Protsiuk, L. B. (2022) “HISTORICAL PAST IN THE LITERARY AND ARTISTIC VISION OF LYUDMYLA STARYTSKAYA-CHERNYAKHIVSKA”, PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (17(65), pp. 168–175. doi: 10.31471/2304-7402-2022-17(65)-168-175.