[1]
V. V. K. Konkulovskyy, V. V. . Panchenko, and V. V. . Savchyshyn, “HUMOR IN «BROOKLYN 9-9» SERIES. TRANSLATION ASPECT: Array”, word, no. 3(55), pp. 184–191, Apr. 2019.