THE POLICY OF HISTORICAL MEMORY IN POLAND-GERMANY RELATIONS: METHODOLOGICAL APPROACH

Authors

  • Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Keywords:

memory policy, policy of past, policy of history, Poland-Germany relations, Poland, German.

Abstract

Politics of history means the use of the past and narrations of the past for achieving political preferences. Of course, politics of history can be used for creations the identity of nation or society, also. Currently, the using history in political and social life is strongly high. Especially, the using history has observed in Poland. The purpose of this research – on case study Poland and Germany – to show the thoughts and views of Poland` and Germany` researchers towards understanding this process. Policy of past, mainly, is dedicated to looking on the process in this field and, also is discovered the role of society, it initiative. Policy of history is discovered the role of state in this process. Mostly, researches have a negative attitude towards state` intervention in this field. But, almost everyone are pointing out this intervention are playing crucial role for creation common identity among society. Policy of past, mostly is characteristic for Germany, as opposed to policy of history, which have a place in Central East Countries.  The work shows two main approaches, which are different by initiators – state led and social driven. Also, the article is dedicated to analyzing why in the last time is so strongly interest among society and politicians, particularly in Poland.

References

1. Батурин, А. «Вспомнить все. С кем может поссорить Украину её история» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://focus.ua/ society/359078/.
2. В’ятрович В. Якою повинна бути політика національної пам’яті? Три складові [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.ua/ articles/volodimir-v-yatrovich/_yakoyu-povinna-buti-politika-nacionalnojipam-yati-tri-skladovi/410462.
3. Волянюк О.Я. Новітні візії політики пам’яті: державницький монолог vs демократичний полілог / О.Я. Волянюк // Національна та історична пам’ять. – 2012. – Вип. 2. – С. 177-186.
4. Зашкільняк Л. Історична пам’ять і соціальні функції історії у сучасному світі / Л. Зашкільняк // Україна – Європа – Світ. – Вип. 2. – 2009. – С. 156-159.
5. Зерній Ю. Державна політика пам’яті в Україні:Становлення та сучасний стан / Ю. Зерній // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 3. – С. 41-51.
6. Касьянов Г. К проблеме дефиниций: историческая память, историческая политика / Г. Касьянов // Історія, пам’ять, політика, упор. Г. Касьянов. – К.: Інститут історії України НАН, 2016.
7. Киридон А. Політика пам’яті в умовах демократії: вшанування жертв геноцидів та масових убивств / А. Киридон // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні від-носини. – 2016. – С. 216-236.
8. Міллер А. Россия: власть и история / А. Миллер // «Pro et Contra». Журнал российской внутренней и внешней политики. – Вип. 3 (11). – 2007. – С. 6-24.
9. Мінк Ж. Європа та її «болісні» минувшини: стратегії історизування та їх використання в Європі / Ж. Мінк // Європа та її болісні минувшини; [пер. з фр. Є. Марічева]; авт.-упоряд. Ж. Мінк і Л. Неймайєр у співпра-ці з П. Боннаром. – К.: Ніка-Центр, 2009. – С. 13-38.
10. Нагорна Л. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. / Л. Нагорна. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 328 с. 31
11. Солдатенко В. Проблеми політики національної пам’яті та завдання її наукового забезпечення / В.Ф. Солдатенко // Національна та історична пам’ять: Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського на-роду. – К., 2011. – Вип.1. – С. 7-25.
12. Національна та історична пам’ять. Політика пам’яті у культурному просторі: Зб. наук. праць / гол. ред. Солдатенко Г. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети». – Вип.: 1-8. – С. 2008-2013.
13. Andrychowicz-Skrzeba J. Polityka historyczna w Polsce i Niemczech po roku 1989 w wystąpieniach publicznych oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich / О. Andrychowicz-Skrzeba / Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014. – 701 s.
14. Hahn H.H. Polityka historyczna a stosunki binarodowe. Głos na rzecz stworzenia kodeksu zachowań polityce pamięci / H.H. Hahn, R. Traba // Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. IV: Refleksje metodologiczne. – W-wa: Scholar, 2013. – S. 146-161.
15. Huyssen A. Twilight Memories. Marking Time in a Culture of Amnesia / A. Huyssen. – New York–London: Rutledge, 1995. – 291 p.
16. “Interwencje” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/niemieckie_obozy_koncentracyjne/interwencje_msz/.
17. Kącka K. Polityka historyczna: kreatorzy, narzędzia, mechanizmy działania – przykład Polski / K. Kącka, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska // Narracje pamięci między polityką a historią. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, 2015. – s. 55-80.
18. Kobylarz R. Walka o pamięć. Polityczne aspekty obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim 1944-1989. / R. Kobylarz. - W-wa: Instytut Pamięci Narodowej, 2009. – 496 s.
19. Łuczewski M. “Wie soll man Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in Polen und Deutschland untersuchen?” / M. Łuczewski, P. Bednarz-Łuc-zewska // M. Łuczewski und J. Wiedmann Erinnerungskultur des 20. Jahrhunderts: Analysen deutscher und polnischer Erinnerungsorte. – Frank-furt am Main: Peter Lang, 2011. – s. 15-28.
20. Meier Ch. Eröffnungsrede zur 36. Versammlung deutsche Historiker in Trier, 8 Oktober 1986 / Ch. Meier // R. Augstein „Historikerstreit”. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung. – München: Piper Verlag, 1997. – s. 204-214.
21. Mix A. "Geschichtspolitik" heißt das Zaubermittel, mit dem Polens Regierung Patrioten erziehen will Zwei [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.berliner-zeitung.de/-geschichtspolitik--heisst-das-zaubermittel--mit-dem-polens-regierung-patrioten-erziehen-will-zwei-vaterlaender-15638408. –Назва з екрана.
22. Nijakowski L. Polska polityka pamięci: esej socjologiczny. / L. Ni-jakowski /. – W-wa: Wydawn. Akademickie i Profesjonalne, 2008. – 271 s.
23. Rozmowa z Bogusławem Sonikiem:Walka o Polskę, regiony i Europę [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.boguslawsonik.pl/aktualnosci/10382.
24. Saryusz-Wolska M. Wprowadzenie / M. Saryusz-Wolska // Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. – Kraków: 2009. – S. 5-39.
25. Traba R. Pamięć zbiorowa – rozważania o „historycznych możliwościach posługiwania się nowoczesnymi koncepcjami badania pamięci / R. Traba, S. Ciesielski, A. Marszałek // Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. – Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2004. – S. 23-40.
26. Wawrzyniak J. O związkach kultury pamięci i wyobraźni socjologicznej. / O.J. Wawrzyiak, H.H. Hahn, R. Traba // Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. IV: Refleksje metodologiczne. – Warszawa: Scholar, 2013. – S. 233-244.
27. Wilkiewicz Z. Geschichtspolitik, Gedächtnisorte und europäische Erinnerung im deutsch-polnischen Kontext. / Z. Wilkiewicz // Aktuelle Ostinformationen. – Vol. 43. – 2011. – S. 15-31.
28. Wolff-Powęska A. Polskie spory o historię i pamięć. Polityka historyczna/ A. Wolff-Powęska // Przegląd Zachodni. – Vol. 1. – 2007. – S. 3-18.
29. Wolf-Powięska A. Pamięć – Brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010). / A. Wolf-Powięska / Poznań: Wyd. Zysk i S-ka, 2011. – 588 s.
30. Wolfrum E. Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. 1949–1989. Phasen und Kontroversen. / E. Wolfrum // P. Bock, E. Wolfrum. Umkämpfe Vergangenheit. Geschichtsbilder, Erinnerung und Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich. – Göttingen: 1999. – s. 3-16.
31. Wóycicki K. Niemiecki rachunek sumienia. Niemcy wobec przeszłości 1933–1945. / K. Wóycicki / Wroclaw: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. 2004. – 254 s.
32. Zaborski M. Współczesne pomniki i miejsca pamięci w polskiej i niemieckiej kulturze politycznej. / M. Zaborski / Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2011. – 366 s.
33. Ziemer K. Erinnerungs- und Gedenkkultur in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. / K. Ziemer // B. Rill. Nationales Gedächtnis in Deutschland und Polen. – München: Hanns-Seidel-Stiftung, 2011.

Published

2019-06-03

How to Cite

О. І. (2019). THE POLICY OF HISTORICAL MEMORY IN POLAND-GERMANY RELATIONS: METHODOLOGICAL APPROACH: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (5(49), 167–178. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/454

Issue

Section

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА