(1)
Kalytiak, V. V. . GENRES’ ECLECTICISM IN THE NOVEL BY VIKTORIA HRANETSKA "THE BODY©": Array. word 2019, 453-463.