[1]
L. B. Protsiuk, “HISTORICAL PAST IN THE LITERARY AND ARTISTIC VISION OF LYUDMYLA STARYTSKAYA-CHERNYAKHIVSKA”, word, no. 17(65), pp. 168–175, Dec. 2022.