[1]
Protsiuk, L.B. 2022. HISTORICAL PAST IN THE LITERARY AND ARTISTIC VISION OF LYUDMYLA STARYTSKAYA-CHERNYAKHIVSKA. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word. 17(65) (Dec. 2022), 168–175. DOI:https://doi.org/10.31471/2304-7402-2022-17(65)-168-175.