Gerasymchuk, V. R. ., I. F. . Uwa-Agbonikhena, L. T. . Maksymchuk, M. Y. . Kupnovytska-Sabadosh, T. I. Nehrych, O. O. . Doroshenko, A. V. . Sorokhman, and S. I. . Genyk. “COGNITIVE FUNCTIONS CONDITION OF POST-STROKE PATIENTS: Array”. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Pulse, no. 5(57), Apr. 2019, pp. 16-21, doi:10.21802/2304-7437-2019-5(57)-16-21.