Konkulovskyy, V. V. K., Panchenko, V. V. ., & Savchyshyn, V. V. . (2019). HUMOR IN «BROOKLYN 9-9» SERIES. TRANSLATION ASPECT: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (3(55), 184–191. https://doi.org/10.31471/2304-7402-2019-3(55)-184-191