Konkulovskyy, V. V. Konkulovskyy, V. V. Panchenko, and V. V. Savchyshyn. “HUMOR IN «BROOKLYN 9-9» SERIES. TRANSLATION ASPECT: Array”. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, no. 3(55) (April 12, 2019): 184–191. Accessed August 9, 2022. https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/962.