KOMMUNICATIONS OF THE LOCAL AUTHORITIES WITH PUBLICITY (on the example of Ivano-Frankivsk)

Authors

  • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

public relations, executive bodies, information policy, public opinion, mass media, public activity.

Abstract

The article defines the essence, tasks, functions, peculiarities of the links of the executive authorities with the public and mechanisms and procedures of feedback. In particular, the level of interconnection of the OVVs of Ivano-Frankivsk region with the citizens has been analyzed, and the principles of effective local government activity have been identified. It is noted that with the help of components of such connections there are communications with the media, direct communication and communications.

References

1. Водолазький В.А. Формування зв’язків із громадськістю в органах місцевого самоврядування України: соціологічний аналіз моделей [Електронний ресурс] / В.А. Водолазький. – Режим доступу: https://mydisser.com/ua/avtoref/view/20666.html#
2. Василенко И. Связи с общественностью в государственных организа-циях и местных органах власти: западный опит [моногр.] / И. Василен-ко // Проблемы теории и практики управления. – М.: Дело, 2003. – 62 с.
3. Електронна демократія: навч. посіб. / Н.В. Грицяк, С.Г. Соловйов; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Н.В. Грицяк. – К. : НАДУ, 2015 – 66 с.
4. Зв’язки з громадськістю в органах державної влади [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua/2013
5. Закон України «Прo пoрядoк виcвiтлення дiяльнocтi oргaнiв держaвнoї влaди тa oргaнiв мicцевoгo caмoврядувaння в Укрaїнi зacoбaми мacoвoї інформації від 23 вересня 1997 р. № 539/97-ВР (із змінами) / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. – К., 2005. – 10 с.
6. Занецька О.В. Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект) / О.В. Занецька. – К., 1993. – 153 с.
7. Івано-франківська обласна державна адміністрація. Офіційний веб-сайт: http: // www.if.gov.ua/page/19318
8. Інформаційна довідка до питання «Про стан інформаційного простору Івано-Франківської області: http://comin.kmu.gov.ua/document
9. Комаровский В.С. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / В.С. Комаровський. – М.: РАГС, 2001. – 520 с.
10. Королько, В.Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика / В.Г. Королько. – 2-ге вид., допов. – К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 400 с.
11. Моніторинг веб-сайтів ОВВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article
12. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности / А.П. Панфилова – СПб., 2001. – 152 с.
13. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз: навч. посіб. / Г.Г. Почепцов. – К.: Знання, 2006. – 327 c.
14. «Програма розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в м. Івано-Франківську на 2016-2020 роки»: http://www.namvk.if.ua/dt/28470
15. Романенко Є.О. Комунікативна взаємодія органів державної влади та громадськості: сутність та особливості налагодження / Є.О. Романенко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2014. – Вип. 2.(21). – С. 190
16. Тихомирова Є.Б. Транспарентність і відкритість діяльності влади та шляхи їх забезпечення в Україні / Є.Б. Тихомирова // Наукові записки НАУ «КМА». – К., 2002. – Т. 20: Політичні науки. – С. 39-40.
17. Четверте всеукраїнське муніципальне опитування, соц. група «Рейтинг»: http://ratinggroup.ua/research/regions

Published

2019-05-29

How to Cite

С. М. (2019). KOMMUNICATIONS OF THE LOCAL AUTHORITIES WITH PUBLICITY (on the example of Ivano-Frankivsk): Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (5(49), 136–145. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/451

Issue

Section

ІНСТИТУТИ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ