Konkulovskyy, V. V. Konkulovskyy, V. V. Panchenko, and V. V. Savchyshyn. 2019. “HUMOR IN «BROOKLYN 9-9» SERIES. TRANSLATION ASPECT: Array”. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, no. 3(55) (April):184-91. https://doi.org/10.31471/2304-7402-2019-3(55)-184-191.