UKRAINIAN SOCIAL-DEMOCRACY IN THE PARTY-POLITICAL LIFE OF THE GALICIA OF THE SECOND HALF OF THE 1930-s

Authors

  • I. Y. Raikivskyi Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7410-2019-4(56)-122-136

Keywords:

USDP, Party, Social Democrats, Ukrainian Labor, Party-Political Life.

Abstract

The activities of the Ukrainian Social Democratic Party (USDP), founded in 1899, in the second half of the 1930s are highlighted. This party tried to combine the national idea and Marxism, took an active part in political life in Western Ukraine (until September 1939). The USDP used parliamentary methods for the creation of an independent Ukrainian socialist state, opposed the Ukrainian nationalist underground, and had a relationship with Polish and Jewish socialists. Since 1935, for the third time in the pre-war decade, the party has been a participant in the consolidation process of legal Ukrainian parties of national-state movements in Poland, which have periodically emerged under the influence of a number of internal and external factors. On the eve of the Second World War, the crisis of democratic forces, the rise of authoritarianism in various forms across Europe negatively affected the public influence of the USDP, as well as Social Democracy in general in the Second Polish Republic.

References

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). Ф. 6. Оп. 1. Спр. 30.

ЦДАГОУ. Ф. 6. Оп. 1. Спр. 76.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІАЛ України). Ф. 205. Оп. 1. Спр. 492.

ЦДІАЛ України. Ф. 309. Оп. 1. Спр. 1918.

Державний архів (далі – Держархів) Івано-Франківської обл. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 1486.

Держархів Івано-Франківської обл. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 1530.

Держархів Івано-Франківської обл. Ф. 69. Оп. 1. Спр. 720.

Державний архів (далі – Держархів) Львівської обл. Ф. 1. Оп. 52. Спр. 2835.

Держархів Львівської обл. Ф. 256. Оп. 1. Спр. 63.

В чиїм інтересі? // Робітничий голос. 1938. Грудень.

Висвистали промовця УСДП під час першотравневого віча у Львові // Новий час. Львів, 1938. 3 травня.

Вперед. Львів, 1921. 8 травня. С. 1.

Демократія // Робітничий голос. Львів, 1938. Березень.

До хвилини // Робітничий голос. 1939. Квітень.

Жерноклеєв О., Райківський І. Лідери західноукраїнської соціал-демократії. Політичні біографії. Київ, 2004. 283 с.

З партійного руху // Робітничий голос. Львів, 1938. Вересень.

З руху в «Робітничих Громадах» // Робітничий голос. Львів, 1939. Травень.

Зайцев О. Представники українських політичних партій Західної України в парламенті Польщі (1922–1939 рр.) // Український історич-ний журнал. Київ, 1993. № 1. С. 72–84.

Кедрин І. Демократія, монопартія чи безпартійний провід? // Діло. Львів, 1939. 7 січня.

Краєва конференція УСДП // Робітничий голос. Львів, 1939. Лютий.

Краєва конференція УСДП // Робітничий голос. Львів, 1938. Жов-тень.

Крамар Ю. Ідея польсько-українського порозуміння в політичній концепції волинського воєводи Г. Юзевського // INTERMARUM: історія, політика, культура. Луцьк, 2015. Вип. 2. С. 246–258.

Львівська конференція // Вперед. Львів, 1933. Травень.

Макух І. На народній службі. Дітройт, 1958. 628 с.

Міщук М. Українська радикальна партія – Українська соціалістично-радикальна партія: ідеологія, організація, політика (1918–1939 рр.). Івано-Франківськ, 2016. 192 с.

Нарада Екзекутиви УСДП // Громадський голос. – Львів, 1935. – 7 грудня.

Організуймо українське робітництво в українських професійних рядах! // Діло. Львів, 1936. 13 листопада.

Партійні справи // Робітничий голос. Львів, 1938. Березень.

Передконгресові наради українських партій // Громадський голос. – Львів, 1935. – 5 січня.

Першотравнева резолюція УСДП // Робітничий голос. Львів, 1939. Травень.

Першотравнева резолюція УСДП 1938 р. // Робітничий голос. Львів, 1938. Червень.

Під сучасну хвилину // Робітничий голос. 1938. Жовтень.

Підсумки 1-травневих маніфестацій // Робітничий голос. Львів, 1938. Червень.

Райківський І. Взаємини українських соціал-демократів Галичини з Польською партією соціалістичною в Другій Речі Посполитій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філо-софія. Політологія. Київ, 2003. Вип. 62. С. 46–54.

Райківський І. Галицька соціал-демократія в Українській революції 1917–1920 років // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, 1998. № 1. С. 42–55.

Райківський І. Ідейно-організаційна відбудова УСДП у Галичині (1925–1928 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спеціальний випуск ІІ. Дрогобич, 2015. С. 116–128.

Райківський І. Ліворадикальна еволюція УСДП (1920–1924 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Івано-Франківськ, 1999. Вип. ІІ. С. 112–122.

Райківський І. Українська соціал-демократична партія (1928–1939 рр.). Івано-Франківськ, 1995. 67 с.

Робітничий голос. Львів, 1938. Березень. С. 3.

Свято 1 Травня // Діло. Львів, 1936. 2 травня.

Свято львівського українського робітництва // Робітничий голос. Львів, 1939. Січень.

Ситуація українських соціялістів // Діло. Львів, 1936. 8 травня.

Соляр І. Зовнішні орієнтації національно-державницьких партій Західної України (1923–1939). Львів, 2011. 356 с.

Старосольська У. Ave Caesar, morituri te salutant // Володимир Старосольський. 1878–1942. Записки НТШ. Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто, 1991. Т. 210. С. 118–150.

Старосольський В. «Шириться дефетизм, дезорієнтація, відворот від політики ...» // Діло. – Львів, 1937. – 29 липня.

Стахів М. Проти хвиль. Історичний розвиток українського соціялістичного руху на західних українських землях. Львів, 1934. 136 с.

Темницький В. Завдання української соціял-демократії // Робітничий голос. Львів, 1938. Травень.

Трощинський В. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище. Київ, 1994. 260 с.

Чернецький А. Спомини з мого життя. Лондон, 1964. 143 с.

Чернецький А. Український робітник // Діло. Львів, 1936. 29 листопада.

Швагуляк М. Маловідома сторінка політичного життя Західної України передодня Другої світової війни (З історії Контактного Комітету. 1937–1939 роки) // Записки НТШ. Львів, 1994. Т. ССХХVIII. С. 207–248.

Швагуляк М. Партійні поділи і загальнонаціональні інтереси. Проблема політичної консолідації українського національного руху Галичини (1919–1939) // Сучасність. Київ, 1994. № 2. С. 77–82.

Швагуляк М. Суспільно-політична ситуація у Західній Україні на початку 30-х років ХХ ст. // Записки НТШ. Львів, 1991. Т. ССXXII, с. 111-145.

«Шириться дефетизм, дезорієнтація, відворот від політики …» // Діло. Львів, 1937. 29 липня.

Ще про конгрес УСДП // Громадський голос. Львів, 1934. 17 березня.

Archiwum akt nowych w Warszawie (abbr. – AAN), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (dalej – MSW). Sygn. 964.

AAN, MSW. Sygn. 966.

AAN, MSW. Sygn. 967.

AAN, MSW. Sygn. 1042.

AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej – MSZ). Sygn. 2352.

AAN, Urząd Wojewódzki we Lwowie. 1920–1939. Sygn. 23.

AAN, Urząd Wojewódzki we Lwowie. 1920–1939. Sygn. 24.

Feliński M. Ukraińcy w Polsce odrodzonej. Warszawa, 1931. 144 s.

Holzer J. Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa, 1974. 664 s.

Koko Е. Ukraińscy socjaldemokraci galicyjscy w okresie między-wojennym (1918–1939) // Ukraińska myśl polityczna w XX wieku. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 1993. Z. 103. S. 125–141.

Praca i życie ukraińskiego ruchu socjalistycznego. Rozmowa «Robotnika» z tow. R. Skibińskim, wiceprezesem U.S.D. // Robotnik. Warszawa, 1934. 15 wrzesnia.

Sprawozdanie z życia mniejszości narodowych za IV kwartał 1934 r. Warszawa, 1935. S. 25–29.

Sprawozdanie z życia mniejszości narodowych za IІІ kwartał 1935 r. Warszawa, 1935. S. 19.

Sprawy Narodowościowe. Warszawa, 1929. № 3–4. S. 482–484.

Sprawy Narodowościowe. Warszawa, 1933. № 1. S. 75.

Sprawy Narodowościowe. Warszawa, 1934. № 2–3. S. 246.

Sprawy Narodowościowe. Warszawa, 1935. № 3–4. S. 279.

Torzecki R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929. Kraków, 1989. 470 s.

Published

2019-12-27

How to Cite

Raikivskyi, I. Y. . (2019). UKRAINIAN SOCIAL-DEMOCRACY IN THE PARTY-POLITICAL LIFE OF THE GALICIA OF THE SECOND HALF OF THE 1930-s: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (4(56), 122–136. https://doi.org/10.31471/2304-7410-2019-4(56)-122-136