QUALITY OF POLITICAL ELITE OF UKRAINE IN THE CONTEX OF DEMOCRATIC CHANGES

Authors

  • Yu. V. Kobets Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • T. B. Madryha Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7410-2019-4(56)-70-80

Keywords:

elite, political elite, establishment, political class, elitology, quality of political elite.

Abstract

During the period of complexity of systemic reforms in modern Ukraine, the big importance of the qualities and actions of the political elite become on the first hand. Еhe ability to fulfill urgent tasks of democratic arrangement of different spheres of social life depends on these qualities and actions of the political elite.

The article analyzes the problem of the quality of the political elite in Ukraine. The article proves the importance of forming a professional, effective, active, qualitative elite in the conditions of state building. The basic ideas of the founders of elitology are described, the content of the concepts "elite", "establishment", "political class" is revealed. The conclusions about the main stages of formation of political elites in Ukraine are made. It is proved that the process of forming a truly leading elite group is underway, which can unite the political, economic and cultural revival of our state.

References

Бережна І. Оновлення політичної еліти в Україні: несподіванка обіцяної атаки. Віче. 2010. №7. URL:http://veche.kiev.ua/journal/1955/

Волкова Н.Н. Политическая элита в условиях трансформации современного российского общества. Вестник Бурятского госсударственного университета. Философия, социология, политология, культуро-логия. 2008. Вып.6. С. 170–173.

Єфіменко І.А. Особливості інституціоналізації економіки в трансформаційний період. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 2010. Вип. 10. С. 50-55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_eko_2010_10

Киридон А.М. Євромайдан. Революція Гідності: причини, характер, основні етапи. Історична пам’ять. 2015. Вип. 33. С. 17–32.

Козловець М.А. Політична еліта як суб’єкт державотворення в умовах трансформації українського суспільства. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2017. № 2 (33). – С. 74-87.

Корнієнко В.О. Ефективність політичного лідера: критерії та механізми реалізації в сучасній Україні: монографія. Вінниця: ВНТУ. 2009. 140 с.

Кривошеїн В.В. Вплив "революції гідності" на політичну та правову культуру українського суспільства. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Політологія. 2016. № 2. С. 37-58.

Майбутнє еліт або еліти майбутнього: провідні інтелектуали обговорили проблему української еліти. Україна модерна. Міжнародний інтелектуальний часопис. 2016. URL: http://uamoderna.com/event/future-elites

Манхейм К. Диагнознашеговремени: пер. с нем. и англ. / отв. ред. и сост. Я.М. Бергер и др. М.: Юрист, 2004. 700 с.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс: Сб.: Пер. с исп. М.: ООО "Издательство АСТ", 2001. 509 с.

Перевозник Л. Політична еліта України в період трансформації суспільства: проблеми формування відповідальності.Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Історичні науки. 2009. Вип. 12. С. 17-31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2009_12_4

Потєхін О., Шульга М., Бойко Н., Парохонська О., Шульга Т. Правляча еліта сучасної України: Аналітична доповідь. Вісник НАН України. 2008. №10. URL: https://i-soc.com.ua/assets/files/library/elit.pdf

Пухкал О. Політична еліта як суб'єкт модернізації українського суспільства. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2009. Вип. 2. С. 212-223.

Рудич Ф.М. Політичний клас у сучасній Україні: передумови становлення. Віче. 2009. № 9. URL:http://http://veche.kiev.ua/journal/

Тоффлер Э. Третьяволна. М.: ООО «АСТ», 2005. 789 с.

Трансформація політичних еліт в Україні: особливості та перспе-ктиви. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія "Управління". 2011. №1. URL:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/

Франко І. Перехресні стежки. Зібр. творів у 50-ти томах. Т. 20. К.: Наук. думка, 1979. С. 256–480.

Шевчук П.І. Роль політичного класу та політичної еліти України у розбудові держави. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 42. С. 29–38.

Шлезингер А. Циклыамериканскойистории; пер. с англ.,закл. ст. В. И. Терехова. М.: Издат. группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. – 688 с.

Ямельницький О.Я. Політична мобілізація населення України: умови та чинники (на прикладі суспільно-політичних подій 2013–2014 рр.). Панорама політичних студій: наук. вісн. РДГУ. Рівне: РДГУ, 2014. – С. 145–153.

Published

2019-12-27

How to Cite

Kobets, Y. V. ., & Madryha, T. B. . (2019). QUALITY OF POLITICAL ELITE OF UKRAINE IN THE CONTEX OF DEMOCRATIC CHANGES: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (4(56), 70–80. https://doi.org/10.31471/2304-7410-2019-4(56)-70-80