Konkulovskyy, V. V. K., V. V. . Panchenko, and V. V. . Savchyshyn. “HUMOR IN «BROOKLYN 9-9» SERIES. TRANSLATION ASPECT: Array”. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, no. 3(55), Apr. 2019, pp. 184-91, doi:10.31471/2304-7402-2019-3(55)-184-191.