38. – С.531-537.
22. Слюсарчук Р.О. До питання про співвідношення прогресу і регресу в поглядах П.Ліницького / Р.О. Слюсарчук // Мультиверсум. – 2000 – Вип. 18. – К.: – С.57-65.
23. Гогоцкій С. Ещё нћсколько словъ объ украйнофилахъ / С.Гогоцкій. – 1875 года, іюля 6-го, Киевъ. – 15 с.
24. Богдашевський Д. Блаженства Господні (Євангельська правда і «правда» сучасного соціалізму) / Д.Богдашевський // Україна: філо-софський спадок століть. Хроніка -2000. – Вип. 37-38. – К.: 2000. – С.578-585.
25. Ліницький П. Критичний огляд звичних поглядів та суджень про різні види суспільної діяльності і засади суспільного благоустрою / П.Ліницький // Україна: філософський спадок століть. Хроніка-2000.– Вип. 37-38.– К., 2000. – С.556-568.
26. Словарь по этике под ред. А.А. Гусейнова и И.С.Кона. – 6-е изд. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.

Published

2019-06-25

How to Cite

А. О. (2019). THE VIEWS OF IDEA OF SOCIAL JUSTICE OF UKRAINIAN THINKERS OF LATE 19TH -EARLY 20TH CENTURIES: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (3(7), 40–53. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/740