[1]
Konkulovskyy, V.V.K., Panchenko, V.V. and Savchyshyn, V.V. 2019. HUMOR IN «BROOKLYN 9-9» SERIES. TRANSLATION ASPECT: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word. 3(55) (Apr. 2019), 184–191. DOI:https://doi.org/10.31471/2304-7402-2019-3(55)-184-191.