Protsiuk, L. B. “HISTORICAL PAST IN THE LITERARY AND ARTISTIC VISION OF LYUDMYLA STARYTSKAYA-CHERNYAKHIVSKA”. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, no. 17(65), Dec. 2022, pp. 168-75, doi:10.31471/2304-7402-2022-17(65)-168-175.