(1)
Vasylyk , L. I. . LESYA UKRAINKA AND VASYL STEPHANYK: SEMANTICS OF «STONE» IN THE WORLD OF LITERATURE: Array. word 2020, 200-206.