Gerasymchuk, V. R. ., Uwa-Agbonikhena, I. F. ., Maksymchuk, L. T. ., Kupnovytska-Sabadosh, M. Y. ., Nehrych, T. I., Doroshenko, O. O. ., Sorokhman, A. V. . and Genyk, S. I. . (2019) “COGNITIVE FUNCTIONS CONDITION OF POST-STROKE PATIENTS: Array”, PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Pulse, (5(57), pp. 16–21. doi: 10.21802/2304-7437-2019-5(57)-16-21.