Genyk, S. I. ., Genyk, S. M. ., Gryb, V. A. ., Genyk, Y. I. ., Maksymchuk, L. T. ., Doroshenko, O. O. ., Sorokhman, A. V. ., & Gerasymchuk, V. R. . . (2019). CRYPTOGENIC STROKE? LOOK FOR THROMBOPHILIA: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Pulse, (5(57), 9–15. https://doi.org/10.21802/2304-7437-2019-5(57)-9-15