(1)
Konkulovskyy, V. V. K.; Panchenko, V. V. .; Savchyshyn, V. V. . HUMOR IN «BROOKLYN 9-9» SERIES. TRANSLATION ASPECT: Array. word 2019, 184-191.