Gerasymchuk, V. R. ., Uwa-Agbonikhena, I. F. ., Maksymchuk, L. T. ., Kupnovytska-Sabadosh, M. Y. ., Nehrych, T. I., Doroshenko, O. O. ., Sorokhman, A. V. ., & Genyk, S. I. . (2019). COGNITIVE FUNCTIONS CONDITION OF POST-STROKE PATIENTS: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Pulse, (5(57), 16–21. https://doi.org/10.21802/2304-7437-2019-5(57)-16-21