Henyk, S. I. ., V. A. . Gryb, L. T. . Maksymchuk, O. O. . Doroshenko, and Y. I. . Henyk. “ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK IN THE VERTEBRAL-BASILAR SYSTEM: Array”. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Pulse, no. 6(58), Dec. 2019, pp. 17-24, doi:10.21802/2304-7437-2019-6(58)-17-24.