Protsiuk, L. B. 2022. “HISTORICAL PAST IN THE LITERARY AND ARTISTIC VISION OF LYUDMYLA STARYTSKAYA-CHERNYAKHIVSKA”. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, no. 17(65) (December):168-75. https://doi.org/10.31471/2304-7402-2022-17(65)-168-175.