SOURCES OF RESEARCH ON ETHNOPOLITICS OF UKRAINIAN AUTHORITIES DURING THE NATIONAL LIBERATION STRUGGLES OF 1917–1921

Authors

  • Ternopil National Economy University

Keywords:

ethnopolitics, documents, analysis, archival institutions, publications, press.

Abstract

The sources of the ethnonational policy of Ukrainian government under the conditions of the liberation struggles of 1917–1921 years are explored. Materials from the funds of central and local archives are analyzed. A comparative survey of historiographical literature, scientific reference and encyclopedic publications, statistical collections, periodicals was carried out.

References

1. Лазарович М.В. Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917-1921 років: компаративний аналіз: моногр. / М.В. Лазарович. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 760 с
2. Рафальський О.О. Національні меншини України у XX столітті: історіограф. нарис / О. Рафальський; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. – К.: Полюс, 2000. – 447 с.
3. Етнонаціональний розвиток України: терміни, визначення, персона-лії / відп. ред.: Ю.І. Римаренко, І.Ф. Курас. – К., 1993. – 807 с.
4. Мала енциклопедія етнодеpжавознавства / редкол.: Ю.І. Римаpенко (відп. pед.) та ін.; HАH Укpаїни; Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpе-цького. – К.: Довіpа, 1996. – 942 с.
5. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: словн.-до-від. / за ред. О.М. Мироненка. – К.: Либідь, 1997. – 560 с.
6. Верстюк В.Ф. Діячі Української Центральної Ради: біогр. довід. / В.Ф. Верстюк, Т.С. Осташко. – К.: Б. в., 1998. – 256 с.
7. Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Уряди. Постаті / гол. ред. ради Я. Ісаєвич; упоряд.: М. Литвин, І. Патер, І. Соляр; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2009. – 350 с.
8. Велика українська революція: (Матеріяли до історії відновлення укр. державности)…; Документи трагічної історії України (1917-1927 рр.) / ред.-упоряд. П.П. Бачинський. – К., 1999. – 640 с.
9. Єврейське населення та розвиток єврейського національного руху на Буковині в останній чверті ХVІІІ – на початку ХХ ст.: зб. док. і матері-алів / упоряд. О.В. Добржанський, М.П. Кушнір, М.Д. Никирса. – Чер-нівці: Наші книги, 2007. – 467 с.
10. Конституційні акти України. 1917-1920: Невідомі конституції Украї-ни / наук. ред. і упоряд.: Ю.Д. Прилюк, В.Ф. Жмир. – К.: Філософ. і со-ціолог. думка, 1992. – 272 с.: іл.
11. Костів К. Конституційні акти відновленої української держави 1917-1919 років і їхня політично-державна якість / К. Костів. – Торонто: Укр. друк., 1964. – 186 с.
12. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. I: 1898-1925. – [изд. седьмое] / Ин-т Маркса – Энгельса – Лени-на – Сталина при ЦК КПСС. – Москва: Госполитиздат, 1953. – 952 с.
13. Крах германской оккупации на Украине (По док. оккупантов) / под ред. М. Горького, И. Минца, Р. Эйдемана. – М.: Огиз, 1936. – 207 с.
14. Национальная политика в императорской России. Цивилизованные окраины (Финляндия, Польша, Прибалтика, Бессарабия, Украина, За-кавказье, Средняя Азия) [Электронный ресурс] / сост., ред. и автор примеч. Ю.И. Семенов; Рос. акад. наук и др. – М., 1997. – Режим до-ступа: http://law.edu.ru/script/cntsource.asp?cntID=100090754.
15. Під прапором Жовтня. Вплив Великої Жовтневої соціалістичної ре-волюції на піднесення революційного руху в Західній Україні. 1917-1920: док. і матеріали / упоряд.: О.Ю. Карпенко та ін.; Архівне упр. УРСР; Львів. обл. держ. архів. – Львів: Кн.-журн. вид-во, 1957. – 691 с.
16. Революция и национальный вопрос: Документы и материалы по ис-тории национального вопроса в России и СССР в XX в.: в 3 т. Т. 3 / сост. И. Левин; под ред. С. Диманштейна; Ком. акад.; Комис. по изуч. нац. вопр. – М.: Ком. акад., 1930. – 467 с.
17. Україна в XX столiттi: зб. док. i матерiалiв (1900-1939) / упоряд. А.Г. Слюсаренко та ін. – К.: ІЗМН, 1997. – 448 с.
18. Україна і Польща в документах. 1918-1922: у 2 ч. / уклад. та ред. Т. Гунчак. – Нью-Йорк–Париж–Сідней–Торонто: НТШ, 1983.
19. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали: у 3 т. Т. 1 / упоряд.: Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – Мюнхен: Су-часність, 1983. – 510 с.
20. Винниченко В. Відродження нації: Історія української революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.): у 3 ч. / В. Винниченко. – [Репринт. відтворення вид. 1920 р.]. – К.: Вид-во політ. л-ри України, 1990.
21. Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр.: у 2 т. Т. 1: Доба Центральної Ради / Д. Дорошенко. – Ужгород, 1932. – 437 с.
22. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917-1921 / І. Мазепа; авт. передм. та комент. В. Яблонський. – К.: Темпора, 2003. – 608 с.: іл.
23. Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції 1917-1920 рр.: у 4 т. / П. Христюк. – Нью-Йорк: Вид-во Чарторийських, 1969.
24. Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма / М. Шаповал. – Прага: Вільна спілка, 1927. – 333 с.
25. Національні відносини в Україні у ХХ ст.: зб. док. і матеріалів / ред-кол.: І.Ф. Курас (голова), М.І. Панчук та ін. – К.: Наук. думка, 1994. – 559 с.
26. Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і ма-теріали: довід.: у 2 ч. / упоряд.: І.О. Кресіна (керівн.), О.В. Кресін, В.П. Ляхоцький та ін.; за ред. В.Ф. Панібудьласки. – К.: Вища шк., 1997.
27. Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст.: Програмні документи перших українських партій / упоряд. В.С. Журавський. – К.: Пошук, 1992. – 96 с.
28. Полный сборник платформ всех русских политических партий. – [изд. 2-е, исправл. и дополн. по последнимъ резолюціямъ парт. съез-довъ]. – Санкт-Петербург, 1906. – 131 с.
29. Самостiйна Україна: зб. програм укр. полiт. партiй поч. ХХ ст. / упо-ряд. О. Федьков. – Тернопіль: Ред.-вид. відділ упр. по пресі, 1991. – 82 с.
30. Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Програмові і довідкові матеріали: зб. док. / упоряд.: В.Ф. Шевченко та ін. – К.: Фе-нікс, 1993. – 336 с.
31. Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны. 1918-1922 гг.: сб. док. / отв. ред. Л.Б. Милякова; отв. сост.: И.А. Зюзина и др. – М.: РОССПЭН, 2007. – 1032 с.
32. Гунчак Т. Симон Петлюра та євреї / Т. Гунчак. – К.: Либідь, 1993. – 48 с.
33. Іванис В. Симон Петлюра – Президент України. 1879-1926 / В. Іва-нис. – Торонто: Накладом «5-ї станиці Союзу бувших укр. вояків», 1952. – 270 с.
34. Марголинъ А. Украина и политика Антанты (Записки еврея и граж-данина) / А. Марголинъ. – Берлинъ: Изд-во С. Эфронъ, 1922. – 397 с.
35. Сергійчук В. Погроми в Україні. 1914-1920. Від штучних стереотипів до гіркої правди, приховуваної в радянських архівах / В. Сергійчук; вступ. ст. В. Михальчука. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1998. – 543 с.
36. Сергійчук В. Симон Петлюра і єврейство / В. Сергійчук. – [вид. 2-гe, дoпов.]. – К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. – 152 с.
37. Сергійчук В. Уся правда про єврейські погроми: Мовою невідомих документів і матеріалів / В. Сергійчук; Ін-т дослідж. модерної історії України; Фундація ім. С. Петлюри. – К.: Козаки, 1996. – 122 с.
38. Шульгин О. Україна і червоний жах: Погроми в Україні / О. Шуль-гин; пер. з фр. О. Леонтович та М. Мулової-Войтовецької. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2001. – 104 с
39. Документ судової помилки: Процес Шварцбарда: зб. док. – Париж, 1958. – 152 с.
40. Гусев-Оренбургский С.И. Багровая книга. Погромы 1919-1920 гг. на Украине / С.И. Гусев-Оренбургский. – Нью-Йорк: Ладога, 1983. – 252 с.
41. Островский З.С. Еврейские погромы 1918-1921 / З.С. Островский. – М.: Школа и Кн., 1926. – 135 с.
42. Траґедiя двох народiв. Матерiяли до спору мiж українською та росiйською соц.-дем. партiями з приводу убійства С. Петлюри. – Пра-га; К.: Вид-во УСДРП, 1928. – 86 с.
43. Чериковер И. Антисемитизм и погромы на Украине 1917-1918 гг. (К истории украинско-еврейских отношений) / И. Чериковер; вступ. ст. С.М. Дубнова. – Берлин: Ostjudisches historisches archiv, 1923. – 335 с.
44. Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине (К истории антисемитизма на Украине в 1919-1920 гг.) / И.Б. Шехтман; вступ. ст. И.М. Чериковера. – Берлин: Восточно-еврейский ист. архив, 1932. – 386+[4] с.
45. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: у 2 т. Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. / редкол.: В. Смолій (відп. ред.) та ін.; упо-ряд.: В.Ф. Верстюк (керівн.) та ін.; НАН України; Ін-т іст. України; Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України. – К.: Наук. дум-ка, 1996. – 588 с.
46. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: у 2 т. Т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. / редкол.: В. Смолій (відп. ред.) та ін.; упоряд.: В.Ф. Верстюк (керівн.) та ін.; НАН України; Ін-т іст. України; Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України. – К.: Наук. думка, 1997. – 424 с.
47. Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року. Документи і матеріали / редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін.; упоряд.: В. Верстюк (керівн.) та ін.; Ін-т іст. України НАН України; Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України; Дослід. ін-т сучас. укр. історії (Філадельфія). – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2003. – 1024 с.
48. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр. Документи і матеріали: у 2 т., 3 ч. Т. 1 / редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін.; упоряд.: В. Верстюк (керівн.) та ін.; Ін-т іст. України НАН України; Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України; Дослід. ін-т сучас. укр. історії (Філадель-фія). – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2006. – 687 с.
49. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Респуб-ліки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр. Документи і матеріали: у 2 т., 3 ч. Т. 2 / редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін.; упоряд.: В. Верстюк (керівн.) та ін.; Ін-т іст. України НАН України; Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України; Дослід. ін-т сучас. укр. історії (Філадель-фія). – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2006. – 743 с.
50. Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і ма-теріали: у 5 т. Т. 1: Листопадова 1918 р. національно-демократична ре-волюція. Проголошення ЗУНР / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан; керівн. і відп. ред. О. Карпенко. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. – 584 с.
51. Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і матеріали: у 5 т. Т. 2: Державотворчі й адміністративно-організаційні процеси / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан; керівн. і відп. ред. О. Карпенко. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003. – 712 с.
52. Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і ма-теріали: у 5 т. Т. 3, кн. 1: Соціально-економічні відносини і визвольні змагання / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан; керівн. і відп. ред. О. Карпенко. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. – 644 с.
53. Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і матеріали: у 5 т. Т. 3, кн. 2: Суспільно-політичні процеси. Національно-культурне відродження / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан; керівн. і відп. ред. О. Карпенко. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. – 680 с.
54. Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і ма-теріали: у 5 т. Т. 4: Збройні сили у боротьбі за свободу, незалежність, соборність / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан; керівн. і відп. ред. О. Карпенко. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2008. – 886 с.
55. Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і ма-теріали: у 5 т. Т. 5, кн. 1: Зовнішня політика і міжнародне становище. 1918-1919 рр. / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан; керівн. і відп. ред. О. Карпенко. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. – 944 с.
56. Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і ма-теріали: у 5 т. Т. 5, кн. 2: Зовнішня політика і міжнародне становище. 1920-1921 рр. / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан; керівн. і відп. ред. О. Карпенко. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011. – 948 с.
57. Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і ма-теріали: у 2-х т. – Т. 1 / упоряд.: Р. Пиріг (керівн.) та ін. – К.: Темпора, 2015. – ХVІІІ + 790 с.
58. Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і матеріали: у 2-х т. – Т. 2 / упоряд.: Р. Пиріг (керівн.) та ін. – К.: Темпора, 2015. – ХХ + 412 с.
59. Всероссийская промышленная и профессиональная перепись 1918 года: Предвар. сводка данных: свод. табл. по Сов. республике / авт. предисл. Н. Воробьев. – Москва, 1920. – [3], XXXII, 37 с.: табл.
60. Общій сводъ по Имперіи результатовъ разработки данныхъ первой всеобщей переписи населенія, произведенной 28 января 1897 года: в 2 т. / предисл.: Н. Тройницкий. – Санкт-Петербург, 1905.
61. Первая всеобщая перепись населенiя Россiйской Имперiи 1897 г. Т. ІІІ: Бессарабская губернія / под ред. Н.А. Тройницкаго. – Санкт-Петербург: Изд. Центр. стат. ком. МВД, 1905. – 279 с.
62. Первая всеобщая перепись населенiя Россiйской Имперiи 1897 г. Т. VІІІ: Волынская губернія / под ред. Н.А. Тройницкаго. – Санкт- Петербург: Изд. Центр. стат. ком. МВД, 1904. – 309 с.
63. Первая всеобщая перепись населенiя Россiйской Имперiи 1897 г. Т. ХІІІ: Екатеринославская губернія / под ред. Н.А. Тройницкаго. – Санкт-Петербург: Изд. Центр. стат. ком. МВД, 1904. – 234 с.
64. Первая всеобщая перепись населенiя Россiйской Имперiи Т. ХVІ: Киевская губернія / под ред. Н.А. Тройницкаго. – Санкт-Петербург: Изд. Центр. стат. ком. МВД, 1904. – 287 с.
65. Первая всеобщая перепись населенiя Россiйской Имперiи 1897 г. Т. ХХХІІ: Подольская губернія / под ред. Н.А. Тройницкаго. – Санкт-Петербург: Изд. Центр. стат. ком. МВД, 1904. – 285 с.
66. Первая всеобщая перепись населенiя Россiйской Имперiи 1897 г. Т. ХХХІІІ: Полтавская губернія / под ред. Н.А. Тройницкаго. – Санкт-Петербург: Изд. Центр. стат. ком. МВД, 1904. – 315 с.
67. Первая всеобщая перепись населенiя Россiйской Имперiи 1897 г. Т. ХLІ: Таврическая губернія / под ред. Н.А. Тройницкаго. – Санкт-Петербург: Изд. Центр. стат. ком. МВД, 1904. – 310 с.
68. Первая всеобщая перепись населенiя Россiйской Имперiи 1897 Т. ХLVІ: Харьковская губернія / под ред. Н.А. Тройницкаго. – Санкт-Петербург: Изд. Центр. стат. ком. МВД, 1904. – 297 с.
69. Первая всеобщая перепись населенiя Россiйской Имперiи 1897 г. Т. ХLVІІ: Херсонская губернія / под ред. Н.А. Тройницкаго. – Санкт-Петербург: Изд. Центр. стат. ком. МВД, 1904. – 319 с.
70. Первая всеобщая перепись населенiя Россiйской Имперiи 1897 г. Т. ХLVІІ: Городъ Одесса / под ред. Н.А. Тройницкаго. – Санкт-Петербург: Изд. Центр. стат. ком. МВД, 1903. – 167 с.
71. Первая всеобщая перепись населенiя Россiйской Имперiи 189. Т. ХLVІІІ: Черниговская губернія / под ред. Н.А. Тройницкаго. – Санкт-Петербург: Изд. Центр. стат. ком. МВД, 1905. – 341 с.
72. Распределеніе населенiя по главнейшимъ сословіямъ, вероисповеданіямъ, родному языку и по некоторымъ занятіямъ: краткія общія све-денія по Имперіи / предисл.: Н. Тройницкий. – Санкт-Петербург: Па-ровая типо-литография Н.Л. Ныркина, 1905. – 43 с.
73. Статистическій ежегодникъ Россіи. 1916 г. (Годъ тринадцатый). Вып. 1. – Москва–Петроград: Изд. Центр. статист. комитета, 1918. – 121 с.
74. Чорний С. Національний склад населення України в ХХ сторіччі: довід. / С. Чорний. – К.: Картограф, 2001. – 88 с.
75. Богуславський О. Інформаційно-пресова діяльність Центральної Ра-ди та українських урядів 1917-1920 рр. / О.В. Богуславський. – Запо-ріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2003. – 236 с.

Published

2019-05-29

How to Cite

М. В. (2019). SOURCES OF RESEARCH ON ETHNOPOLITICS OF UKRAINIAN AUTHORITIES DURING THE NATIONAL LIBERATION STRUGGLES OF 1917–1921: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (5(49), 29–50. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/442

Issue

Section

ДО 100-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ