Konkulovskyy, V. V. K., Panchenko, V. V. . and Savchyshyn, V. V. . (2019) “HUMOR IN «BROOKLYN 9-9» SERIES. TRANSLATION ASPECT: Array”, PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (3(55), pp. 184–191. doi: 10.31471/2304-7402-2019-3(55)-184-191.