Genyk, S. I. ., Genyk, S. M. ., Gryb, V. A. ., Genyk, Y. I. ., Maksymchuk, L. T. ., Doroshenko, O. O. ., Sorokhman, A. V. . and Gerasymchuk, V. R. . . (2019) “CRYPTOGENIC STROKE? LOOK FOR THROMBOPHILIA: Array”, PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Pulse, (5(57), pp. 9–15. doi: 10.21802/2304-7437-2019-5(57)-9-15.